Ringer´s Braun Injection sol inf (PE obal) 10x1000 ml

Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Ringer´s Braun Injection
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
76/0748/92-CS
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
33979
Názov produktu podľa ŠÚKL
Ringer´s Braun Injection sol inf 10x1000 ml (PE obal)
Aplikačná forma
SOL INF - Infúzny roztok
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Tento infúzny roztok má podobné zloženie elektrolytov ako extracelulárna tekutina. Používa sa na úpravu elektrolytov v sére a acidobázickej nerovnováhy. Elektrolyty sa podávajú na dosiahnutie alebo udržanie normálneho osmotického stavu v extracelulárnom a intracelulárnom priestore. Pre pomerne vysoký obsah chloridov má roztok mierne acidibilujúci účinok. Infúzny roztok sa používa:

  • ako náhrada tekutín a elektrolytov pri stavoch hypochloremickej alkalózy,
  • pri stratách chloridov,
  • pri liečbe izotonickej alebo hypotonickej dehydratácie,
  • ako krátkodobá náhrada intravaskulárneho objemu,
  • ako vehikulum pre kompatibilné koncentráty elektrolytov alebo liekov.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.

Dávkovanie a dávkovacie schémy:

Dávkovanie roztoku závisí od veku, hmotnosti a klinického stavu pacienta.

1. Náhrada tekutín a elektrolytov a liečba dehydratácie:
Dospelí
Maximálna denná dávka: až do 40ml na kg telesnej hmotnosti denne.
Maximálna rýchlosť infúzie: 
nesmie presiahnuť 5 ml/kg telesnej hmotnosti/hodina, čo zodpovedá 1,7 kvapkám/kg telesnej hmotnosti/minúta.

Pediatrická populácia
Maximálna denná dávka:
1. deň života*    40 – 60
2. deň života*    50 – 70
3. deň života*    60 – 80
4. deň života*    60 – 100
5. deň života*    100 – 140
6. deň života*    140 – 170

1. mesiac života: 140 – 160
od 2. mesiaca života     120 – 150
1 – 2 roky    80 – 120
3 – 5 rokov    80 – 100
6 – 12 rokov    60 – 80
13 – 18 rokov    50 – 70

Maximálna rýchlosť infúzie:
0 – 10 kg  4 ml/kg telesnej hmotnosti/hodina
10 – 20 kg  40 ml/hodina + 2 ml/kg telesnej hmotnosti/hodina nad 10 kg
> 20 kg  60 ml/hodina + 1 ml/kg telesnej hmotnosti/hodina nad 20 kg

2. Krátkodobá náhrada intravaskulárneho objemu:
Maximálna denná dávka: nemôže byť stanovená maximálna denná dávka, pretože sa počíta na základe individuálnej klinickej situácie pacienta. 
Maximálna rýchlosť infúzie: vo všeobecnosti sa odporúča podať bolusová dávka 500 ml, ktorá má trvať maximálne 15 minút

3. Použitie ako vehikulum:
Dávka a doba používania závisia od pokynov pre liek, ktorý sa má rozpustiť alebo zriediť, pozri SPC časť 6.2

Spôsob použitia: 

Roztok sa podáva intravenóznou infúziou.

Upozornenie: 

Roztok musí byť podávaný so zvýšenou opatrnosťou u pacientov s poruchou funkcie obličiek s tendenciou k hyperkaliémii a pri ochoreniach, kde je indikovaný obmedzený prísun sodíka, ako je srdcová nedostatočnosť, generalizovaný edém, pľúcny edém, hypertenzia, eklampsia. 
Ak sa má počas liečby akútnej hypovolémie podať roztok rýchlou tlakovou infúziou, pred podaním infúzie sa musí vytlačiť všetok vzduch z infúznej nádoby a infúznej súpravy.
Počas liečby je nevyhnutné monitorovať iónogram séra a rovnováhu vody.
K roztoku by sa nemali pridávať žiadne iné lieky alebo substancie, pokiaľ nie je známa ich kompatibilita.

Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Vedľajšie účinky sú spôsobené najmä nevhodným dávkovaním alebo nevhodnou rýchlosťou infúzie. Častosť ich výskytu závisí od dávky. V týchto prípadoch sa môže po použití lieku zvýšiť najmä hladina chlo ... viac >

Účinné látky

chlorid draselný, chlorid sodný, chlorid vápenatý

Indikačná skupina

76 - Infundabiliá

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36