Kategorizačné údaje
Maximálna cena 2,81 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,35 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 2,46 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
06/24 0,35 € (0,0 %) 2,46 € (0,0 %)
05/24 0,35 € (0,0 %) 2,46 € (0,0 %)
04/24 0,35 € (0,0 %) 2,46 € (0,0 %)
03/24 0,35 € 2,46 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Prindex 4 mg
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0424/08-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
52271
Názov produktu podľa ŠÚKL
Prindex 4 mg tbl 30x4 mg (blis.Al/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo terc-butylamínovu soľ perindoprilu, ktoré je inhibítor enzýmu konvertujúceho angiotenzín, (ACE) inhibítor. Tieto lieky účinkujú tým, že rozširujú krvné cievy, čím uľahčujú srdcu prečerpávať cez ne krv.

Liek sa používa na: 

  • liečbu vysokého krvného tlaku (hypertenzie),
  • liečbu srdcového zlyhania (stav, pri ktorom srdce nie je schopné prečerpať dostatok krvi potrebnej na zásobovanie všetkých častí tela),
  • zníženie rizika srdcových príhod, napríklad srdcového záchvatu, u pacientov so stabilným ochorením koronárnych artérií (stav, pri ktorom je zásobovanie srdca krvou znížené alebo zastavené) a u pacientov, ktorí už prekonali srdcový záchvat a/alebo podstúpili operáciu na zlepšenie zásobovania srdca krvou pomocou rozšírenia krvných ciev, ktoré srdce zásobujú.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok sa užíva pred jedlom (viac v časti Spôsob použitia).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v II. a III. trimestri tehotenstva.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dávka má byť individualizovaná v závislosti od profilu pacienta a odpovede krvného tlaku.

Hypertenzia:
Odporúčaná počiatočná dávka je 4 mg 1x denne. Po jednom mesiaci liečby sa denná dávka môže zvýšiť na 8 mg 1x denne.
U pacientov so silne aktivovaným renín-angiotenzín-aldosterónovým systémom môže po počiatočnej dávke dôjsť k nadmernému poklesu tlaku krvi. U takýchto pacientov sa odporúča počiatočná dávka 2 mg a liečba sa má začať pod lekárskym dohľadom.
U pacientov súčasne liečených diuretikami sa majú diuretiká vysadiť 2-3 dni pred začatím liečby perindoprilom. Ak nie je možné prerušiť podávanie diuretík, liečba perindoprilom sa má začať dávkou 2 mg a je potrebné monitorovať funkciu obličiek a hladiny draslíka v sére. Dodatočnú dávku perindoprilu treba nastaviť podľa miery poklesu tlaku krvi.
Starší pacienti: liečba sa má začať dávkou 2 mg, ktorá sa môže po jednom mesiaci postupne zvýšiť na 4 mg a ak je to nutné až na 8 mg, v závislosti od renálnej funkcie.

Symptomatické srdcové zlyhanie:
Odporúčaná počiatočná dávka je 2 mg 1x denne. Ak je táto dávka dobre tolerovaná, najskôr po dvoch týždňoch sa môže zvýšiť o 2 mg na dávku 4 mg 1x denne. Dávka sa má upravovať podľa klinickej odpovede jednotlivého pacienta.

Stabilné ochorenie koronárnych artérií:
Počiatočná dávka je 4 mg 1x denne počas dvoch týždňov, ktorá sa potom zvýšiť na 8 mg 1x denne, v závislosti od funkcie obličiek a pod podmienkou, že dávka 4 mg je dobre tolerovaná.
Starší pacienti: majú užívať 2 mg 1x denne počas jedného týždňa, potom 4 mg 1x denne počas ďalšieho týždňa pred zvýšením dávky na 8 mg 1x denne v závislosti od renálnej funkcie (viď SPC, Tabuľka 1: Úprava dávky pri poškodení obličiek). Dávku je možné zvýšiť len vtedy, ak je predchádzajúca nižšia dávka dobre tolerovaná.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek:
Dávkovanie sa má zakladať na klírense kreatinínu. (viď SPC, Tabuľka 1: Úprava dávky pri poškodení obličiek).

O dĺžke lieku rozhoduje lekár.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v pravidelných časových odstupoch, najlepšie každý deň v rovnakom čase, ráno, pred jedlom a zapíjajú sa pohárom vody. Deliaca ryha umožňuje deliť tabletu na dve rovnaké dávky alebo slúži na uľahčenie podávania, tablety sa však nesmú hrýzť ani drviť.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný počas druhého a tretieho trimestra tehotenstva, použitie lieku počas prvého trimestra sa neodporúča. Po potvrdení tehotenstva sa má liečba okamžite zastaviť a pokiaľ je to vhodné, začať s alternatívnou liečbou. Pacientkam plánujúcim tehotenstvo sa má liečba zmeniť na alternatívnu liečbu, ktorá má potvrdený bezpečnostný profil pre použitie v tehotenstve.
Počas dojčenia sa užívanie lieku neodporúča.
Užívanie lieku u detí a dospievajúcich do 18 rokov sa neodporúča, nebola stanovená účinnosť a bezpečnosť užívania.
U pacientov s poruchou funkcie obličiek (GFR < 60 ml/min/1,73 m2) alebo cukrovkou je súbežné použitie lieku s liekmi obsahujúcimi aliskiren kontraindikované.
Počas liečby sa môže vyskytovať suchý, neproduktívny kašeľ, ktorý vymizne po ukončení liečby.
Ak počas liečby dôjde k hypotenzii, pacient má byť uložený do polohy ležmo na chrbte a v prípade potreby má dostať intravenóznu infúziu roztoku 9 mg/ml chloridu sodného (0,9 %).
ACE inhibítory a blokátory receptorov angiotenzínu II sa nemajú súbežne používať u pacientov s diabetickou nefropatiou.  
Počas liečby sa môžu vyskytnúť bolesti hlavy a závraty, ktoré môžu znížiť schopnosť viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje. Opatrnosť sa odporúča najmä na začiatku liečby alebo v kombinácii s inými antihypertenznými liekmi.
U pacientov podrobujúcich sa veľkým chirurgickým zákrokom alebo celkovej anestézii s liekmi vyvolávajúcimi hypotenziu môže perindopril blokovať tvorbu angiotenzínu II, ktorá je dôsledkom kompenzačného uvoľnenia renínu. Preto sa má liečba na jeden deň pred chirurgickým zákrokom prerušiť.
Menej často sa počas liečby môže vyskytnúť fotosenzitivita (≥1/1 000 až <1/100).
Pacient musí dodržiavať aj neliekové opatrenia a mal by si pravidelne kontrolovať a zapisovať krvný tlak a tepovú frekvenciu.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak sa vyskytne ktorýkoľvek z nasledujúcich vedľajších účinkov, ktorý môže byť závažný, prestaňte užívať váš liek a ihneď vyhľadajte lekára:
- opuch tváre, pier, úst, jazyka alebo hrdla, ťažkos ... viac >

Účinné látky

perindopril terc-butylamín

Indikačná skupina

58 - Hypotenzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 24