Vaxneuvance sus inj 1x0,5 ml (striek.inj.napl.skl.+2x sam.ihla), 1x1 set

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 62,85 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 62,85 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
07/24 0,00 € (0,0 %) 62,85 € (0,0 %)
06/24 0,00 € (0,0 %) 62,85 € (0,0 %)
05/24 0,00 € (0,0 %) 62,85 € (0,0 %)
04/24 0,00 € 62,85 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. PED
Spôsob úhrady V - vakcíny
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

ADC Interakcie

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Vaxneuvance
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/21/1591/005
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
9374D
Názov produktu podľa ŠÚKL
Vaxneuvance injekčná suspenzia v naplnenej injekčnej striekačke sus inj 1x0,5 ml (striek.inj.napl.skl.+2xsam.ihla)
Aplikačná forma
SUS INJ - Injekčná suspenzia
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Prípravok je pneumokoková očkovacia látka, ktorá poskytuje ochranu proti 15 typom baktérie Streptococcus pneumoniae (pneumokok). Vakcína pomáha telu vytvoriť si vlastné protilátky, ktoré chránia pred ochoreniami spôsobenými touto bakrériou.

Podáva sa:

Deťom vo veku od 6 týždňov do menej ako 18 rokov ako ochrana proti ochoreniam ako sú pľúcna infekcia (zápal pľúc), zápal mozgových blán a blán miechy (meningitída), závažná infekcia krvi (bakteriémia) a infekcie ucha (akútny zápal stredného ucha), 
Vakcína sa môže dieťaťu podať v rovnakom čase ako iné bežné detské očkovacie látky.

Podáva pacientom vo veku 18 rokov a starším ako ochrana pred ochoreniami ako napr. pľúcna infekcia (zápal pľúc), zápal mozgových blán a blán miechy (meningitída) a závažná infekcia krvi (bakteriémia).
Dospelým sa môže podať v rovnakom čase ako očkovacia látka proti chrípke (inaktivovaná očkovacia látka proti chrípke).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.
Prípravok je potrebné uchovávať v chlade pri teplote +2 až +8°C (prípravok nesmie zamrznúť). Podrobnejšie informácie v časti Upozornenie.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Informácie súvisiace s dávkovaním tohto lieku majú komplexný charakter a závisia od viacerých faktorov. Tieto informácie je preto vhodné čerpať v neskrátenej forme priamo zo zdrojového dokumentu.

Pre používateľa je zdrojovým dokumentom Príbalový leták (Písomná informácia pre používateľa), kde sú informácie o dávkovaní uvedené v časti 3 Ako užívať liek.

Pre zdravotníckeho pracovníka je zdrojovým dokumentom SPC (Súhrn charakteristických vlastností lieku), kde sú informácie o dávkovaní uvedené v SPC v časti 4.2 Dávkovanie a spôsob podávania.

Spôsob použitia

Očkovacia látka sa má podať intramuskulárnou injekciou. Nesmie sa podať intravaskulárne.
Naplnená striekačka sa pred podaním dôkladne pretrepe v horizontálnej polohe a susupenzia sa skontroluje na prítomnosť tuhých častíc alebo zmenu farby. Uprednostňovaným miestom podania je deltový sval hornej časti ramena.
Očkovaciu látku podá dieťaťu lekár alebo zdravotná sestra do svalu ramena alebo stehna.

Pokyny na zaobchádzanie s očkovacou látkou pred podaním, pozri časť 6.6.
Vakcína sa má podať čo najskôr ako je to možné po vybratí z chladničky.

Upozornenie

Očkovanie nemusí chrániť všetky zaočkované osoby.
Očkovanie bude chrániť iba proti sérotypom Streptococcus pneumoniae obsiahnutým v očkovacej látke.
Podanie v tehotenstve sa má zvážiť iba keď potenciálny prínos prevyšuje akékoľvek potenciálne riziko pre matku a plod.
Nie je známe, či sa očkovacia látka vylučuje do ľudského mlieka.
Bezpečnosť a účinnosť u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov neboli stanovené.
Potreba očkovania sa má individuálne posúdiť u pacientov s infekciou HIV a u iných špecifických imunokompromitovaných skupín (napr. transplantácia krvotvorných kmeňových buniek).
Očkovanie sa má odložiť u osôb s akútnym ťažkým febrilným ochorením alebo akútnou infekciou. Prítomnosť miernej infekcie a/alebo mierna horúčka však nemá oddialiť očkovanie.
Pri súbežnomi podaní rôznych očokovacích látok je potrebné zvoliť odlišné miesta podania.
Niektoré nežiadúce účinky (závraty, únava) môžu dočasne ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.
Nevykonali sa žiadne štúdie kompatibility, preto sa táto očkovacia látka nesmie miešať s inými liekmi.
Uchovávať v chladničke (2-8 °C) vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom. Neuchovávať v mrazničke.
Očkovacia látka je stabilná pri teplotách do 25 °C počas 48 hodín.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky očkovacie látky, aj Vaxneuvance môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc, ak sa u vás alebo vášho dieťaťa objavia príznaky alergickej reakcie, ktoré môžu zahŕňať:
- sipot alebo ťažkosti s dýchaním,
- opuch tváre, pier ... viac >

Účinné látky

polysacharidy Streprococcus pneumoniae typ 1,2,3,4,5,6A,6B,7F,9V,14,18C,19A,19F,22F,23F,33F

Indikačná skupina

59 - Imunopreparáty

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 30