Kategorizačné údaje
Maximálna cena 5,25 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 1,65 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 3,60 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
06/24 1,65 € (0,0 %) 3,60 € (0,0 %)
05/24 1,65 € (0,0 %) 3,60 € (0,0 %)
04/24 1,65 € (0,0 %) 3,60 € (0,0 %)
03/24 1,65 € 3,60 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

PRESTARIUM A 10 mg
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0155/05-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
91352
Názov produktu podľa ŠÚKL
PRESTARIUM A 10 mg tbl flm 30x10 mg (obal PP)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo perindopril, ktoré patrí do skupiny inhibítorov angiotenzín-konvertujúceho enzýmu (ACE). Rozširuje krvné cievy, čo uľahčí srdcu prečerpávať cez ne krv.

Liek sa používa:

  • liečbu vysokého tlaku krvi (hypertenzie),
  • zníženie rizika srdcových príhod ako srdcový infarkt u pacientov so stabilnou koronárnou chorobou srdca, ktorí už prekonali srdcový infarkt a/alebo mali operáciu na zlepšenie zásobovania srdca krvou rozšírením ciev, ktoré ho zásobujú.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok sa užíva pred jedlom (viac v časti Spôsob použitia).
Prípravok sa užíva vcelku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v II. a III. trimestri tehotenstva.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dávka sa má určiť individuálne podľa profilu pacienta a odozvy tlaku krvi. Pre podanie dávok 5 a 2,5 mg sa majú použiť tablety s nižšou silou.

Hypertenzia

Odporúčaná úvodná dávka je 5 mg 1x denne.
U pacientov so silne aktivovaným renín-angiotenzín-aldosterónovým systémom je dporúčaná úvodná dávka je 2,5 mg a liečbu je potrebné začať pod lekárskym dohľadom.
Po 1 mesiaci liečby môže byť dávka zvýšená na 1 tableta (10 mg) 1x denne.

Pacienti súčasne liečení diuretikom
Diuretikum sa má vysadiť 2-3 dni pred začatím liečby. Ak to nie je možné, liečba sa má začať dávkou 2,5 mg. Má byť monitorovaná funkcia obličiek a kaliémia. Ďalšie dávkovanie má byť prispôsobené odozve tlaku krvi. Ak je to potrebné, môže sa znovu začať s diuretickou liečbou.

Starší pacienti
Liečba sa má začať dávkou 2,5 mg. Dávku je možné po 1 mesiaci postupne zvýšiť na 5 mg, potom v prípade potreby na 1 tableta (10 mg) v závislosti od funkcie obličiek.

Stabilná koronárna choroba srdca

Liečba sa má začať dávkou 5 mg 1x denne počas 2 týždňov, potom sa môže zvýšiť na 1 tableta (10 mg) 1x denne, a to v závislosti od funkcie obličiek, a za predpokladu, že dávka 5 mg je dobre znášaná.

Starší pacienti:
Majú užívať 2,5 mg 1x denne počas jedného týždňa, potom 5 mg 1x denne ďalší týždeň, pred zvýšením dávky až na 1 tableta (10 mg) 1x denne v závislosti od funkcie obličiek. Dávka sa má zvýšiť, len ak je predchádzajúca nižšia dávka dobre znášaná.

Pacienti s poškodením funkcie obličiek

Dávkovanie má byť upravené podľa hodnôt klírensu kreatinínu (pozri Tabuľku 1 v SPC, časť 4.2). 
Hemodialyzovaní pacienti majú dávku užiť po dialýze.

Liečba je obvykle dlhodobá. O jej dĺžke rozhoduje lekár.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú vcelku, prednostne každý deň v rovnaký čase - ráno pred jedlom a zapíjajú pohárom vody.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný počas 2. a 3. trimestra tehotenstva, použitie počas 1. trimestra sa neodporúča.
Pacientkam plánujúcim tehotenstvo sa má liečba zmeniť na alternatívnu liečbu.
Počas dojčenia sa užívanie lieku neodporúča, najmä počas dojčenia novorodenca alebo predčasne narodeného dieťaťa.
Bezpečnosť a účinnosť u detí a dospievajúcich vo veku do 18 rokov nebola stanovená.
Ak príde k hypotenzii, pacient sa má uložiť do polohy ležmo a ak je to nutné, má sa aplikovať intravenózna infúzia roztoku chloridu sodného 9 mg/ml.
Ak sa vyskytne angioedém (závažná alergická reakcia s opuchom tváre, pier, jazyka alebo hrdla s ťažkosťami s prehĺtaním alebo dýchaním) užívanie leiku sa musí ihneď ukončiť a okamžite sa má vyhľadať lekár.
Pacient musí pred akýmkoľvek chirurgickým zákrokom informovať lekára o užívaní lieku.
Počas liečby sa môže vyskytovať suchý, neproduktívny kašeľ, ktorý vymizne po ukončení liečby.
Kombinácia lieku a draslík šetriacich liekov, doplnkov draslíka alebo soľných náhrad s obsahom draslíka neodporúča.
Pacient musí dodržiavať aj neliekové opatrenia a mal by si pravidelne kontrolovať a zapisovať krvný tlak a tepovú frekvenciu.
Počas užívania lieku sa môžu vyskytnúť nežiaduce účinky so schopnosťou ovplyvniť vedenie vozidiel a obsluhu strojov. Opatrnosť sa odporúča najmä na začiatku liečby alebo v kombinácii s inými antihypertenzívami.
Menej často sa počas liečby môžu vyskytnúť fotosenzitívne reakcie (≥1/1 000 až <1/100).
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak sa u vás vyskytne niektorý z nasledujúcich vedľajších účinkov, ktoré môžu byť závažné, ihneď prestaňte liek užívať a okamžite vyhľadajte svojho lekára:
- opuchnutie tváre, pier, úst, jazyka ... viac >

Účinné látky

perindopril arginín

Indikačná skupina

58 - Hypotenzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 36