Kategorizačné údaje
Maximálna cena 3,67 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 1,21 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 2,46 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
11/22 1,21 € (0,0 %) 2,46 € (0,0 %)
10/22 1,21 € (0,0 %) 2,46 € (0,0 %)
09/22 1,21 € (0,0 %) 2,46 € (0,0 %)
08/22 1,21 € 2,46 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

TRITACE 5
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0622/11-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
25655
Názov produktu podľa ŠÚKL
TRITACE 5 tbl 30x5 mg (blis.PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo nazývané ramipril. To patrí do skupiny liečiv nazývanej ACE inhibítory (inhibítory enzýmu konvertujúceho angiotenzín). Liek sa môže používať:

  • na liečbu vysokého krvného tlaku (hypertenzia)
  • na zníženie rizika srdcového infarktu alebo mozgovej príhody
  • na zníženie rizika alebo spomalenie zhoršenia ťažkostí s obličkami (bez ohľadu na to, či je prítomná cukrovku alebo nie)
  • na liečbu srdca, keď nie je schopné pumpovať dostatočné množstvo krvi do tela (srdcové zlyhanie)
  • na liečbu stavu po srdcovom záchvate (infarkt myokardu), ktorý je skomplikovaný srdcovým zlyhaním.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v II. a III. trimestri tehotenstva.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí
Pacienti liečení diuretikom:
Pokiaľ je to možné, liečba diuretikami sa má ukončiť 2-3 dni pred začatím liečby ramiprilom. Ak liečbu diuretikami nie je možné ukončiť, má liečba ramiprilom začať s dávkou 1,25 mg. Majú sa monitorovať renálne funkcie a hladina draslíka v sére. Následne sa má dávkovanie upraviť podľa cieľových hodnôt krvného tlaku.

Hypertenzia:
Dávka sa má upraviť individuálne podľa profilu pacienta a na základe kontroly krvného tlaku.
Odporúčaná začiatočná dávka je 2,5 mg denne, ktorá sa môže zdvojnásobiť v časovom intervale od 2-4 týždňov. Maximálna denná dávka je 10 mg. Dávka sa zvyčajne podáva 1x denne.
U pacientov s výrazne aktivovaným renín-angiotenzín-aldosterónovým systémom sa odporúča začiatočná dávka 1,25 mg a liečba sa má začať pod dohľadom lekára.

Kardiovaskulárna prevencia:
Odporúčaná začiatočná dávka je 2,5 mg 1x denne. Dávka sa má postupne zvyšovať v závislosti od tolerancie liečiva pacientom. Odporúča sa zdvojnásobiť dávku po 1-2 týždňoch liečby a po ďalších 2-3 týždňoch zvýšiť dávku až na cieľovú udržiavaciu dávku 10 mg 1x denne. Pozri tiež vyššie uvedené dávkovanie u pacientov liečených diuretikami.

Liečba poruchy obličiek:

  • Pacienti s diabetom a mikroalbuminúriou: Odporúčaná začiatočná dávka 1,25 mg 1x denne. Dávka sa má postupne zvyšovať v závislosti od tolerancie liečiva pacientom. Odporúča sa zdvojnásobiť dávku na 2,5 mg 1x denne po 2 týždňoch a následne po ďalších 2 týždňoch na 5 mg 1x denne.
  • Pacienti s diabetom a minimálne 1 kardiovaskulárnym rizikom: Odporúčaná začiatočná dávka je 2,5 mg 1x denne. Dávka sa má postupne zvyšovať v závislosti od tolerancie liečiva pacientom. Odporúča sa zdvojnásobiť dávku na 5 mg 1x denne po 1-2 týždňoch a následne po ďalších 2-3 týždňoch na 10 mg 1x denne. Cieľová denná dávka je 10 mg.

Symptomatické zlyhanie srdca:
Pacienti stabilizovaní liečbou diuretikami: Odporúčaná začiatočná dávka je 1,25 mg 1x denne. Dávka sa má titrovať zdvojnásobením dávky každý 1-2 týždne až na maximálnu dennú dávku 10 mg. Vhodnejšie je podať dennú dávku rozdelenú na 2 dávky počas dňa.

