RINGER LAKTÁT BAXTER-VIAFLO sol inf (vak POF/PA ) 20x500 ml

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 31,99 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 3,69 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 28,30 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
12/23 3,69 € (0,0 %) 28,30 € (0,0 %)
11/23 3,69 € (0,0 %) 28,30 € (0,0 %)
10/23 3,69 € (0,0 %) 28,30 € (0,0 %)
09/23 3,69 € 28,30 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady AS - ambulantná, čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
POZOR: Úhrada poisťovne sa na liek nevzťahuje, pokiaľ je vydávaný v lekárni, ale len pri poskytovaní ambulatnej starostlivosti lekárom.
Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
76/0203/05-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
40312
Názov produktu podľa ŠÚKL
Ringer Laktát Baxter-Viaflo sol inf 20x500 ml (vak POF/PA )
Aplikačná forma
SOL INF - Infúzny roztok
Dodávatelia

Popis a určenie

Infúzny roztok sa používa:

  • na liečbu straty vody a chemických látok z tela (napríklad v dôsledku silného potenia sa, porúch obličiek),
  • na liečbu nízkeho objemu krvi v krvných cievach (hypovolémia) alebo nízkeho krvného tlaku (hypotenzia),
  • v prípade metabolickej acidózy (keď sa krv stane príliš kyslá).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
POZOR: Úhrada poisťovne sa nevzťahuje na výdaj lieku v lekárni.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dávkovanie, rýchlosť podávania a dĺžka doby podávania sa majú individualizovať a závisia od indikácie, veku, telesnej hmotnosti a klinických a biologických podmienok pacienta, od sprievodnej liečby a od klinickej a laboratórnej odpovede pacienta na liečbu.

Množstvo infúzneho i.v. roztoku potrebného na obnovenie normálneho objemu krvi je 3 až 5-krát väčšie ako objem stratenej krvi. Odporúčané dávkovanie je:
- pre dospelých: 500 ml až 3 litre/24 hod,
- pre dojčatá, batoľatá a deti: 20 ml až 100 ml/kg/24 hod.

Rýchlosť podávania:
Rýchlosť infúzie je zvyčajne 40 ml/kg/24 hod u dospelých pacientov.

Použitie u detských pacientov:
Roztoky obsahujúce laktát sa majú podávať s opatrnosťou novorodencom a dojčatám mladším ako 6 mesiacov.
U detských pacientov je rýchlosť infúzie v priemere 5 ml/kg/hod, ale táto hodnota sa mení s vekom:
- dojčatá: 6-8 ml/kg/hod,
- batoľatá: 4-6 ml/kg/hod,
- deti: 2-4 ml/kg/hod.
U detí s popáleninami je dávka v priemere 3,4 ml/kg/percento popáleniny 24 hodín po popálení a 6,3 ml/kg/percento popálenín 48 hodín po popálení.
U detí s vážnym poranením hlavy je dávka v priemere 2850 ml/m2.
Rýchlosť podávania a celkový objem môžu byť vyššie v prípade operácií alebo podľa potreby.

Použitie u starších pacientov:
Pri výbere typu infúzneho roztoku a objemu/rýchlosti podávania infúzie u starších pacientov je potrebné zvážiť, že vo všeobecnosti títo pacienti pravdepodobne môžu mať ochorenie srdca, obličiek, pečene alebo iné ochorenie a môžu mať sprievodnú liekovú terapiu.

Spôsob použitia

Roztok je určený na intravenózne (i.v.) podanie pomocou sterilnej a nepyrogénnej súpravy pri použití aseptickej metódy. Zariadenie sa má naplniť roztokom, aby sa predišlo vniknutiu vzduchu do systému. Pred podaním sa má roztok vizuálne skontrolovať na prítomnosť častíc a zmenu zafarbenia. Nepodávať, ak roztok nie je číry, obsahuje viditeľné častice a obal je porušený. Vak sa vyberie z ochranného obalu tesne pred použitím. Vnútorný vak udržiava sterilitu roztoku. Podať okamžite po napojení na infúznu súpravu.

Nenapojovať flexibilné plastové vaky sériovo. Zabráni sa tým vzduchovej embólii spôsobenej natiahnutím zvyšného vzduchu z hlavného vaku. Stlačenie i.v. roztoku v pružnom plastovom vaku za účelom zvýšenia rýchlosti prietoku môže zapríčiniť vzduchovú embóliu, ak pred podaním nie je reziduálny objem vzduchu z vaku úplne vyprázdnený. Použitie zavzdušňovacej i.v. súpravy na podávanie s otvoreným zavzdušňovacím ventilom môže viesť k vzduchovej embólii. Zavzdušňovacie i.v. súpravy na podávanie s otvoreným zavzdušňovacím ventilom sa nesmú používať s flexibilnými plastovými obalmi.

Aditíva možno pridať pred alebo počas podávania infúzie cez uzatvárateľný port pre lieky. Pri pridávaní aditív do roztoku sa musí použiť aseptická technika. Po pridaní aditív roztok dôkladne premiešať. Roztok s aditívami neskladovať.
Informácie o inkompatibilitách a príprave lieku s aditívami – viď SPC, časť 6.2 a 6.6.

Upozornenie

Infúzny roztok možno bezpečne používať počas tehotenstva a u dojčiacich žien, ak sa kontroluje rovnováha elektrolytov a tekutín. Vápnik prechádza do placenty a distribuuje sa do materského mlieka.
Infúzny roztok sa má podávať opatrne u pacientov s poškodením obličiek. U týchto pacientov môže podanie viesť k retencii sodíka a/alebo draslíka.
Pridávanie iných liečiv alebo použitie nesprávnej techniky podávania môže spôsobiť horúčku kvôli možnému zavedeniu pyrogénov. V takýchto prípadoch sa podávanie infúzie musí okamžite zastaviť.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC.

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak máte ktorýkoľvek z nasledujúcich príznakov, musíte to ihneď oznámiť svojmu lekárovi alebo zdravotnej sestre. Môžu to byť prejavy veľmi závažnej, alebo dokonca aj smrteľnej alergickej reakcie (reak ... viac >

Účinné látky

chlorid draselný, chlorid sodný, chlorid vápenatý, mliečnan sodný

Indikačná skupina

76 - Infundabiliá

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 24