Zavicefta 2 g/0,5 g plc ifc (liek.inj.skl.) 1x10 lag

Mohlo by vás zaujímať


Výdaj
Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/16/1109/001
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
0429C
Názov produktu podľa ŠÚKL
Zavicefta 2 g/0,5 g prášok na prípravu infúzneho koncentrátu plc ifc 10x2 g/0,5 (liek.inj.skl.)
Aplikačná forma
PLC IFC - Prášok na infúzny koncentrát

Popis a určenie

Antibiotický liek, ktorý obsahuje dve liečivá, ceftazidím a avibaktám. Liek sa používa u dospelých na liečbu:

  • infekcií brucha a čriev (brušnej dutiny),
  • infekcií močového mechúra alebo obličiek nazývaných „infekcie močových ciest“,
  • infekcie pľúc nazývanej „zápal pľúc“,
  • infekcií spôsobených baktériami, ktoré ostatné antibiotiká nie sú schopné zničiť.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.
Pri aplikácii prípravku je vhodné ležať.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Pacienti s odhadovaným klírensom kreatinínu (CrCL) ≥ 51 ml:
Odporúčaná intravenózna dávka je 2 g/ 0,5 g podávaná každých 8 hodín.
Trvanie liečby:
Komplikovaná intraabdominálna infekcia: 5-14 dní
Komplikovaná infekcia močových ciest: 5-10 dní
Pneumónia získaná v nemocnici, vrátane pneumónie spojenej s mechanickou ventiláciou pľúc: 7-14 dní
Infekcie spôsobené aeróbnymi gramnegatívnymi organizmami u pacientov s obmedzenými možnosťami liečby: Má sa riadiť závažnosťou infekcie, patogénom (patogénmi) a klinickým a bakteriologickým zlepšením u pacienta.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek: 
U pacientov s odhadovaným CrCl ≤ 50 ml/min sú odporúčané úpravy dávky podľa Tabuľky 2 v SPC.

Spôsob použitia

Liek sa podáva intravenóznou infúziou v objeme infúzie 100 ml počas 120 minút. Pokyny na rekonštitúciu a riedenie lieku pred podaním, pozri SPC časť 6.6.

Upozornenie

Liek sa má používať počas tehotenstva iba v prípade, že možný prínos preváži možné riziko.
Riziko u novorodencov/dojčiat nemôže byť vylúčené. Rozhodnutie, či ukončiť dojčenie alebo či ukončiť/prerušiť liečbu ceftazidímom/avibaktámom sa má urobiť po zvážení prínosu dojčenia pre dieťa a prínosu liečby pre ženu.
Bezpečnosť a účinnosť u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov neboli doteraz stanovené.
Po podaní lieku sa môžu objaviť nežiaduce účinky (napr. závrat), ktoré môžu ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Liek obsahuje sodík.
Ďaľšie osobitné upozornenia nájdete v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Pri tomto lieku sa môžu objaviť nasledujúce vedľajšie účinky.
Závažné vedľajšie účinky
Ak spozorujete ktorýkoľvek z nasledujúcich závažných vedľajších účinkov, okamžite to povedzte svojmu lekárovi – ... viac >

Účinné látky

avibaktám , ceftazidím

Indikačná skupina

15 - Antibiotiká (proti mikróbom a vírusovým infekciám)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 36