Targin 20/10 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním tbl plg (blis.PVC/Al) 1x60 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 42,08 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 42,08 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
01/23 0,00 € (0,0 %) 42,08 € (0,0 %)
12/22 0,00 € (0,0 %) 42,08 € (0,0 %)
11/22 0,00 € (0,0 %) 42,08 € (0,0 %)
10/22 0,00 € 42,08 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. PLM, REU, ORT, ONK, NEU, GER, AGG
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
Viazaný na osobitné tlačivo so šikmým modrým pruhom
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
65/0626/10-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
22824
Názov produktu podľa ŠÚKL
Targin 20/10 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním tbl plg 60x20 mg/10 mg (blis.PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL PLG - Tableta s predĺženým uvoľňovaním

Popis a určenie

Liek obsahuje fixnú kombináciu dvoch liečiv: oxykodóniumchlorid a naloxóniumchlorid. Oxykodóniumchlorid tlmí bolesť, je to silné analgetikum zo skupiny opioidov. Naloxóniumchlorid pôsobí proti zápche, ktorá najčastejšie vzniká ako vedľajší účinok liečby opioidnými analgetikami.
Liek sa používa:

  • na liečbu silnej bolesti, ktorá sa dá zvládnuť len opioidnými analgetikami (silné analgetikum).
  • na druhú líniu liečby príznakov ťažkého až veľmi ťažkého syndrómu nepokojných nôh u pacientov, ktorí nemôžu byť liečení liekmi s obsahom dopamínu.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže vyvolať návyk a závislosť, jeho použitie je časovo obmedzené.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Liek obsahuje omamné alebo psychotropné látky.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).
Podávanie deťom a mladistvím mladším ako 18 rokov je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Presné dávkovanie určí lekár osobitne. Dávka sa má nastaviť individuálne a prispôsobiť intenzite bolesti a individuálnej odpovedi každého pacienta. Vo všeobecnosti sa má vybrať najnižšia účinná dávka.
Na uľahčenie titrácie dávky pri začatí liečby opioidmi a na úpravu individuálnej dávky sú k dispozícii nižšie sily. Tablety sa nesmú deliť.

Ak lekár neurčí inak, odporúča sa nasledovné dávkovanie na liečbu silnej bolesti:
Dospelí, ktorí doposiaľ neužívali opioidy: 
10 mg/5 mg oxykodóniumchloridu/naloxóniumchloridu v 12-hodinových intervaloch.
Dospelí, ktorí užívali iné opioidy: liečba môže začať vyššími dávkami, pričom je potrebné vziať do úvahy ich skúsenosť s predchádzajúcou liečbou opioidmi.
Maximálna denná dávka je vyhradená pre pacientov, ktorí už boli udržiavaní na stabilnej dennej dávke lieku a ktorí potrebujú zvýšiť dávku - 160 mg oxykodóniumchloridu a 80 mg naloxóniumchloridu.

Pri liečbe bolesti nenádorového pôvodu zvyčajne postačia dávky do 40 mg/20 mg oxykodóniumchloridu/naloxóniumchloridu, ale môžu byť potrebné aj vyššie dávky.

Tento liek nie je určený na liečbu prelomovej bolesti.
Ak je potrebné podať jednorazovo analgetiká s okamžitým uvoľňovaním, dávka sa má rovnať 1/6 ekvianalgetickej dennej dávky oxykodónu. Ak je potrebné jednorazovo podať analgetiká s okamžitým uvoľňovaním viac ako 2x denne, indikuje to potrebu zvýšenia dávkovania oxykodónu.
Dávka oxykodónu sa nemá upravovať častejšie ako raz za 1-2 dni
, pričom dávka 5 mg/2,5 mg oxykodóniumchloridu/naloxóniumchloridu sa má zvyšovať 2x denne, alebo v prípade nutnosti sa dávka 2,5 mg/1,25 mg alebo 10 mg/5 mg oxykodóniumchloridu/naloxóniumchloridu zvýši až po dosiahnutie stabilnej dávky.

Liek sa odporúča užívať 2x denne každých 12 hodín. Vo výnimočných prípadoch možno liek podávať nerovnomerne.

Dĺžka liečby: 
Dĺžka liečby je individuálna a závisí od charakteru základného ochorenia. Liek sa nemá za žiadnych okolností podávať dlhšie, ako je terapeuticky potrebné. Pri liečbe dlhšie trvajúcej bolesti sú potrebné pravidelné kontroly v skrátených intervaloch (pokiaľ je to potrebné s prestávkami v liečbe) na určenie, či a v akých dávkach je ďalšia liečba liekom potrebná.

