Prestilol 5 mg/10 mg tbl flm (obal PP) 3x30 ks (90 ks)

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 27,36 € 0,00 € (0,0 %)
Doplatok pacienta 16,11 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 11,25 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Doplatok pacienta Úhrada poisťovne
06/18 16,11 € (0,0 %) 11,25 € (0,0 %)
05/18 16,11 € (0,0 %) 11,25 € (0,0 %)
04/18 16,11 € (0,0 %) 11,25 € (0,0 %)
03/18 16,11 € 11,25 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. KLF, NEF, KAR, INT, GER
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Prestilol  5 mg/10 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0097/16-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
8111B
Názov produktu podľa ŠÚKL
Prestilol 5 mg/10 mg tbl flm 90(3x30)x5 mg/10 mg (obal PP)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety

Popis a určenie

Liek obsahuje dve liečivá, bisoprololiumfumarát a perindopril arginín v jednej tablete:

  • Bisoprololiumfumarát patrí do skupiny liekov, ktoré sa nazývajú betablokátory.
  • Perindopril arginín je inhibítor angiotenzín konvertujúceho enzýmu (ACE).

Liek sa používa na liečbu vysokého krvného tlaku (hypertenzie) a/alebo na zníženie rizika srdcových príhod ako je srdcový infarkt, u pacientov so stabilnou ischemickou chorobou srdca a u tých, ktorí už mali srdcový infarkt a/alebo operáciu na zlepšenie prísunu krvi do srdca rozšírením ciev, ktoré ju dodávajú.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva s dostatočným odstupom pred jedlom (viac v časti Spôsob použitia).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v II. a III. trimestri tehotenstva.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Obvyklé dávkovanie je 1 tableta 1x denne.
Pacienti majú byť stabilizovaní s bisoprololom a perindoprilom v rovnakých dávkach najmenej 4 týždne. Kombinácia fixnej dávky nie je vhodná na začiatočnú liečbu.
Pre pacientov stabilizovaných s bisoprololom 2,5 mg a perindoprilom 5 mg je odporúčaná dávka 1/2 tablety5 mg/10 mg 1x denne. Ak sa vyžaduje zmena dávkovania, titrácia sa má vykonať s jednotlivými zložkami.

Pacienti s poškodením funkcie obličiek a starší pacienti:
Odporúčaná dávka lieku má byť založená na klírense kreatinínu. Ak je klírens kreatinínu ≥ 60 ml/min odporúčaná denná dávka je 1/2 tablety. Pri klírense kreatinínu < 60 ml/min použitie lieku nie je vhodné. Odporúča sa individuálna titrácia dávky s jednotlivými zložkami.

O dĺžke liečby rozhoduje lekár. Liečba sa nesmie prerušiť náhle. Dávkovanie sa má znižovať postupne za použitia jednotlivých zložiek, ideálne počas obdobia 2 týždňov, počas ktorého sa v prípade potreby má v rovnakom čase začať substitučná liečba.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v pravidelných časových odstupoch, najlepšie ráno pred jedlom a zapíjajú sa pohárom vody. Deliaca ryha umožňuje deliť tabletu na dve rovnaké dávky alebo slúži na uľahčenie podávania, tablety sa však nesmú hrýzť ani drviť.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný počas druhého a tretieho trimestra tehotenstva, použitie lieku počas prvého trimestra sa neodporúča. Po potvrdení tehotenstva sa má liečba okamžite zastaviť a pokiaľ je to vhodné, začať s alternatívnou liečbou. Pacientkam plánujúcim tehotenstvo sa má liečba zmeniť na alternatívnu liečbu, ktorá má potvrdený bezpečnostný profil pre použitie v tehotenstve.
Použitie lieku počas dojčenia sa neodporúča.
Použitie lieku u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov sa neodporúča.
U pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene sa odporúča opatrnosť.
U pacientov s diabetom sa odporúča opatrnosť. Liek môže maskovať príznaky hypoglykémie.
Pri liečbe sa môžu maskovať príznaky tyreotoxikózy.
Pacient musí informovať lekára o užívaní lieku pred akýmkoľvek chirurgickým zákrokom.
Ak nastane hypotenzia, pacient sa má uložiť do polohy ležmo, a ak je to nutné, má dostať intravenóznu infúziu roztoku chloridu sodného 9 mg/ml (0,9%).
Počas liečby sa môže vyskytovať suchý, neproduktívny kašeľ, ktorý vymizne po ukončení liečby.
Počas liečby sa môžu objaviť nežiaduce účinky súvisiace s nízkym krvným tlakom, ktoré môžu narušiť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Opatrnosť sa odporúča najmä na začiatku liečby, pri zmene lieku alebo v spojení s alkoholom.
Menej často sa počas liečby môže vyskytnúť fotosenzitivita (≥ 1/1 000 až < 1/100).
Liek môže zvýšiť citlivosť na alergény, ako aj závažnosť anafylaktických reakcií. Liečba adrenalínom nepreukázala vždy očakávaný liečebný účinok.
Počas liečby sa neodporúča konzumácia alkoholu.
Pacient musí dodržiavať aj neliekové opatrenia a mal by si pravidelne kontrolovať a zapisovať krvný tlak a tepovú frekvenciu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Prestaňte užívať tento liek a okamžite vyhľadajte lekára, ak máte ktorýkoľvek z nasledujúcich vedľajších účinkov:
· ťažký závrat alebo mdloba vzhľadom na nízky krvný tlak (časté - môžu postihovať me ... viac >

Účinné látky

bisoprolol fumarát , perindopril arginín

Indikačná skupina

58 - Hypotenzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 30