PRESTANCE 5 mg/5 mg tbl (obal PP) 3x30 (90 ks)

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 32,20 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 23,56 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 8,64 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
05/20 23,56 € (0,0 %) 8,64 € (0,0 %)
04/20 23,56 € (0,0 %) 8,64 € (0,0 %)
03/20 23,56 € (0,0 %) 8,64 € (0,0 %)
02/20 23,56 € 8,64 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

PRESTANCE 5 mg/5 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0220/08-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
50976
Názov produktu podľa ŠÚKL
PRESTANCE 5 mg/5 mg tbl 3x30x5 mg/5 mg (obal PP)
Aplikačná forma
TBL - Tablety

Popis a určenie

Liek obsahuje kombináciu dvoch liečivých zložiek, perindoprilu a amlodipínu. Perindopril je inhibítor ACE (angiotenzín konvertujúceho enzýmu). Amlodipín je kalciový antagonista (patrí do skupiny liečiv nazývaných dihydropyridíny).
Liek sa používa na liečbu vysokého krvného tlaku (hypertenzie) a/alebo stabilnej ischemickej choroby srdca.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva s dostatočným odstupom pred jedlom (viac v časti Spôsob použitia).
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v II. a III. trimestri tehotenstva.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Užíva sa 1 tableta 1x denne.
Fixná kombinácia dávok nie je vhodná ako začiatočná terapia. Ak je potrebná zmena dávkovania, môže sa dávka lieku upraviť alebo sa môže zvážiť individuálna titrácia voľnou kombináciou.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek:
Pri klírense kreatinínu <60 ml/min sa odporúča individuálna titrácia dávky jednotlivými zložkami lieku.

Pacienti s poruchou funkcie pečene:
Pri miernej až stredne ťažkej poruche funkcie pečene sa odporúča, aby sa podávanie lieku začalo na dolnej hranici dávkovacieho rozsahu. Pre nájdenie optimálnej počiatočnej a udržiavacej dávky, má byť dávka individuálne titrovaná použitím voľnej kombinácie amlodipínu a perindoprilu. Pri závažnej poruche funkcie pečene sa má začať najnižšou dávkou amlodipínu a pomaly titrovať.

Liečba je dlhodobá a o jej dĺžke rozhoduje lekár.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v pravidelných časových odstupoch, každý deň približne v rovnakom čase, prednostne ráno a pred jedlom. Tablety sa zapíjajú vcelku s pohárom vody. Liek sa nemá zapíjať grapefruitovým džúsom.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný počas druhého a tretieho trimestra tehotenstva, použitie lieku počas prvého trimestra sa neodporúča. Po potvrdení tehotenstva sa má liečba okamžite zastaviť a pokiaľ je to vhodné, začať s alternatívnou liečbou.
Použitie lieku počas dojčenia sa neodporúča.
Liek sa nemá používať u detí a dospievajúcich.
Pri použití lieku u starších pacientov sa odporúča opatrnosť (hlavne pri zvýšení dávky).
U pacientov s poruchou funkcie obličiek je znížená eliminácia perindoprilátu, preto bude bežné lekárske sledovanie zahŕňať monitorovanie kreatinínu a draslíka.
Je potrebné, aby pacient informoval lekára o užívaní lieku pred anestéziou alebo chirurgickým zákrokom. Liečba sa má vysadiť jeden deň pred chirurgickým zákrokom. 
Počas liečby sa môže vyskytovať suchý, neproduktívny kašeľ, ktorý vymizne po ukončení liečby.
Počas liečby sa môžu vyskytnúť nežiaduce účinky (závraty, bolesť hlavy, únava, slabosť a nevoľnosť), ktoré môžu ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. 
Menej často sa počas liečby môže vyskytnúť fotosenzitivita (≥1/1 000 až <1/100).
Počas liečby je nutné vyhýbať sa konzumácii grapefruitov alebo produktov, ktoré ho obsahujú (džúsy a podobne).
Počas liečby vysokého krvného tlaku sa neodporúča konzumácia alkoholu.
Pacient musí dodržiavať aj neliekové opatrenia a mal by si pravidelne kontrolovať a zapisovať krvný tlak a tepovú frekvenciu.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak sa u vás vyskytne niektorý z nasledujúcich príznakov, ihneď prestaňte liek užívať a oznámte to svojmu lekárovi:
- náhly sipot, bolesť na hrudi, dýchavičnosť alebo ťažkosti pri dýchaní,
- opuch o ... viac >

Účinné látky

amlodipín , perindopril arginín

Indikačná skupina

58 - Hypotenzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36