Kategorizačné údaje
Maximálna cena 4,35 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,75 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 3,60 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
05/24 0,75 € (0,0 %) 3,60 € (0,0 %)
04/24 0,75 € (0,0 %) 3,60 € (0,0 %)
03/24 0,75 € (0,0 %) 3,60 € (0,0 %)
02/24 0,75 € 3,60 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

RAMIMED HCT 5/25
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0442/07-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
46311
Názov produktu podľa ŠÚKL
RAMIMED HCT 5/25 tbl 30x5 mg/25 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek je kombináciou dvoch liečiv, ktoré sa nazývajú ramipril a hydrochlorotiazid. Používa sa na liečbu vysokého krvného tlaku. 

Ramipril patrí do skupiny liekov nazývaných ,,ACE inhibítory”. Jeho pôsobením sa:

  • zníži v tele tvorba látky, ktorá zvyšuje krvný tlak
  • uvoľnia a rozšíria cievy
  • srdcu bude jednoduchšie rozvádzať krv do tela

Hydrochlorotiazid patrí do skupiny liekov nazývaných ,,tiazidové diuretiká”. Jeho pôsobením sa zvyšuje objem vody (moču), ktorú telo produkuje. To znižuje krvný tlak.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v II. a III. trimestri tehotenstva.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy 

Dospelí:
Dávku je potrebné prispôsobiť individuálne podľa profilu pacienta a na základe kontroly krvného tlaku. Podávanie fixnej kombinácie ramiprilu a hydrochlórotiazidu sa odporúča zvyčajne po titrácii dávky s jednou zo zložiek.
Liečba sa má začínať najnižšou odporúčanou dávkou. V prípade potreby je možné dávku postupne zvyšovať, až pokiaľ sa nedosiahne želaná úroveň krvného tlaku; maximálna povolená dávka je 10 mg ramiprilu a 25 mg hydrochlórotiazidu denne.

Pacienti liečení diuretikami:
Pred začatím liečby je potrebné zvážiť zníženie dávky diuretík alebo prerušenie liečby diuretikami. Ak prerušenie liečby nie je možné, odporúča sa, aby sa liečba začala s najnižšou možnou dávkou ramiprilu (1,25 mg denne) vo voľnej kombinácii. Odporúča sa, aby následne vykonaná zmena dennej dávky neprekročila dávku 2,5 mg ramiprilu/12,5 mg hydrochlórotiazidu.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek:
Pacientom s poruchou funkcie obličiek môže byť potrebné znížiť dávky . Pacientom, ktorí majú klírens kreatinínu medzi 30 a 60 ml/min, má byť podávaná dávka s najnižšou fixnou kombináciou ramiprilu a hydrochlórotiazidu po podaní samostatnej dávky ramiprilu. Maximálna povolená dávka je 5 mg ramiprilu a 25 mg hydrochlórotiazidu denne.

Pacienti s poruchou funkcie pečene:
U pacientov s mierne až stredne ťažkou poruchou funkcie pečene sa musí liečba začať iba pod dôsledným lekárskym dohľadom a maximálna denná dávka je 2,5 mg ramiprilu a 12,5 mg hydrochlórotiazidu.

Starší pacienti:
Úvodná dávka musí byť nízka a následná titrácia dávky musí byť pozvoľnejšia pre väčšiu pravdepodobnosť výskytu nežiaducich účinkov.

Dĺžku a ukončenie liečby určuje lekár.

Spôsob použitia 

Tablety sa majú užívať denne, v rovnakom čase, najlepšie ráno. Liek sa môže užívať nezávisle od jedla a musí sa zapiť tekutinou. Tableta obsahuje deliacu ryhu a môže sa rozdeliť na rovnaké dávky.

 Upozornenie

Liek sa neodporúča užívať počas 1.trimestra tehotenstva a je kontraindikovaný počas 2. a 3. trimestra.
Liek je kontraindikovaný počas dojčenia.
Používanie lieku sa neodporúča u detí a adolescentov mladších ako 18 rokov.
Liek je kontraindikovaný u pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu menej ako 30 ml/min u nedialyzovaných pacientov) a u pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene.
Liek je potrebné užívať so zvýšenou opatrnosťou u pacientov s mierne až stredne ťažkou poruchou funkcie pečene, obličiek a u starších ľudí. U starších ľudí sa odporúča monitorovanie hladiny sodíka v sére.
Kombinácia ramiprilu s aliskirénom je kontraindikovaná u pacientov s diabetom mellitus alebo poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu <60 ml/min). U týchto pacientov je nutné monitorovanie hladín draslíka v sére.
Súbežná liečba sakubitrilom/valsartanom je kontraindikovaná. Liečba ramiprilom sa nesmie začať skôr ako po 36 hodinách od poslednej dávky sakubitrilu/valsartanu.
Liek musí byť používaný so zvýšenou opatrnosťou u pacientov s hypotenziou a upacientov, ktorí začali užívať inhibítory neprilyzínu, inhibítory mTOR a vildagliptínom a u pacientov, ktorí už užívajú inhibítor ACE.
Odporúča sa, aby sa liečba ACE inhibítormi, ako napríklad ramiprilom, ukončila v prípadoch, kde je to možné, jeden deň pred operáciou.
ACE inhibítory môžu spôsobiť hyperkalémiu. Je potrebné sledovanie hladín draslíka. 
U pacientov liečených ACE inhibítormi sa môže vyskytnúť angioedém. Liečbu je nutné ihneď ukončiť.
U pacientov s primárnym hyperaldosteronizmom, je nutné monitorovať plazmatickú hladinu draslíka.
Ak sa vyskytnú príznaky akútneho glaukómu s uzavretým uhlom (bolesť oka, porucha zorného poľa), užívanie lieku sa má čo najrýchlejšie ukončiť.
ACE inhibítory môžu spôsobovať suchý kašeľ. 
Tiazidy, vrátane hydrochlorotiazidu, môžu spôsobiť nerovnováhu tekutín a elektrolytov (hypokaliémia, hyponatriémia, hypomagneziémia, hyperkalciémia). Je potrebné sledovanie hladín elektrolytov, najmä na začiatku liečby.
Hydrochlorotiazid môže spôsobiť pozitívny výsledok dopingového testu.
Liečba tiazidmi môže znížiť glukózovú toleranciu.
Pacientom s nemelanómovým karcinómom kože sa odporúča pravidelné kontrolovanie kože kvôli možnému vzniku nových lézií a majú urýchlene nahlásiť akékoľvek podozrivé kožné lézie. Odporúča sa obmedzené vystavovanie sa slnečnému svetlu a UV lúčom .
Pri liečbe tiazidmi dochádza k zvýšeniu hladiny cholesterolu a triglyceridov.
Po užití prvej dávky alebo po prvom užití zvýšenej dávky sa odporúča niekoľko hodín neviesť vozidlo ani neobsluhovať stroje.
Liek obsahuje laktózu.
Nepiť alkohol.
Ďaľšie osobitné upozornenia nájdete v SPC (časť 4.4)

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Prestaňte užívať RAMIMED HCT a choďte priamo k lekárovi, ak spozorujete ktorýkoľvek z nasledujúcich vážnych vedľajších účinkov, keďže je možné, že naliehavo potrebujete pomoc lekára:
- opuch t ... viac >

Účinné látky

hydrochlorotiazid, ramipril

Indikačná skupina

58 - Hypotenzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 24