Xultophy 100 jednotiek/ml + 3,6 mg/ml sol inj (náplň skl. v napl.pere) 5x3 ml

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 183,57 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 183,57 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
06/22 0,00 € (0,0 %) 183,57 € (0,0 %)
05/22 0,00 € (0,0 %) 183,57 € (0,0 %)
04/22 0,00 € (0,0 %) 183,57 € (0,0 %)
03/22 0,00 € 183,57 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. DIA
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/14/947/003
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
2516B
Názov produktu podľa ŠÚKL
Xultophy 100 jednotiek/ml + 3,6 mg/ml injekčný roztok sol inj 5x3 ml (náplň skl. v napl.pere)
Aplikačná forma
SOL INJ - Injekčný roztok
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek sa používa na yníženie hladiny glukózy (cukru) v krvi u dospelých pacientov s diabetes mellitus (cukrovka) 2. typu. Máte diabetes, pretože telo:

  • nevytvára dostatok inzulínu na reguláciu hladiny cukru v krvi, alebo
  • nedokáže správne využiť inzulín.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.
Prípravok je potrebné uchovávať v chlade pri teplote +2 až +8°C (prípravok nesmie zamrznúť). Podrobnejšie informácie v časti Upozornenie.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

1 dávkovacia jednotka obsahuje 1 jednotku inzulínu degludeku a 0,036 mg liraglutidu. Naplnené pero poskytuje dávku 1 až 50 dávkovacích jednotiek v jednej injekcii s možnosťou nastavenia po jednej dávkovacej jednotke.

Dospelí:

Liek sa podáva 1x denne, kedykoľvek počas dňa, najlepšie každý deň v tom istom čase. Dávkovacia schéma (dávka a čas podania) sa musí prispôsobiť individuálne. V prípadoch, keď podávanie v rovnakom čase v rámci dňa nie je možné alebo si pacient zabudne podať dávku, je možná flexibilita času podávania inzulínu. Medzi jednotlivými podávaniami injekcie musí byť vždy odstup aspoň 8 hodín. 

Pridanie k perorálne podávaným liekom na zníženie glykémie:

Odporúčaná počiatočná denná dávka je 10 jednotiek s následnou individuálnou úpravou dávkovania. Liek sa môže byť pridaný k existujúcej liečbe perorálnymi antidiabetikami. 

Prechod z bazálneho inzulínu/agonistu GLP-1 receptora:

Liečba sa má ukončiť predtým, ako sa začne liečba týmto liekom. 
Pri prechode z bazálneho inzulínu/agonistu GLP-1 receptora je odporúčaná počiatočná dávka lieku 16 dávkovacích jednotiek. Odporúčaná počiatočná dávka sa nemá prekračovať.
Ak sa prechádza z dlhodobo účinkujúceho agonistu GLP-1 receptora, má sa uvažovať o dlhšej dobe prechodu. Liečba má začať v tom momente, kedy by sa mala užiť nasledujúca dávka agonistu GLP-1 receptora. 

U pacientov so zhoršenou funkciou pečene a/alebo obličiek sa má zintenzívniť monitorovanie glukózy a dávka inzulínu sa má upraviť na základe individuálnej potreby.

Spôsob použitia

Injekčný roztok je určený len na subkutánne podanie. Nesmie sa podávať intravenózne alebo intramuskulárne. Injekčný roztok sa nesmie nasať z náplne v naplnenom pere do injekčnej striekačky.
Liek sa nesmie použiť, ak roztok nie je číry a bezfarebný. Injekčný roztok, ktorý bol zmrazený, sa nesmie použiť.

Podáva injekciou do stehna, nadlaktia alebo brucha. Miesta podávania injekcie sa majú vždy striedať v rámci spomínaných častí tela, aby sa znížilo riziko lipodystrofie. Pred každou injekciou je potrebné nasadiť novú sterilnú ihlu (používať len ihly, ktoré sú kompatibilné s daným perom). Opakované použitie ihiel zvyšuje riziko ich upchatia, čo môže spôsobiť poddávkovanie alebo predávkovanie.

Naplnené pero je určené na použitie s ihlami NovoTwist alebo NovoFine s maximálnou dĺžkou 8 mm a s hrúbkou do 32G

Viac informácii o spôsobe použitia sú uvedené v SPC, časť 6.6 a v Písomnej informácii pre používateľa, časť 3.

Upozornenie

Nie sú k dispozícii žiadne klinické skúsenosti s používaním lieku u tehotných a dojčiacich žien.
Ak si pacientka želá otehotnieť alebo otehotnie, liečba sa má prerušiť.
Neexistuje žiadne relevantné použitie lieku u pediatrickej populácie.
Pre nedostatok skúseností sa liek nemá používať počas laktácie.
Používanie lieku sa neodporúča u pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene a/alebo obličiek.
Počas liečby sa môže vyskytnúť hypoglykémia. Vyžaduje sa mimoriadna opatrnosť a intenzívne monitorovanie hladiny glukózy v krvi.
Počas liečby je potrebné dodržiavať diétne a režimové opatrenia.
Nepiť alkohol a vyhýbať sa užívaniu liekov, ktoré obsahujú alkohol. Alkohol ovplyvňuje hladinu cukru v krvi a potrebné množstvo inzulínu sa môže meniť.
Následkom hypoglykémie alebo hyperglykémie, alebo ako dôsledok zhoršenia zraku, môže byť zhoršená schopnosť sústrediť sa a reagovať, čo môže predstavovať riziko pri vedení vozidiel alebo obsluhe strojov.
Tento liek sa nesmie miešať so žiadnymi inými liekmi ani pridávať do infúznych roztokov.
Pred prvým použitím sa liek uchováva v chladničke pri teplote 2-8 °C (neuchovávať v mrazničke ani v blízkosti mraziacej jednotky). Ponechať kryt na pere na ochranu pred svetlom.
Po prvom použití pera sa liek môže uchovávať 21 dní pri teplote neprevyšujúcej 30 °C.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Pri používaní tohto lieku sa môžu vyskytnúť tieto závažné vedľajšie účinky:
Nízka hladina cukru v krvi (veľmi časté: môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb).
Ak vám klesne hladina cukru v krvi, môžet ... viac >

Účinné látky

inzulín deglutek, liraglutid

Indikačná skupina

18 - Antidiabetiká (vrátane inzulínu)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 24