OFF! Proti kliešťom rozprašovač repelent 1x100 ml

Mohlo by vás zaujímať

ADC Interakcie

OFF! Proti kliešťom rozprašovač
Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Biocídne výrobky
Registračné číslo produktu
bio/386/D/21/CCHLP
Aplikačná forma
AER DER - Dermálna aerodisperzia
Držiteľ rozhodnutia
Cena: od 5,72 €

Popis a určenie

Repelent v rozprašovači.

  • Chráni proti kliešťom, komárom a bodavým muchám.
  • Ochrana proti kliešťom 12 hodín.

Účinná látka: ikaridin 25 % (250 g/kg).

Biocídny výrobok
„Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.“

Nebezpečenstvo, výstražné upozornenia:
H222 - Mimoriadne horľavý aerosól.
H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.

Vhodný na použitie pre dospelých aj deti vo veku 2 rokov a staršie, ak sa používa podľa pokynov.

Návod na použitie: Nastriekajte repelent na odkrytú pokožku a rovnomerne rozotrite rukami (približne 6 – 7 streknutí/~1 ml na predlaktie). Nanášanie na tvár: repelent najskôr nastriekajte do dlaní a potom rozotrite na tvár. Zabráňte kontaktu s očami a perami. Nenanášajte na ruky deťom. Nenanášajte pod oblečenie. Po použití si umyte ruky mydlom a vodou. U detí vo veku 2 rokov a staršie nepoužívajte častejšie než 1x za 24 hodín, u dospelých nie častejšie než 3x za 24 hodín.

Upozornenie: Používajte len podľa pokynov. Nenanášajte na ruky deťom. Neaplikujte priamo na tvár – nastriekajte si repelent najskôr do dlaní a potom naneste na tvár. Nenanášajte na rezné rany alebo podráždenú kožu. V prípade výskytu podráždenia prestaňte používať. Uchovávajte na chladnom a suchom mieste. Neuchovávajte na priamom slnečnom svetle.

Pozor: Horľavá kvapalina a pary. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Zneškodnite obsah/nádobu/obal v rámci triedeného odpadu v súlade so zákonom o odpadoch. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov vznietenia. Zákaz fajčenia.