PREDATOR FORTE REPELENT DEET 24,9% sprej 1x90 ml

Mohlo by vás zaujímať

ADC Interakcie

PREDATOR FORTE REPELENT DEET 24,9%
Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Biocídne výrobky
Registračné číslo produktu
SK15-MRS-010-630/15
Aplikačná forma
AER REP - repelentná aerodisperzia
Držiteľ rozhodnutia
Cena: od 3,89 €

Popis a určenie

Vysoko účinný repelentný prípravok, cestovné balenie.

  • Je určený proti komárom a kliešťom.
  • Vhodný pre aplikáciu na odev i kožu.
  • Účinný proti komárom po dobu 4 hodín a kliešťom po dobu 2 hodín.
     

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.

Pred použitím dôkladne pretrepať. Aplikujú sa cca 2-3 krátke streknutia vo vzdialenosti 20-30 cm na pokožku, či odev. Pri použití na tvár a krk sa prípravok nastrieka do dlaní a potom sa rozotrie. U detí sa prípravok nemá aplikovať na ruky. Po návrate (po skončení expozície) sa umyjú ošetrené miesta vodou a mydlom. 
Pri priamej aplikácii u detí do 12 rokov - možné aplikovať maximálne 1x denne.
Pri priamej aplikácii u detí od 12 rokov a dospelých - možné aplikovať maximálne 2x denne.

Upozornenie: Prípravok nesmú používať deti mladšie ako 2 roky. Neaplikujte na nadmerne opálenú alebo porušenú pokožku. Pri podráždení kože prerušte používanie. Prípravok nie je určený pre priemyselné použite a profesionálnych používateľov. Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom. Pri zahriatí sa môže roztrhnúť. Pri používaní nejedzte, nepite a nefajčite. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplote presahujúcej 50 °C/ 122 °F. Uchovávajte mimo dosah detí. Používajte iba v dobre vetraných priestoroch. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Prvá pomoc: Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Po vdýchnutí: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie. Po požití: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie. V prípade potreby kontaktujte Toxikologické informačné centrum. Zamedzte priamemu kontaktu so syntetickými materiálmi, lakovanými povrchmi a palstmi. Nepoškodzuje bavlnu, vlnu ani nylon. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Zvyšky prípravku zneškodnite ako nebezpečný odpad. Zneškodnite nádobu ako nebezpečný odpad. Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. Prázdny odpad odovzdajte do komunálneho zberu. Spotrebujte najlepšie do 24 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na dne nádoby.