Ak lekár neurčí inak, odporúča sa nasledovné dávkovanie na liečbu syndrómu nepokojných nôh:
Zvyčajná začiatočná dávka pre dospelých je 5 mg/2,5 mg oxykodóniumchloridu/naloxóniumchloridu v 12-hodinových intervaloch.
V prípade potreby vyšších dávok sa odporúča titrácia 1x týždenne. Priemerná denná dávka v pilotnej štúdii bola 20 mg/10 mg oxykodóniumchloridu/naloxóniumchloridu. Pre niektorých pacientov môžu byť vhodné vyššie dávky až do maximálnej dávky 60 mg/30 mg oxykodóniumchloridu/naloxóniumchloridu.

Liek sa odporúča užívať 2x denne každých 12 hodín. Vo výnimočných prípadoch možno liek podávať nerovnomerne.

Liek sa má použiť, ak predchádzajúca dopaminergická liečba zlyhala alebo sa stala odpoveď na liečbu nedostatočnou.

Dĺžka liečby:
Liek je indikovaný po dobu minimálne 6 mesiacov, pričom symptómy 
by mali byť prítomné denne a počas dňa (≥ 4 dni/týždeň). 
Dĺžku liečby určuje lekár na základe účinnosti liečby s ohľadom na vedľajšie účinky u jednotlivých pacientov. Pri liečbe trvajúcej viac ako 1 rok je potrebné vykonať kontrolu prednostne postupným znižovaním dávky v priebehu približne jedného týždňa za účelom zistenia, či je potrebné pokračovanie liečby. 

Starší pacienti:
Starší pacienti bez klinického prejavu poruchy funkcie pečene a/alebo obličiek zvyčajne nevyžadujú úpravy dávkovania. Ak to je potrebné, dávka sa titruje postupne. Starším pacientom môžu postačovať na dosiahnutie adekvátnej liečby nižšie dávky.

Vysadenie liečby:
Odporúča sa postupné znižovanie dávky, aby sa predišlo príznakom z vysadenia.

Spôsob použitia

Tableta s predĺženým uvoľňovaním sa užíva v celku, nerozhryzená, nemá sa deliť ani žuvať. Zapíja sa s dostatočným množstvom tekutiny, najlepšie vody. Grepová šťava sa neodporúča. Liek sa môže užívať nezávisle od príjmu potravy v pravidelných časových intervaloch. Odporúča sa užívať ráno a večer.

Upozornenie

Liek sa má užívať počas tehotenstva len v prípade, ak potenciálny prínos prevyšuje nad potenciálnym rizikom pre plod.
Liek sa nemá užívať počas dojčenia. 
Bezpečnosť a účinnosť lieku u detí vo veku do 18 rokov neboli doteraz stanovené.
Nie sú žiadne klinické skúsenosti s liečbou syndrómu nepokojných nôh trvajúcou dlhšie ako 1 rok.
U pacientov so stredne závažnou a závažnou poruchou funkcie pečene je podávanie lieku kontraindikované.
U pacientov s poškodenou funkciou obličiek alebo pečene sa vyžaduje zvýšená opatrnosť.
Úplné ukončenie liečby týmito tabletami a následná zmena liečby na iný opioid môže spôsobiť zhoršenie funkcie čriev.
Liek sa nesmie užívať 24 hodín pred plánovanou operáciou a ani 12-24 hodín po operácii.
U pacientov s bronchiálnou astmou sa vyžaduje zvýšená opatrnosť.
Liek sa neodporúča u pacientov užívajúcich inhibítory MAO a to i v priebehu posledných 14 dní od poslednej dávky liečiva.
Liek môže spôsobiť útlm dýchania, je potrebná zvýšená opatrnosť u pacientov užívajúcich aj iné lieky, ktoré môžu spôsobiť útlm dýchania.
Na liek sa môže vyvinúť tolerancia alebo fyzická/psychická závislosť.
Športovci - Tento liek môže spôsobiť pozitívnu reakciu v „antidopingovom“ teste. ​
Nepiť alkohol.
Počas liečby a 24 hodín po liečbe sa nemajú viesť vozidlá ani obsluhovať stroje.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Závažné vedľajšie účinky, na ktoré je potrebné dávať pozor a čo urobiť, keď sa u vás objavia:
Ak trpíte niektorým závažným vedľajším účinkom, obráťte sa ihneď na najbližšieho lekára.
Hlavným nebez ... viac >

Účinné látky

naloxóniumchlorid, oxykodónium chlorid

Indikačná skupina

65 - Analgetiká - anodyná

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 36