Telmark Plus 80 mg/12,5 mg tbl (blis.Al/Al) 1x90 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 19,18 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 5,23 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 13,95 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
05/24 5,23 € (0,0 %) 13,95 € (0,0 %)
04/24 5,23 € (0,0 %) 13,95 € (0,0 %)
03/24 5,23 € (0,0 %) 13,95 € (0,0 %)
02/24 5,23 € 13,95 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Telmark Plus 80 mg/12,5 mg
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0367/13-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
7052A
Názov produktu podľa ŠÚKL
Telmark Plus 80 mg/12,5 mg tbl 90x80 mg/12,5 mg (blis.Al/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety

Popis a určenie

Liek obsahuje kombináciu dvoch liečiv telmisartanu a hydrochlórtiazidu v jednej tablete. Obe tieto liečivá pomáhajú kontrolovať vysoký krvný tlak.

Liek sa používa na liečbu vysokého krvného tlaku (esenciálna hypertenzia) u dospelých pacientov, ktorých vysoký krvný tlak nie je dostatočne kontrolovaný používaním samotného telmisartanu alebo boli predtým stabilizovaní telmisartanom a hydrochlorotiazidom podávanými samostatne.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok sa užíva vcelku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v II. a III. trimestri tehotenstva.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí
Liek sa má podávať pacientom, ktorých krvný tlak nie je náležite kontrolovaný samotným telmisartanom. Pred zmenou na fixnú kombináciu dávok sa odporúča individuálna titrácia dávky každej z dvoch zložiek. Keď je to klinicky vhodné, možno zvážiť priamy prechod z monoterapie na fixnú kombináciu:

  • Telmark Plus 80 mg/12,5 mg sa môže podávať pacientom, ktorých krvný tlak nie je adekvátne kontrolovaný 80 mg telmisartanu.

Pacienti s poruchou funkcie pečene:
Pri miernej až stredne ťažkej poruche funkcie pečene sa nemá prekročiť dávkovanie 40 mg telmisartanu/12,5 mg hydrochlorotiazidu 1x denne.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v celku, nezávisle od jedla a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny. Tablety sa užívajú 1x denne v približne rovnakom čase.
Liek sa má uchovávať v uzavretom blistri pre hygroskopické vlastnosti tabliet. Tablety sa majú vyberať z blistra krátko pred podaním.

Upozornenie

Liek sa neodporúča užívať počas 1. trimestra tehotenstva. Liek je kontraindikovaný počas 2. a 3. trimestra tehotenstva.
Liek sa neodporúča užíať počas dojčenia.
Bezpečnosť a účinnosť lieku u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov neboli doteraz stanovené.
Liek je kontraindikovaný u pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene a/alebo ťažkou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 30 ml/min).
U diabetických pacientov na inzulíne alebo diabetickej liečbe sa môže objaviť hypoglykémia. 
Športovci: Liek môže vyvolať pozitívnu reakciu v antidopingových testoch.
Nepiť alkohol.
Liek môže mať vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Pri užívaní sa môže vyskytnúť závrat alebo ospalosť.
Tablety obsahujú laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Niektoré vedľajšie účinky môžu byť závažné a môžu si vyžadovať okamžitú lekársku starostlivosť:
Ak máte akýkoľvek z nasledovných príznakov, okamžite vyhľadajte svojho lekára:
Sepsa** (často ... viac >

Účinné látky

hydrochlorotiazid, telmisartan

Indikačná skupina

58 - Hypotenzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36