TIAPRIDAL inj sol inj 100 mg/2 ml (amp.skl.) 12x2 ml

Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

TIAPRIDAL inj
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
68/0170/85-CS
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
91117
Názov produktu podľa ŠÚKL
TIAPRIDAL inj sol inj 12x2 ml/100 mg (amp.skl.)
Aplikačná forma
SOL INJ - Injekčný roztok

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo tiaprídium-chlorid. Patrí do skupiny liekov nazývaných psychofarmaká, atypické neuroleptiká.

Liek sa používa:

  • u dospelých na liečbu mimovoľných pohybov alebo určitých porúch správania (spôsobených niektorými chorobami, vekom alebo konzumáciou alkoholu).
  • u starších pacientov na liečbu určitých porúch správania.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
POZOR: Úhrada poisťovne sa nevzťahuje na výdaj lieku v lekárni.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dávka sa môže meniť a pre každého pacienta sa má upraviť individuálne.

Dospelí
Krátkodobá liečba stavov agitovanosti (chorobný nepokoj) a agresivity u pacientov závislých od alkoholu:
Intramuskulárne alebo intravenózne: 300-400 mg/deň (t.j. 3-4 ampulky denne).

Závažná chorea (mimovoľné pohyby, tzv. tanec svätého Víta) pri Huntingtonovej chorobe: 300-1 200 mg/deň
Začiatočná dávka: do 1 200 mg/deň, t.j. 12 ampuliek, rozdelených do najmenej 3 dávok, s postupným znižovaním na zvyčajnú udržiavaciu dávku podľa individuálnej reakcie. 

Deti
Zvyčajná dávka je 100-150 mg/deň, maximálne 300 mg/deň.

Starší pacienti
Krátkodobá liečba stavov agitovanosti (chorobný nepokoj) a agresivity u starších pacientov:
Začiatočná dávka je 100 mg (t.j. 1 ampulka) denne.
Dávka sa môže postupne zvyšovať až na maximálnu dávku 300 mg (t.j. 3 ampulky) denne.
Dĺžka liečby nemá presiahnuť 28 dní.

Pacienti so zníženou funkciou obličiek:
U pacientov s klírensom kreatinínu 30-60 ml/min sa má znížiť dávka na 75 % normálnej dávky
U pacientov s klírensom kreatinínu 10-30 ml/min sa má znížiť dávka na 50 % normálnej dávky 
U pacientov s klírensom kreatinínu nižším ako 10 ml/min sa má znížiť dávka na 25 % normálnej dávky

Porucha funkcie pečene
Liek sa minimálne metabolizuje, preto nie je potrebné zníženie dávky.

Spôsob použitia

Liek sa podáva intramuskulárne (i.m.) alebo intravenózne podanie (i.v.).
Uprednostňuje sa i.m. podanie pred i.v. podaním, pretože sa spája s menším výskytom nežiaducich reakcií.

Upozornenie

Liek sa neodporúča počas tehotenstva a u žien v reprodukčnom veku, ktoré nepoužívajú účinnú antikoncepciu. 
Počas liečby sa nemá dojčiť. Je potrebné rozhodnúť, či sa má dojčenie prerušiť alebo prerušiť liečbu tiapridom, zohľadňujúc prínos dojčenia pre dieťa a prínos liečby pre ženu.
Liek môže znížiť plodnosť.
Užívanie tiapridu u detí nebolo dôsledne sledované. Pri predpisovaní lieku sa vyžaduje opatrnosť. 
Ak sa počas liečby vyskytne horúčka, je potrebné okamžite vyhľadať lekára (riziko neuroleptického malígneho syndrómu).
Liek sa má používať opatrne u pacientov s epilepsiou.
Liek môže predĺžiť QT interval. 
Odporúčajú sa vhodné podporné opatrenia a do prebratia pacienta sa odporúča prísne monitorovanie životných funkcií a monitorovanie činnosti srdca.
Liek ovplyvňuje pozornosť, počas liečby sa nemá viesť motorové vozidlo ani obsluhovať stroje.
Nepiť alkohol.
Liek sa uchováva pri teplote do 25°C.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4)..

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb)
- Zvýšenie hladín prolaktínu v krvi, ktoré môže spôsobiť iné poruchy. Preto sa menej často môže vyskytnúť bolesť prsníkov, zväčšenie prsníkov a tv ... viac >

Účinné látky

tiaprid

Indikačná skupina

68 - Antipsychotiká (neuroleptiká)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36