Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Solian 400 mg
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
68/0202/00-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
14657
Názov produktu podľa ŠÚKL
Solian 400 mg tbl flm 60x400 mg (blis.PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje amisulprid. Je to liek, ktorý ovplyvňuje činnosť nervových buniek, ktorá je sprostredkovaná dopamínom (antipsychotikum, psychofarmakum, neuroleptikum). Používa sa pri liečbe akútnej a chronickej schizofrénie.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).
Podávanie deťom mladším ako 12 rokov je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dávky majú byť upravené podľa individuálnej odpovede pacienta. Udržiavacia liečba sa má nastaviť ako najnižšia účinná dávka.

Pozitívne príznaky
Odporúčaná denná dávka je v rozmedzí 400-800 mg. V individuálnych prípadoch je možné dávku zvýšiť na 1200 mg/deň.
Na začiatku liečby sa nevyžaduje špecifická titrácia dávky.

Pri primárne negatívnych syndrómoch (deficitný syndróm)
Odporúčaná denná dávka je v rozmedzí 50-300 mg/deň.

Pacienti so zníženou funkciou obličiek:
klírens kreatinínu 30-60 ml/min - dávka amisulpridu vo vzťahu k zvyčajnej dávke 50%
klírens kreatinínu 10-30 ml/min - dávka amisulpridu vo vzťahu k zvyčajnej dávke 33%

Ukončenie liečby:
Pri ukončovaní liečby sa má liek vysadzovať postupne.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v celku, v pravidelných časových intervaloch nezávisle od jedla.
Amisulprid sa môže podávať 1x denne perorálnou cestou do dávky 400 mg, vyššie dávky sa majú rozdeliť do 2 dávok.
Tablety majú deliacu ryhu a môžu sa rozdeliť na 2 rovnaké dávky.

Upozornenie

Liek sa môže užívať počas tehotenstva po zvážení prínosu liečby a potenciálneho rizika pre dieťa.
Liek je kontraindikovaný počas dojčenia.
Liek je kontraindikovaný u detí do 12 rokov.
Bezpečnosť a účinnosť lieku u detí a dospievajúcich 12-18 rokov neboli stanovené.
Liek sa musí používať so zvýšenou opatrnosťou u starších pacientov.
U pacientov s ťažkým renálnym poškodením (klírens < 10 ml/min) sa odporúča zvýšená opatrnosť.
Ak sa počas liečby vyskytne horúčka, je potrebné okamžite vyhľadať lekára (riziko neuroleptického malígneho syndrómu).
Liek sa má používať opatrne u pacientov s epilepsiou.
Liek môže predĺžiť QT interval.
Liek ovplyvňuje pozornosť, počas liečby sa nemá viesť motorové vozidlo ani obsluhovať stroje.
Nepiť alkohol.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb)
- môžu sa vyskytnúť príznaky parkinsonizmu: tras, stuhnutosť, znížená pohyblivosť, zvýšené slinenie, chorobná neposednosť, porucha normálnych ... viac >

Účinné látky

amisulprid

Indikačná skupina

68 - Antipsychotiká (neuroleptiká)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36