Trombex 75 mg filmom obalené tablety tbl flm (blis.) 1x28 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 4,24 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 1,41 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 2,83 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
06/22 1,41 € (0,0 %) 2,83 € (0,0 %)
05/22 1,41 € (0,0 %) 2,83 € (0,0 %)
04/22 1,41 € (0,0 %) 2,83 € (0,0 %)
03/22 1,41 € 2,83 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Trombex 75 mg filmom obalené tablety
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
16/0254/09-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
21481
Názov produktu podľa ŠÚKL
Trombex 75 mg filmom obalené tablety tbl flm 28x75 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo klopidogrel a patrí do skupiny nazývanej antiagregačné lieky. Liek zabraňuje zhlukovaniu krvných doštičiek, čím znižuje možnosť vytvorenia krvnej zrazeniny (daný proces sa volá trombóza).
Liek sa používa u dospelých na predchádzanie vzniku krvných zrazenín (trombov) ktoré sa formujú v „skôrnatených“ krvných cievach (artériách). Daný proces je známy ako aterotrombóza a môže viesť k aterotrombotickým príhodám (ako je napr. náhla cievna mozgová príhoda /mŕtvica/, srdcový záchvat alebo aj smrť).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí a starší pacienti: podáva sa 1 tableta 1x denne.

Pacienti s akútnym koronárnym syndrómom
Bez elevácie ST segmentu (nestabilná angína pektoris alebo non‑Q infarkt myokardu):
liečba sa musí začať jednou nasycovacou dávkou 300 mg alebo 600 mg. Nasycovacia dávka 600 mg sa má zvážiť u pacientov vo veku <75 rokov, ak je u nich plánovaná perkutánna koronárna intervencia. V liečbe klopidogrelom potom sa má pokračovať dávkou 75 mg 1x denne (v kombinácii s kyselinou acetylsalicylovou (ASA) 75 mg - 325 mg denne). Vzhľadom na to, že vyššie dávky ASA boli spojené s vyšším rizikom krvácania, odporúča sa, aby dávka ASA nebola vyššia ako 100 mg.

Pacienti s akútnym infarktom myokardu s eleváciou segmentu ST
Liek sa musí podávať ako jedna denná dávka 75 mg, pričom liečba sa začína nasycovacou dávkou 300 mg v kombinácii s ASA a s trombolytikami alebo bez nich. U liečených pacientov starších ako 75 rokov sa musí liečba klopidogrelom začať bez nasycovacej dávky. Kombinovaná liečba sa musí začať čo najskôr po vzniku príznakov a musí pokračovať najmenej 4 týždne.

Dospelí pacienti so stredným až vysokým rizikom TIA alebo s miernou IS
Dospelým pacientom so stredným až vysokým rizikom TIA (ABCD2 skóre ≥4) alebo s miernou IS (NIHSS ≤3) sa má podať nasycovacia dávka klopidogrelu 300 mg, po ktorej nasleduje klopidogrel 75 mg 1x denne a ASA (75 mg – 100 mg 1x denne). Liečba klopidogrelom a ASA sa má začať do 24 hodín od príhody a má pokračovať 21 dní s následnou jednorazovou antiagregačnou liečbou.

Nasycovacia dávka 600 mg klopidogrelu sa neodporúča u pacientov s akútnym koronárnym syndrómom bez elevácie ST segmentu a u pacientov vo veku ≥75 rokov pre zvýšené riziko krvácania u tejto populácie.

Pacienti s atriálnou fibriláciou
Liek sa má podávať v jednej dennej dávke 75 mg. Kyselina acetylsalicylová (75-100 mg denne) sa má iniciovať a podávať v kombinácii s klopidogrelom.

Dĺžku liečby určuje lekár.

Spôsob použitia

Liek je potrebné užívať každý deň v približne rovnakom čase. Tablety sa užívajú nezávisle od jedla, vždy v celku a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny. Ak pacient zabudne užiť tabletu, má užiť vynechanú dávku ihneď a nasledujúcu dávku vo zvyčajnom čase. Ak však už uplynulo viac ako 12 hodín od zvyčajného času užívania, pacient má užiť nasledujúcu dávku až vo zvyčajnom čase a neužívať dvojitú dávku.

Upozornenie

Zastavenie krvácania môže počas liečby klopidogrelom trvať dlhšie ako zvyčajne a akékoľvek nezvyčajné krvácanie (miesto alebo doba trvania) je potrebné hlásiť lekárovi.
Počas tehotenstva je vhodnejšie liek v rámci preventívnych opatrení neužívať.
Počas liečby sa nemá pokračovať v dojčení.
Deťom sa liek nemá podávať z dôvodu obáv týkajúcich sa účinnosti.
Liek je kontraindikovaný pri závažnej poruche funkcie pečene. 
Skúsenosti s liečbou pacientov so stredne ťažkým ochorením pečene, ktorí môžu mať hemoragickú diatézu sú obmedzené.
Pacientom s poškodením funkcie obličiek sa musí liek podávať opatrne.
Pacienti musia informovať lekára a zubára o užívaní tohto lieku pred každým plánovaným chirurgickým zákrokom alebo pred tým, ako začnú užívať nový liek.
Ak je u pacienta plánovaný chirurgický zákrok, podávanie lieku sa musí 7 dní pred zákrokom prerušiť.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ihneď vyhľadajte lekára, ak pociťujete:
horúčku, známky infekcie alebo nezvyčajnú únavu. Môžu byť prejavom zriedkavého poklesu počtu niektorých krviniek, známky narušenej funkcie pečene, napr. zožl ... viac >

Účinné látky

klopidogrel

Indikačná skupina

16 - Antikoagulanciá (fibrinolytiká, antifibrinolytiká)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36