Sodium chloride Fresenius Kabi 0,9 % sol inf (fľ.LDPE) 10x500 ml

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 10,17 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 2,67 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 7,50 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
12/23 2,67 € (0,0 %) 7,50 € (0,0 %)
11/23 2,67 € (0,0 %) 7,50 € (0,0 %)
10/23 2,67 € (0,0 %) 7,50 € (0,0 %)
09/23 2,67 € 7,50 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady AS - ambulantná, čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
POZOR: Úhrada poisťovne sa na liek nevzťahuje, pokiaľ je vydávaný v lekárni, ale len pri poskytovaní ambulatnej starostlivosti lekárom.
Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
76/0778/96-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
33602
Názov produktu podľa ŠÚKL
Sodium chloride Fresenius Kabi 0,9 % sol inf 10x500 ml (fľ.LDPE)
Aplikačná forma
SOL INF - Infúzny roztok
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek je číry, bezfarebný roztok s obsahom 0,9% chloridu sodného určený na vnútrožilové podanie.

Používa sa:

  • na liečbu nedostatku mimobunkového objemu tekutín,
  • na liečbu odvodnenia organizmu, keď straty sodíka a vody sú v rovnakom pomere (izotonická dehydratácia) a keď sú straty sodíka väčšie ako vody (hypotonická dehydratácia),
  • na liečbu nedostatku sodíka, ktoré sa môže vyskytnúť napr. po nadmernom vylučovaní moču (excesívnej diuréze), zápale žalúdka (gastroenteritíde) alebo po obmedzení príjmu soli,
  • ako nosná alebo zrieďovacia látka pre vnútrožilové podanie iných liečiv,
  • na náhradu krvných strát v kombinácii s koloidnými roztokmi (roztoky podávané na udržanie krvného objemu).
     

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
POZOR: Úhrada poisťovne sa nevzťahuje na výdaj lieku v lekárni.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dávkovanie sa určuje podľa veku, hmotnosti, laboratórnych výsledkov plazmatických hladín sodíkových iónov, bilancie objemu tekutín a klinického stavu pacienta.

V prípade deficitu tekutín je potrebné doplniť polovicu z odhadovanej straty objemu za prvých 12 – 24 hodín liečby.

Pri poruchách osmolarity je cieľom upraviť extracelulárnu osmolaritu z 1/3 na 1/2 normálnej hodnoty v priebehu 1 dňa a nezmeniť hladinu plazmatického sodíka o viac ako 1 mmol/hod.

Obvyklá dávka pri kontinuálnom podávaní je 7 ml/min., t.j. cca 500 ml/hod., ale maximálne 1000 ml/24 hodín.

Dĺžku liečby určuje lekár.

Spôsob použitia

Infúzny roztok je určený na podanie intravenóznou infúziou. Roztok podáva zdravotnícky pracovník. Podáva sa kontinuálne, za kontroly prietoku.
Podávať, len ak je obsah číry, nezakalený a balenie je neporušené.

Prepodrobné informácie o podávaní lieku - pozri Návod na použitie v rámci Príbalového letáku (Písomnej informácie pre používateľa).

Upozornenie

Počas tehotenstva a dojčenia sa liek používa za prísnej lekárskej kontroly.
Opatrne je potrebné postupovať aj pri podaní roztoku intravenózne veľmi mladým alebo naopak starším pacientom.
Podávanie roztoku sa má starostlivo zvážiť u pacientov s kongestívnym zlyhaním srdca, periférnym alebo pľúcnym edémom, ťažkou poruchou renálnych funkcií alebo preeklampsiou a pri stavoch s poruchou acidobázickej rovnováhy s hypernatriémiou alebo hyperchlorémiou.
U chorého sa majú počas dlhodobej terapie priebežne sledovať laboratórne hodnoty elektrolytov a acidobázickej rovnováhy.
Aditíva môžu byť inkompatibilné. Po pridaní aditív sa musí skontrolovať kompatibilita s pridávanými liekmi (pozri SPC pridávaného lieku). Kontrolujú sa prípadné zmeny farby alebo tvorba zrazenín, nerozpustných častíc alebo kryštálikov.
Uchovávať pri teplote do 25 °C
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Môže dochádzať k zvýšeniu hladiny sodíka v organizme.
Všeobecnými vedľajšími účinkami pri nadbytku sodíka v organizme sú nevoľnosť, vracanie, hnačka, brušné kŕče, smäd, znížená tvorba slín a sĺz, po ... viac >

Účinné látky

chlorid sodný

Indikačná skupina

76 - Infundabiliá

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36