Sekundárna prevencia po akútnom infarkte myokardu a so srdcovým zlyhaním:
Po 48 hodinách po prekonanom infarkte myokardu u klinicky a hemodynamicky stabilných pacientov sa podáva začiatočná dávka 2,5 mg 2x denne počas 3 dní. Ak pacient netoleruje začiatočnú dávku 2,5 mg, má sa mu podať dávka 1,25 mg 2x denne počas 2 dní a následne sa má zvýšiť na 2,5 mg a 5 mg 2x denne. Ak nie je možné dávku zvýšiť na 2,5 mg 2x denne, liečba sa má ukončiť. Pozri tiež vyššie uvedené dávkovanie u pacientov liečených diuretikami. Denná dávka sa postupne zvyšuje zdvojnásobením dávky v intervaloch 1-3 dní až do dosiahnutia cieľovej udržiavacej dávky 5 mg 2x denne. Ak je to možné, udržiavacia dávka sa rozdelí do 2 podaní v priebehu dňa. Ak nie je možné dávku zvýšiť na 2,5 mg 2x denne, liečba sa má ukončiť.
Doposiaľ nie je dostatok skúseností s liečbou pacientov so závažným srdcovým zlyhaním (NYHA IV) bezprostredne po infarkte myokardu. Ak sa rozhodne o liečbe týchto pacientov, odporúča sa začať liečbu s dávkou 1,25 mg 1x denne a pri každom zvýšení dávky je nutná špeciálna opatrnosť.

Pacienti s poškodením funkcie obličiek
Denná dávka sa vypočíta na základe klírensu kreatinínu:
- ak je klírens kreatinínu ≥ 60 ml/min, nie je potrebné upravovať začiatočnú dávku (2,5 mg/deň); maximálna denná dávka je 10 mg;
- ak je klírens kreatinínu v rozsahu 30-60 ml/min, nie je potrebné upravovať začiatočnú dávku (2,5 mg/deň), maximálne denná dávka je 5 mg;
- ak je klírens kreatinínu v rozsahu 10-30 ml/min, začiatočná dávka je 1,25 mg/deň a maximálna denná dávka je 5 mg;
- hemodialyzovaných pacienti s hypertenziou: ramipril je mierne dialyzovateľný; počiatočná dávka je 1,25 mg/deň a maximálna denná dávka je 5 mg; liek sa má podať niekoľko hodín po hemodialýze.

Pacienti s poškodením funkcie pečene: Liečba sa má začať len pod dôkladným dohľadom lekára a maximálna denná dávka je 2,5 mg.

Starší ľudia
Začiatočné dávky majú byť nižšie a následné titrácie dávok majú byť pozvoľnejšie kvôli vyššiemu riziku nežiaducich účinkov, najmä u veľmi starých a fyzicky slabých pacientov. Je potrebné zvážiť zníženú úvodnú dávku 1,25 mg ramiprilu.

O dĺžke liečby rozhoduje lekár.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú každý deň v rovnakom čase, nezávisle od jedla a zapíjajú dostatočným množstvom tekutiny. Deliaca ryha umožňuje rozdeliť tabletu na rovnaké dávky.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný počas 2. a 3. trimestra gravidity a neodporúča sa počas 1. trimestra gravidity. Po potvrdení tehotenstva sa má liečba okamžite zastaviť a pokiaľ je to vhodné, začať s alternatívnou liečbou. 
Počas dojčenia sa užívanie lieku neodporúča.
Užívanie lieku u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov sa neodporúča.
U pacientov s cukrovkou, liečených ústami podávanými antidiabetikami alebo inzulínom, musí byť počas 1. mesiaca liečby starostlivo monitorovaná glykémia.
U pacientov s poškodením funkcie pečene sa odporúča opatrnosť pri užívaní lieku.
Počas liečby sa môže vyskytovať suchý, neproduktívny kašeľ, ktorý vymizne po ukončení liečby.
Pravdepodobnosť a závažnosť anafylaktických a anafylaktoidných reakcií na jed hmyzu a ďalšie alergény sa v dôsledku užívania lieku zvyšuje. Pred desenzibilizáciou sa má zvážiť prechodné prerušenie liečby.
Počas užívania lieku sa môžu vyskytnúť nežiaduce účinky (napr. závraty), ktoré môžu narušiť schopnosť pacienta viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Opatrnosť sa odporúča najmä na začiatku liečby alebo pri zmene liečby z iných liekov. Po užití prvej dávky alebo prvej zvýšenej dávky sa neodporúča niekoľko hodín viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.
Veľmi zriedkavo sa vyskytujú fotosenzitívne reakcie pri užívaní lieku.
Liečba sa má na 1 deň pred chirurgickým zákrokom prerušiť.
Súčasne užívanie alkoholu s liekom môže spôsobiť závraty a mdloby.
Pacient musí dodržiavať aj neliekové opatrenia a mal by si pravidelne kontrolovať a zapisovať krvný tlak a tepovú frekvenciu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Prestaňte užívať TRITACE a choďte priamo k lekárovi, ak spozorujete ktorýkoľvek z nasledujúcich ťažkých vedľajších účinkov, nakoľko je možné, že naliehavo potrebujete pomoc lekára:
· Opuch tváre, pi ... viac >

Účinné látky

ramipril

Indikačná skupina

58 - Hypotenzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 36