MORPHIN Biotika 1% sol inj 20 mg (amp.skl.) 10x2 ml

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 4,16 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 4,16 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
06/24 0,00 € (0,0 %) 4,16 € (0,0 %)
05/24 0,00 € (0,0 %) 4,16 € (0,0 %)
04/24 0,00 € (0,0 %) 4,16 € (0,0 %)
03/24 0,00 € 4,16 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

MORPHIN Biotika 1%
Výdaj
Rb, Viazaný na osobitné tlačivo so šikmým modrým pruhom
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
65/0780/92-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
01127
Názov produktu podľa ŠÚKL
MORPHIN Biotika 1% sol inj 10x2 ml/20 mg (amp.skl.)
Aplikačná forma
SOL INJ - Injekčný roztok
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo morfín, ktorý patrí medzi opioidné analgetiká (lieky proti silnej bolesti) pôsobiace na centrálny nervový systém.

Používa sa na liečbu:

  • bolesti pri zhubných nádoroch, po ťažkých úrazoch, operáciách a podobne,
  • náhlej (akútnej) i dlhotrvajúcej (chronickej) bolesti pri infarkte myokardu,
  • pri srdcovej astme,
  • pľúcneho edému (opuchu),
  • pľúcnej embólie (upchatie cievy krvnou zrazeninou),
  • obličkovej koliky (prudké bolesti),
  • v pôrodníctve na prerušenie pôrodnej činnosti a na tlmenie bolestí tlakom spôsobených kontrakcií,
  • na premedikáciu pred anestéziou.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže vyvolať návyk a závislosť, jeho použitie je časovo obmedzené.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Liek obsahuje omamné alebo psychotropné látky.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).
Podávanie deťom mladším ako 6 mesiacov je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

1 ml injekčného roztoku obsahuje 10 mg trihydrát morfíniumchloridu.

Pri podaní do žily sa dávka znižuje o jednu tretinu až jednu polovicu.

Dávkovanie sa určuje individuálne. 

Dospelí a dospievajúci starší ako 15 rokov
Jednotlivá dávka je 10 - 20 mg vnútrosvalovo alebo podkožne.
Denná terapeutická dávka je 10 - 40 mg.
Maximálna jednotlivá dávka je 20 mg, najvyššia denná dávka je 60 mg podkožne.

Pri dlhotrvajúcej bolesti sa aplikuje v 4 hodinových intervaloch. 

Deti od 6 - 12 mesiacov
Jednotlivá dávka je 0,2 mg/kg telesnej hmotnosti vnútrosvalovo alebo podkožne. 

Deti 1 - 6 rokov
Jednotlivá dávka je 2 - 4 mg. 

Deti 6 - 15 rokov
Jednotlivá dávka je 4 - 10 mg. 

Poškodenie funkcie pečene
Odporúča sa predĺžiť interval medzi dávkami 
1,5 - 2x.

Poškodenie funkcie obličiek
Pacientom s ťažkou renálnou insuficienciou (klírens kreatinínu < 10 ml/min) je potrebné redukovať dávku na polovicu. 

Ukončenie liečby
Liek sa nemá používať dlhšie, ako je nevyhnutné. Dávka sa má pri ukončení liečby znižovať postupne, aby sa vyhlo abstinenčnému syndrómu.

Spôsob použitia

Injekčný roztok sa aplikuje podkožne, vnútrosvalovo alebo intravenózne (i.v.), ak je potrebný rýchly účinok alebo pri nedostatočnom prekrvení (hypotenzia, šok). Dĺžka podávania i.v. má byť veľmi pomalá 4 - 5 minút pri ležiacich pacientoch.

Upozornenie

Liečivo prechádza placentárnou bariérou, preto môže ohroziť novorodenca útlmom dýchacieho centra, ak sa podá tesne pred pôrodom. 
Liek sa nemá podávať dojčiacim matkám. 
Liek môže znížiť plodnosť.
Liek sa nemá podávať deťom do 6 mesiacov.
Liek sa má podávať u pacientov s bronchiálnou astmou so zvýšenou opatrnosťou.

Liek sa nemá podávať pri terapii inhibítormi MAO a 2 týždne po jej skončení.
Liek môže spôsobiť útlm dýchania, je potrebná zvýšená opatrnosť u pacientov užívajúcich aj iné lieky, ktoré môžu spôsobiť útlm dýchania.
Na liek sa môže vyvinúť tolerancia alebo fyzická/psychická závislosť.
Liek často spôsobuje zápchu, nevoľnosť a dávenie. 
Dlhodobé používanie môže spôsobiť 
znížené libido, impotenciu alebo amenoreu (vynechanie menštruácie).
Nepiť alkohol.
Liek môže nepriaznivo ovplyvniť pozornosť, koordináciu pohybov a zodpovedné rozhodovanie pri vedení vozidiel a obsluhe strojov.
Liečivá, s ktorými je liek inkompatibilný sú uvedené v SPC (časť 6.2).
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Dôležité vedľajšie účinky alebo príznaky, ktoré si treba všímať a čo robiť, ak sa u vás vyskytnú:
- Závažná alergická reakcia, ktorá spôsobuje ťažkosti pri dýchaní alebo závrat.
Ak sa u vás ... viac >

Účinné látky

morfíniumchlorid trihydrát

Indikačná skupina

65 - Analgetiká - anodyná

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36