SUPRAX plv sus 1 g ((fľ.skl.) 1x50 ml

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 6,99 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 1,75 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 5,24 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
08/20 1,75 € (0,0 %) 5,24 € (0,0 %)
07/20 1,75 € (0,0 %) 5,24 € (0,0 %)
06/20 1,75 € (0,0 %) 5,24 € (0,0 %)
05/20 1,75 € 5,24 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

SUPRAX
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
15/0810/95-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
26460
Názov produktu podľa ŠÚKL
SUPRAX plv sus 1x50 ml/1 g (fľ.skl.)
Aplikačná forma
PLV SUS - Prášok na prípravu suspenzie
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo cefixím, čo je antibiotikum, ktoré zabraňuje množeniu baktérií alebo ich zabíja. Liek sa používa hlavne na liečbu určitých bakteriálnych infekcií horných a dolných dýchacích ciest, napríklad zapálené hrdlo, zápal mandlí, zápal stredného ucha, zápal prinosových dutín, infekčný zápal priedušiek, zápal pľúc alebo močových a žlčových ciest, ako aj na liečbu kvapavky.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Nádobu, v ktorej sa prípravok uchováva, treba pred použitím potriasť.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).
Overenie dávkovania lieku pre deti

Dávkovanie a dávkovacie schémy

1 ml suspenzie obsahuje 20 mg cefixímu.

Dospelí a dospievajúci nad 12 rokov: 400 mg denne v 1 alebo 2 jednotlivých dávkach (10 ml suspenzie ráno a 10 ml večer)

Akútna nekomplikovaná kvapavka: jednorazové podanie 400 mg cefixímu. Výsledok terapie kvapavky sa musí skontrolovať bakteriálnou kultiváciou o 3 – 4 dni po podaní lieku.

Deti do 12 rokov: Zvyčajná denná dávka je 8 mg/kg telesnej hmotnosti. Odporúčaná denná dávka sa má podávať v jednorazovej dávke alebo rozdelená do 2 dávok (4 mg/kg telesnej hmotnosti ráno a 4 mg/kg telesnej hmotnosti večer). V závislosti od závažnosti a lokalizácie infekcie možno zvýšiť dennú dávku cefixímu až do 2-krát 6 mg/kg telesnej hmotnosti.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek:  V prípade ťažkej poruchy renálnych funkcií sa musí dávka redukovať.
U dospelých a detí nad 12 rokov s klírensom kreatinínu nižším ako 20 ml/min/1,73 m², je odporúčaná dávka 1x 200 mg (10ml) . U mladších detí vo veku od 6 mesiacov do 12 rokov je odporúčaná denná dávka cefixímu 1x 4 mg/kg.

Dĺžka liečby:
V prípade bakteriálnych infekcií závisí od priebehu ochorenia. Antibiotické kúry trvajú zvyčajne 5 – 10 dní. V liečbe streptokokových infekcií treba pokračovať aspoň 10 dní, aby sa predišlo možným neskorším komplikáciám. Pri liečbe nekomplikovaných infekcií dolných močových ciest u žien je zvyčajne dostatočná 1 až 3-dňová liečba. Určí lekár. 

Spôsob použitia:

Liek je určený na perorálne podanie. Pred odobratím každej dávky je potrebné obsah liekovky dôkladne pretrepať. Po pretrepaní sa má vzniknutá pena nechať usadiť. Na odmeranie presnej dávky slúži pribalená odmerka, kalibrovaná pre 1,25, 2,5 a 5 ml. Suspenzia sa smie pripraviť iba s vodou. Mlieko alebo ovocná šťava sa nemôžu použiť. Suspenzia sa môže užiť nezávisle od jedla. Pre ďalšie informácie o príprave suspenzie pred podaním pozri časť 6.6 SPC.

Upozornenie

Používanie cefixímu počas tehotenstva, zvlášť v 1. trimestri, vyžaduje starostlivé zhodnotenie pomeru prínos/ riziko.
Liek sa nemá podávať dojčiacim ženám. 
Cefixín sa nemá podávať deťom mladším ako 6 mesiacov.
U pacientov s poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu nižším ako 10ml/min/1,73 m2) sa cefixím má podávať zvlášť opatrne.
U pacientov na dlhodobej liečbe vysokými dávkami cefixímu treba sledovať funkcie obličiek a pečene a krvný obraz.
Pacienti s ťažkými gastrointestinálnymi poruchami s vracaním alebo hnačkou nemajú byť liečení cefixímom.
Kombinácia cefixímu s potenciálne nefrotoxickými látkami (ako napr. aminoglykozidy) alebo silnými diuretikami (ako furosemid) môže zvyšovať riziko poškodenia funkcie obličiek. 
Počas liečby cefixímom sa môže vyskytnúť falošne pozitívny priamy Coombsov test.
Odporúča sa, aby sa počas liečby používali glukózové testy, ktoré sa zakladajú na reakciách enzymatickej glukózooxidázy. 
5 ml pripravenej suspenzie obsahuje 2,5 g sacharózy.
Pripravená suspenzia sa má uchovávať pri teplote do 25 °C a jej použiteľnosť je 14 dní od prípravy.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak spozorujete akýkoľvek z týchto príznakov, je potrebná okamžitá lekárska starostlivosť. Prestaňte užívať suspenziu Suprax, ak sa u vás prejaví čokoľvek z nasledujúceho:
- opuch tváre, jazyka alebo ... viac >

Účinné látky

cefixim

Indikačná skupina

15 - Antibiotiká (proti mikróbom a vírusovým infekciám)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 24