Zavicefta 2 g/0,5 g plc ifc (liek.inj.skl.) 1x10 lag

Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/16/1109/001
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
0429C
Názov produktu podľa ŠÚKL
Zavicefta 2 g/0,5 g prášok na prípravu infúzneho koncentrátu plc ifc 10x2 g/0,5 (liek.inj.skl.)
Aplikačná forma
PLC IFC - Prášok na infúzny koncentrát

Popis a určenie

Antibiotický liek, ktorý obsahuje dve liečivá, ceftazidím a avibaktám. Liek sa používa u dospelých na liečbu:

  • infekcií brucha a čriev (brušnej dutiny),
  • infekcií močového mechúra alebo obličiek nazývaných „infekcie močových ciest“,
  • infekcie pľúc nazývanej „zápal pľúc“,
  • infekcií spôsobených baktériami, ktoré ostatné antibiotiká nie sú schopné zničiť.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.
Pri aplikácii prípravku je vhodné ležať.
Podávanie deťom a mladistvím mladším ako 18 rokov je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Pacienti s odhadovaným klírensom kreatinínu (CrCL) ≥ 51 ml:
Odporúčaná intravenózna dávka je 2 g/ 0,5 g podávaná každých 8 hodín.

Trvanie liečby:
Komplikovaná intraabdominálna infekcia: 5-14 dní
Komplikovaná infekcia močových ciest: 5-10 dní
Pneumónia získaná v nemocnici, vrátane pneumónie spojenej s mechanickou ventiláciou pľúc: 7-14 dní

Infekcie spôsobené aeróbnymi gramnegatívnymi organizmami u pacientov s obmedzenými možnosťami liečby: 
Má sa riadiť závažnosťou infekcie, patogénom (patogénmi) a klinickým a bakteriologickým zlepšením u pacienta.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek: 
U pacientov s odhadovaným CrCl ≤ 50 ml/min sú odporúčané úpravy dávky podľa Tabuľky 2 v SPC.

Spôsob použitia

Liek podáva lekár alebo zdravotná sestra intravenóznou infúziou v objeme infúzie 100 ml počas 120 minút. Infúzia sa podáva v pravidelných časových intervaloch. Pokyny na rekonštitúciu a riedenie lieku pred podaním, pozri SPC časť 6.6.

Upozornenie

Liek sa má používať počas tehotenstva iba v prípade, že možný prínos preváži možné riziko.
Dojčenie je potrebné zvážiť počas liečby. 
Bezpečnosť a účinnosť u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov neboli doteraz stanovené.
Liek môže ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Liek obsahuje sodík.
Ďaľšie osobitné upozornenia nájdete v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Pri tomto lieku sa môžu objaviť nasledujúce vedľajšie účinky.
Závažné vedľajšie účinky
Ak spozorujete ktorýkoľvek z nasledujúcich závažných vedľajších účinkov, okamžite to povedzte svojmu lekárovi – ... viac >

Účinné látky

avibaktám, ceftazidím

Indikačná skupina

15 - Antibiotiká (proti mikróbom a vírusovým infekciám)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 36