PLASMALYTE sol inf (vak POF/PA) 20x500 ml

Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

PLASMALYTE
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
76/0246/05-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
93150
Názov produktu podľa ŠÚKL
Plasmalyte sol inf 20x500 ml (vak POF/PA)
Aplikačná forma
SOL INF - Infúzny roztok
Dodávatelia

Popis a určenie

Ide o infúzny roztok nasledujúcich látok vo vode:

 • chloridu sodného,
 • chloridu draselného,
 • hexahydrátu chloridu horečnatého,
 • trihydrátu nátriumacetátu,
 • glukónanu sodného.

Sodík, draslík, horčík, chlorid, acetát a glukónan sú chemické látky nachádzajúce sa v krvi.

Infúzny roztok sa používa:

 • na poskytnutie zdroja tekutín, napríklad v prípade popálenín, zranenia hlavy, zlomenín, infekcie, podráždenia pobrušnice (zápal v brušnej dutine),
 • ako zdroj tekutín počas chirurgickej operácie,
 • na liečbu šoku spôsobeného stratou krvi a pri iných stavoch vyžadujúcich rýchle nahradenie krvi a/alebo tekutín,
 • pri metabolickej acidóze (keď sa krv stane príliš kyslá), ktorá neohrozuje život,
 • pri laktátovej acidóze (typ metabolickej acidózy spôsobenej nahromadením kyseliny mliečnej v tele). Kyselina mliečna sa vytvára hlavne vo svaloch a vylučuje sa pečeňou.

Infúzny roztok sa môže použiť:

 • u dospelých, starších pacientov a dospievajúcich,
 • u dojčiat a batoliat od 28 dní do 23 mesiacov a u detí od 2 do 11 rokov.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dávka a rýchlosť podávania závisí od veku, telesnej hmotnosti, klinického a biologického stavu pacienta a sprievodnej liečby.

Odporúčaná dávka je:
Pre dospelých, starších pacientov a mladistvých: 500 ml až 3 litre/24 h.
Pre dojčatá, batoľatá a deti
- s telesnou hmotnosťou 0-10 kg: 100 ml/kg/24 h,
- s telesnou hmotnosťou 10-20 kg: 1000 ml + (50 ml/kg pre viac ako 10 kg)/24 h,
- s telesnou hmotnosťou viac ako 20 kg: 1500 ml + (20 ml/kg pre viac ako 20 kg)/24 h.

Rýchlosť podávania:
Rýchlosť podávania infúzie u dospelých, starších ľudí a mladistvých je zvyčajne 40 ml/kg/24 h.
Pri použití ako náhrada tekutín počas operácie môže byť normálna rýchlosť vyššia, a to približne 15 ml/kg/h.
U pediatrických pacientov je rýchlosť podávania infúzie priemerne 5 ml/kg/h, ale hodnota sa mení podľa veku: 6-8 ml/kg/h u dojčiat, 4-6 ml/kg/h u batoliat a 2-4 ml/kg/h u detí.

Použitie u geriatrických pacientov
Pri výbere typu infúzneho roztoku a objemu/rýchlosti podávania infúzie je potrebné zvážiť, že vo všeobecnosti títo pacienti pravdepodobne môžu mať ochorenie srdca, obličiek, pečene alebo iné ochorenie a môžu mať súbežnú liekovú terapiu.

Spôsob použitia

Podávanie sa vykonáva intravenóznou (i.v.) cestou. Infúzny roztok sa zvyčajne podáva do žily cez plastovú hadičku napojenú na ihlu. Infúzia sa zvyčajne podáva do žily na ramene. Lekár však môže použiť aj iný spôsob podania.
Roztok sa má podávať aseptickou metódou pomocou sterilného zariadenia. Zariadenie sa má naplniť roztokom, aby sa predišlo vniknutiu vzduchu do systému. Roztok je možné podať pred transfúziou krvi, počas nej alebo po nej. Z dôvodu úrovne izoosmolality sa tento roztok môže podávať cez periférnu žilu. Pred podaním sa má roztok vizuálne skontrolovať na prítomnosť častíc a zmenu zafarbenia, vždy keď to roztok a obal umožňuje. Nepodávať, ak roztok nie je číry a obal neporušený.
Vak sa vyberie z ochranného obalu tesne pred použitím. Vnútorný vak udržiava sterilitu lieku. Podať sa má okamžite po napojení na infúzny set.

Nepoužívať plastové obaly v sériových napojeniach. Takéto použitie by mohlo viesť k vzduchovej embólii spôsobenej natiahnutím zvyšného vzduchu z hlavného vaku pred ukončením podávania tekutiny z vedľajšieho vaku. Stlačenie i.v. roztoku v pružnom plastovom obale za účelom zvýšenia rýchlosti prietoku môže zapríčiniť vzduchovú embóliu, ak pred podaním nie je reziduálny objem vzduchu z vaku úplne vyprázdnený.
Použitie zavzdušňovacieho i.v. setu na podávanie s otvoreným zavzdušňovacím ventilom môže viesť k vzduchovej embólii. Zavzdušňovacie i.v. sety na podávanie s otvoreným zavzdušňovacím ventilom sa nesmú používať s flexibilnými plastovými obalmi. Lieky možno pridať pred alebo počas podávania infúzie cez uzatvárateľný port pre lieky.

Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom – viď SPC, časť 6.6.

Upozornenie

Počas použitia tohto roztoku sa musí monitorovať klinický stav pacienta, ako aj laboratórne parametre (rovnováha tekutín, rovnováha elektrolytov v krvi a v moči, ako aj acidobázická rovnováha).
Nie sú dostupné žiadne údaje o použití tohto infúzneho roztoku u tehotných alebo dojčiacich žien. Potenciálne riziká a výhody sa majú posúdiť zvlášť pre každú pacientku.
Hoci je koncentrácia draslíka v roztoku podobná koncentrácii draslíka v plazme, nie je dostatočná na dosiahnutie prospešného účinku v prípade ťažkého nedostatku draslíka, a preto sa roztok nemá používať na tento účel.
Infúzny roztok sa má podávať opatrne u pacientov so závažným poškodením obličiek. U týchto pacientov podanie môže viesť k retencii sodíka a/alebo draslíka alebo horčíka.
Ak sa používa súčasne s parenterálnou výživou, má sa vziať do úvahy prísun elektrolytov a náležite ho upraviť.
Pridanie iných liekov alebo použitie nesprávnej techniky podávania môže vyvolať febrilné reakcie spôsobené možným zavedením pyrogénov. V prípade nežiaducej reakcie sa musí infúzia okamžite zastaviť.
Z mikrobiologického hľadiska sa má rozriedený liek použiť okamžite. Ak sa nepoužije okamžite, za čas použiteľnosti a podmienky skladovania pred použitím je zodpovedný používateľ a čas použiteľnosti zvyčajne nemá presiahnuť 24 hodín pri teplote 2-8 °C, pokiaľ sa zriedenie nevykonalo v kontrolovaných a overených aseptických podmienkach.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak máte ktorýkoľvek z nasledujúcich príznakov, musíte to ihneď oznámiť svojmu lekárovi alebo zdravotnej sestre. Môžu to byť prejavy veľmi závažnej, alebo dokonca aj smrteľnej alergickej reakcie (reak ... viac >

Účinné látky

chlorid draselný , chlorid horečnatý hexahydrát , chlorid sodný , glukonan sodný , octan sodný (nátriumacetát)

Indikačná skupina

76 - Infundabiliá

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 36