Tramadol Retard Actavis 100 mg tbl plg 1x30 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 4,70 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,77 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 3,93 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
06/22 0,77 € (0,0 %) 3,93 € (0,0 %)
05/22 0,77 € (0,0 %) 3,93 € (0,0 %)
04/22 0,77 € (0,0 %) 3,93 € (0,0 %)
03/22 0,77 € 3,93 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Tramadol Retard Actavis 100 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
65/0216/07-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
43087
Názov produktu podľa ŠÚKL
Tramadol Retard Actavis 100 mg tbl plg 30x100 mg (blis.Al/PVC-priehľ.)
Aplikačná forma
TBL PLG - Tableta s predĺženým uvoľňovaním
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje  tramadoliumchlorid. Liečivol je analgetikum (liek proti bolesti) triedy opioidov pôsobiace na centrálny nervový systém. Liek sa používa na tlmenie stredne silnej až silnej bolesti.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže vyvolať návyk a závislosť, jeho použitie je časovo obmedzené.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva. Nemá sa používať u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú chránené účinnou antikoncepciou.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Presné dávkovanie určí lekár osobitne. Dávka sa má nastaviť individuálne a prispôsobiť intenzite bolesti a individuálnej odpovedi každého pacienta. Vo všeobecnosti sa má vybrať najnižšia účinná dávka.
Celková denná dávka nemá presiahnuť 400 mg tramadolu, s výnimkou špeciálnych klinických okolností.

Odporúčané dávkovanie, pokiaľ lekár neurčí inak:

Dospelí a dospievajúci od 12 rokov: 
Zvyčajná začiatočná dávka je 100 mg 2x denne - ráno a večer. V závislosti od potrieb pacienta môže byť nasledujúca dávka podaná skôr ako po 12 hodinách, avšak nesmie sa podať skôr ako po 8 hodinách od podania predchádzajúcej dávky. 
Za žiadnych okolností sa počas 24 hodín nesmú podať viac ako 2 dávky.
Ak je zmiernenie bolesti nedostatočné, dávka sa môže zvýšiť na 150 mg 2x denne alebo 200 mg 2x denne.
(Tieto tablety sa nesmú deliť. Pre dávkovanie nerealizovateľné s týmto liečivým prípravkom sú k dispozícii ďalšie sily tohto prípravku.)

Pacienti s renálnou insuficienciou a hepatálnou insuficienciou: 
U menej ťažkých prípadov treba zvážiť predĺženie dávkovacieho intervalu podľa potrieb pacienta.

Dĺžka liečby je individuálna a závisí od charakteru základného ochorenia. Liek sa nemá za žiadnych okolností podávať dlhšie, ako je terapeuticky potrebné. Pri liečbe dlhšie trvajúcej bolesti sú potrebné pravidelné kontroly v skrátených intervaloch (pokiaľ je to potrebné s prestávkami v liečbe) na určenie, či a v akých dávkach je ďalšia liečba liekom potrebná.

Spôsob použitia

Tablety s predĺženým uvoľňovaním sa užívajú celé, nerozhryzené, zapijú sa dostatočným množstvom tekutiny. Liek sa môže užívať nezávisle od príjmu potravy v pravidelných časových intervaloch.

Upozornenie

Liek sa nesmie užívať počas tehotenstva.
Liek sa neodporúča užívať počas dojčenia. Pri dlhodobom užívaní je potrebné prerušiť dojčenie. Pre mimoriadne závažné dôvody je možné jednorazové podanie, kedy nie je potrebné dojčenie prerušiť.
Liek nie je vjodný pre deti a dospievajúcich mladších ako 12 rokov.
U starších pacientov nad 75 rokov môže byť eliminácia predĺžená. Preto ak je to potrebné, dávkovací interval sa má predĺžiť podľa potrieb pacienta.

Pacientom s ťažkou renálnou a/alebo hepatálnou insuficienciou sa liek nemá podávať.
Liek je kontraindikovaný u pacientov užívajúcich inhibítory MAO a to i v priebehu posledných 14 dní od poslednej dávky liečiva.
Pacientom s epilepsiou alebo pacientom so sklonom ku záchvatom kŕčov sa má podávať tramadol iba vo výnimočnom prípade.
Liek môže spôsobiť útlm dýchania, je potrebná zvýšená opatrnosť u pacientov užívajúcich aj iné lieky, ktoré môžu spôsobiť útlm dýchania.
Na liek sa môže vyvinúť tolerancia alebo fyzická/psychická závislosť.
Nepiť alkohol.

Liek má schopnosť ovplyvniť pozornosť.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Môžu sa vyskytnúť nasledujúce vedľajšie účinky:
Veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb):
nutkanie na vracanie, závraty.
Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):
bolesť hlavy, vra ... viac >

Účinné látky

tramadoliumchlorid

Indikačná skupina

65 - Analgetiká - anodyná

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 36