Toujeo 300 jednotiek/ml SoloStar sol inj (náplň skl.v napl.pere SoloStar) 5x1,5 ml

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 65,03 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 1,30 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 63,73 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
04/23 1,30 € (0,0 %) 63,73 € (0,0 %)
03/23 1,30 € (0,0 %) 63,73 € (0,0 %)
02/23 1,30 € (0,0 %) 63,73 € (0,0 %)
01/23 1,30 € 63,73 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. DIA
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Toujeo 300 jednotiek/ml SoloStar
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/00/133/035
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
4101B
Názov produktu podľa ŠÚKL
Toujeo 300 jednotiek/ml SoloStar, injekčný roztok v naplnenom pere sol inj 5x1,5 ml (náplň skl.v napl.pere SoloStar)
Aplikačná forma
SOL INJ - Injekčný roztok

Popis a určenie

Liek obsahuje inzulín glargín. Je to modifikovaný inzulín, veľmi podobný ľudskému inzulínu. Tento liek obsahuje 3-krát viac inzulínu v 1 ml ako štandardný inzulín, ktorý obsahuje 100 jednotiek/ml. Používa sa na liečbu cukrovky (diabetes mellitus) u dospelých, dospievajúcich a detí vo veku od 6. rokov. Diabetes mellitus je ochorenie spôsobené tým, že telo nevyrába dostatok inzulínu na kontrolu hladiny cukru v krvi. Liek znižuje hladinu cukru v krvi nepretržite po dlhú dobu.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.
Prípravok je potrebné uchovávať v chlade pri teplote +2 až +8°C (prípravok nesmie zamrznúť). Podrobnejšie informácie v časti Upozornenie.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

1 injekciou sa môže podať dávka od 1-80 jednotiek, odčítava sa po 1 jednotke.

Dospelí, dospievajúci a deti vo veku od 6 rokov
Liek sa podáva 1x denne, kedykoľvek počas dňa, ale každý deň v tom istom čase. V prípade potreby je možné podať liek do 3 hodín pred alebo po zvyčajnom čase podávania.
Dávkovacia schéma (dávka a čas podania) sa musí prispôsobiť individuálne.

Diabetes mellitus 1. typu: 
1x denne spolu s inzulínom v čase jedla a dávku treba nastaviť individuálne. Pri diabetes mellitus 1. typu sa musí uvedený liek kombinovať s rýchlo účinkujúcim inzulínom, kvôli pokrytiu nárokov na prandiálny inzulín.

Diabetes mellitus 2.typu: 
Odporúčaná úvodná denná dávka je 0,2 jednotky/kg s následnou individuálnou úpravou dávky. Pacientom s diabetes mellitus 2. typu sa liek môže podávať spolu s perorálnymi antidiabetikami.

Prechod z inzulínu glargín 100 jednotiek/ml na tento liek a naopak
Prechod z inzulínu glargín 100 jednotiek/ml na tento liek sa môže urobiť na báze jednotka k jednotke, ale na dosiahnutie cieľového rozsahu pre hladinu glukózy v plazme môže byť potrebná vyššia dávka tohto lieku (približne o 10-18 %).
Pri prechode z tohto lieku na inzulín glargín 100 jednotiek/ml je potrebné dávku zredukovať (približne o 20 %), kvôli zníženiu rizika hypoglykémie.

Prechod z iného bazálneho inzulínu na tento liek
Prechod z bazálneho inzulínu dávkovaného 1x denne na tento liek s dávkou 1x denne sa môže urobiť v pomere jednotka k jednotke, vychádzajúc z dávky predchádzajúceho inzulínu.
Pri prechode z bazálneho inzulínu dávkovaného 2x denne na tento liek s dávkou 1x denne je odporúčaná úvodná dávka tohto lieku 80% celkovej dennej dávky bazálneho inzulínu, ktorý sa ide vysadiť.

So zlepšením metabolickej kontroly a následným zvýšením citlivosti na inzulín môže byť potrebná ďalšia úprava dávky.

