Kategorizačné údaje
Maximálna cena 15,14 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 15,14 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
06/24 0,00 € (0,0 %) 15,14 € (0,0 %)
05/24 0,00 € (0,0 %) 15,14 € (0,0 %)
04/24 0,00 € (0,0 %) 15,14 € (0,0 %)
03/24 0,00 € 15,14 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

SEVREDOL 10 mg
Výdaj
Rb, Viazaný na osobitné tlačivo so šikmým modrým pruhom
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
65/0302/98-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
92282
Názov produktu podľa ŠÚKL
Sevredol 10 mg tbl flm 60x10 mg (blis.PVDC/PVC)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety

Popis a určenie

Liek obsahuje morfíniumsulfát. Patrí medzi lieky určené na silnú bolesť, do skupiny liekov nazývaných opiáty. Používa sa na tlmenie silnej až úpornej bolesti u dospelých a detí od 6 rokov.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže vyvolať návyk a závislosť, jeho použitie je časovo obmedzené.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Liek obsahuje omamné alebo psychotropné látky.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva vcelku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Presné dávkovanie určí lekár osobitne. Dávka sa má nastaviť individuálne a prispôsobiť intenzite bolesti a individuálnej odpovedi každého pacienta. Vo všeobecnosti sa má vybrať najnižšia účinná dávka.

Ak lekár neurčí inak, odporúča sa nasledovné dávkovanie:
Deti 6-12 rokov (20-40 kg):
Jednotlivá dávka je 0,5-1 tableta. V prípade nedostatočného účinku sa môže individuálna dávka zopakovať po 4-6 hodinách.
Maximálna denná dávka je 3-6 tabliet (tomu zodpovedá 30-60 mg morfíniumsulfátu/denne).

Dospievajúci 12-17 rokov (40-50 kg):
Jednotlivá dávka je 0,5-1 tablety. V prípade nedostatočného účinku sa môže individuálna dávka zopakovať po 4-6 hodinách.

Maximálna denná dávka je 3 – 6 tabliet (tomu zodpovedá 30-60 mg morfíniumsulfátu/denne).

Dospelí:
Jednotlivá dávka je 1-6 tablety. V prípade nedostatočného účinku sa môže individuálna dávka zopakovať po 4-6 hodinách.

Maximálna denná dávka je do 36 tabliet (tomu zodpovedá do 360 mg morfíniumsulfátu/denne).

Maximálna denná dávka nesmie prekročiť štvor- až šesťnásobok individuálnej dávky.

Starší pacienti (nad 75 rokov) a pacienti v zlej fyzickej kondícii:
Ak je to potrebné, dávkovací interval sa má predĺžiť podľa potrieb pacienta, príp. je možný prechod na nižšiu dávku.

Pacienti trpiaci hepatálnou alebo renálnou dysfunkciou:
Pri miernej až strednej renálnej dysfunkcii (GFR 10 až 50 ml/min) môže byť potrebné znížiť dávku o 25 až 50 %.
Pri závažnej renálnej dysfunkcii (GFR <10 ml/min) môže byť potrebné znížiť dávku o 50 až 75 %  

Špeciálne informácie pre titráciu dávky:
Na začiatku liečby sa odporúča použiť nižšie sily lieku. Taktiež aj vtedy, ak sa liek pridáva ako doplňujúca liečba k existujúcej terapii liekom s predĺženým uvoľňovaním.
V liečbe chronickej bolesti musí byť dávkovanie podľa presného časového rozpisu. Pacientom, ktorí sa podrobili doplňujúcej liečbe bolesti (napr. chirurgickému zákroku, blokáde plexu), musí byť nové dávkovanie lieku nanovo nastavené.

Vysadenie liečby:
Odporúča sa postupné znižovanie dávky, aby sa predišlo príznakom z vysadenia.

Dĺžka liečby je individuálna a závisí od charakteru základného ochorenia. Liek sa nemá za žiadnych okolností podávať dlhšie, ako je terapeuticky potrebné. Pri liečbe dlhšie trvajúcej bolesti sú potrebné pravidelné kontroly v skrátených intervaloch (pokiaľ je to potrebné s prestávkami v liečbe) na určenie, či a v akých dávkach je ďalšia liečba liekom potrebná.

Spôsob použitia

Tablety majú deliacu ryhu a možno ich rozdeliť na dve rovnaké dávky. Tableta sa nemôže drviť ani žuvať. Zapíjajú sa s dostatočným množstvom tekutiny. Liek sa môže užívať nezávisle od príjmu potravy v pravidelných časových intervaloch. 

Upozornenie

Vzhľadom na mutagénne vlastnosti morfínu sa toto liečivo môže aplikovať mužom a ženám v reprodukčnom veku jedine vtedy, ak používajú spoľahlivú antikoncepciu.
Liek sa má užívať počas tehotenstva len v prípade, ak potenciálny prínos prevyšuje nad potenciálnym rizikom pre plod.

Dojčenie detí sa počas užívania lieku neodporúča.
Liek môže znižovať plodnosť.
Liek nie je vhodný pre deti mladšie ako 6 rokov v dôsledku toho, že obsah liečiva v tabletách je príliš vysoký.
Pacientom so zníženou funkciou pečene a obličiek má byť liek podávaný s opatrnosťou.
U pacientov s CSA (apnoe v centrálnom spánku) je potrebné zvážiť zníženie celkovej dávky opioidov.

Liek sa nesmie podávať v prípade paralytického ilea, alebo ilea. 
U pacientov s bronchiálnou astmou,
závažným nedostatočným kontrolovaným obštrukčným ochorením pľúc, závažnou respiračnou depresiou s hypoxiou a/alebo hyperkapniou je liek kontraindikovaný.
Počas prvého dňa súbežnej liečby inhibítorom P2Y12 a morfínom bola pozorovaná znížená účinnosť liečby inhibítorom P2Y12.
Liek má byť podávaný s opatrnosťou pacientom závislým na opiátoch alebo s históriou závislosti.
Liek sa musí podávať s opatrnosťou pacientom, ktorí užívajú IMAO alebo užívali IMAO v priebehu predchádzajúcich dvoch týždňov.
Liek môže spôsobiť útlm dýchania, je potrebná zvýšená opatrnosť u pacientov užívajúcich aj iné lieky, ktoré môžu spôsobiť útlm dýchania.
Na liek sa môže vyvinúť tolerancia alebo fyzická/psychická závislosť.
Nepiť alkohol.
Počas liečby a 24 hodín po liečbe sa nemajú viesť vozidlá ani obsluhovať stroje.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, Sevredol môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Dôležité vedľajšie účinky alebo príznaky, ktoré si treba všímať a čo robiť, ak sa u vás vyskytnú:
- závažná alergická reakcia, ktorá spôsobuje ťažkosti pri dýchaní alebo závrat
Ak sa u vás vysky ... viac >

Účinné látky

morphini sulfas pentahydricus

Indikačná skupina

65 - Analgetiká - anodyná

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36