Sodium chloride Fresenius Kabi 0,9 % sol inf (fľ.LDPE) 10x500 ml

Mohlo by vás zaujímať


Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
76/0778/96-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
33602
Názov produktu podľa ŠÚKL
Sodium chloride Fresenius Kabi 0,9 % sol inf 10x500 ml (fľ.LDPE)
Aplikačná forma
SOL INF - Infúzny roztok
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek je 0,9 % roztok chloridu sodného a je používaný:

  • pri liečbe deplécie extracelulárneho objemu (nedostatku mimobunkového objemu tekutín)
  • ako nosná alebo zrieďovacia látka pre intravenózne podanie iných liečiv.
  • v núdzi môže byť použitý na náhradu krvných strát v kombinácii s koloidnými roztokmi (roztoky podávané na udržanie krvného objemu).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dávkovanie sa riadi podľa veku, hmotnosti, laboratórnych výsledkov plazmatických hladín sodíkových iónov, bilancie objemu tekutín a klinického stavu pacienta.

V prípade deficitu tekutín je potrebné doplniť polovicu z odhadovanej straty objemu za prvých 12 – 24 hodín liečby.
Pri poruchách osmolarity je cieľom upraviť extracelulárnu osmolaritu z 1/3 na 1/2 normálnej hodnoty v priebehu 1 dňa a nezmeniť hladinu plazmatického nátria o viac ako 1 mmol / hod.
Obvyklá dávka pri kontinuálnom podávaní je 7 ml / min., t.j. cca 500 ml / hod., ale maximálne 1000 ml / 24 hodín.

Spôsob použitia

Infúzny roztok je určený na podanie infúziou (po kvapkách) priamo do žily. Podáva sa kontinuálne, za kontroly prietoku.

Upozornenie

Počas tehotenstva a dojčenia sa liek používa za prísnej lekárskej kontroly.
Podávanie roztoku, ktorý obsahuje sodíkové ióny sa má starostlivo zvážiť u pacientov so sklonmi k retencii solí, zlyhaním srdca, cirhózou a nefroparalýzou (ťažkou renálnou insuficienciou).
U chorého sa majú počas dlhodobej terapie priebežne sledovať laboratórne hodnoty elektrolytov a acidobázickej rovnováhy.
Používať, len ak je obsah číry, nezakalený a balenie je neporušené.
Aditíva môžu byť inkompatibilné. Po pridaní aditív sa musí skontrolovať kompatibilita s pridávanými liekmi (pozri Súhrn charakteristických vlastností pridávaného lieku). Kontrolujú sa prípadné zmeny farby alebo tvorba zrazenín, nerozpustných častíc alebo kryštálikov.
Uchovávať pri teplote do 25 °C. Len na jednorazové použitie.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Môže dochádzať k zvýšeniu hladiny sodíka v organizme.
Všeobecnými vedľajšími účinkami pri nadbytku sodíka v organizme sú nevoľnosť, vracanie, hnačka, brušné kŕče, smäd, znížená tvorba slín a sĺz, po ... viac >

Účinné látky

chlorid sodný

Indikačná skupina

76 - Infundabiliá

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36