U pacientov so zhoršenou funkciou pečene a/alebo obličiek môžu byť nároky na inzulín znížené.

Spôsob použitia

Bazálny inzulín sa podáva každý deň v rovnakom čase. Injekčný roztok je určený len na subkutánne podanie. Podáva sa do brušnej steny, deltového svalu alebo do stehna. Miesta podania injekcie sa musia v rámci danej oblasti meniť po každom podaní. Pomocou naplneného pera Toujeo DoubleStar sa môže jednou injekciou podať dávka od 1 do 80 jednotiek, odčítava sa po 1 jednotke.
Pred každou injekciou je potrebné nasadiť novú sterilnú ihlu (používať len ihly, ktoré sú kompatibilné s daným perom). Opakované použitie ihiel zvyšuje riziko ich upchatia, čo môže spôsobiť poddávkovanie alebo predávkovanie.
Pred tým, ako sa pero použije prvýkrát, musí sa skladovať aspoň 1 hodinu pri izbovej teplote. Injekčný roztok sa môže použiť, len ak je roztok číry, bezfarebný, bez viditeľných tuhých častíc a len ak má konzistenciu podobnú vode.
Nesmie sa podávať intravenózne, nesmie sa používať v inzulínových infúznych pumpách ani sa nesmie natiahnuť z náplne v naplnenom pere do injekčnej striekačky.

Viac informácii o spôsobe použitia sú uvedené v SPC, časť 6.6 a v Písomnej informácii pre používateľa, časť 3.

Upozornenie

Účinnosť lieku je daná v jednotkách špecifických pre tento liek, ktoré nie sú rovnaké ako IU alebo jednotky, ktoré sa používajú na vyjadrenie účinnosti iných inzulínových analógov.
Ak je to klinicky potrebné, môže sa zvážiť použitie lieku počas tehotenstva. Pre pacientky s predtým existujúcou alebo tehotenskou cukrovkou je dôležité udržiavanie dobrej metabolickej kontroly počas tehotenstva.
Dojčiace matky môžu vyžadovať úpravu dávky inzulínu a diétu.
Bezpečnosť a účinnosť u detí vo veku do 6 nebola stanovená. 
Počas liečby sa môže vyskytnúť hypoglykémia. Vyžaduje sa mimoriadna opatrnosť a intenzívne monitorovanie hladiny glukózy v krvi.
Počas liečby je potrebné dodržiavať diétne a režimové opatrenia.
Nepiť alkohol a vyhýbať sa užívaniu liekov, ktoré obsahujú alkohol. Alkohol ovplyvňuje hladinu cukru v krvi a potrebné množstvo inzulínu sa môže meniť.
Následkom hypoglykémie alebo hyperglykémie, alebo ako dôsledok zhoršenia zraku, môže byť zhoršená schopnosť sústrediť sa a reagovať, čo môže predstavovať riziko pri vedení vozidiel alebo obsluhe strojov.
Tento liek sa nesmie miešať ani riediť so žiadnym iným inzulínom ani inými liekmi. Miešanie alebo riedenie lieku mení jeho profil čas/účinok a miešanie spôsobuje precipitáciu.
Pred prvým použitím sa liek uchováva v chladničke pri teplote 2-8 °C (neuchovávať v mrazničke ani blízko mraziaceho boxu alebo mraziacej vložky).
Po prvom použití pera sa liek môže uchovávať maximálne 6 týždňov pri teplote neprevyšujúcej 30 °C tak, aby nebol vystavený priamemu teplu ani priamemu svetlu. Perá, ktoré sa používajú, sa nesmú uchovávať v chladničke.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak spozorujete príznaky príliš nízkej hladiny cukru v krvi (hypoglykémia), ihneď urobte opatrenia, aby sa vám hladina cukru v krvi zvýšila (pozri text v rámčeku na konci tejto písomnej informácie).
... viac >

Účinné látky

inzulín glargín

Indikačná skupina

18 - Antidiabetiká (vrátane inzulínu)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 30