Lidocain EGIS 20 mg/ml injekčný roztok sol inj 40 mg (amp.skl.) 10x2 ml

Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Lidocain EGIS 20 mg/ml injekčný roztok
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
01/0394/14-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
2403B
Názov produktu podľa ŠÚKL
Lidocain EGIS 20 mg/ml injekčný roztok sol inj 10x2 ml/40 mg (amp.skl.)
Aplikačná forma
SOL INJ - Injekčný roztok
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Tento liek sa používa:

  • na lokálne alebo regionálne znecitlivenie (anestézia),
  • na úľavu rôznych bolestivých stavov ako je lumbago, ischias (analgézia),
  • v kardiológii na prevenciu a liečbu určitých komorových arytmií (nepravidelná činnosť srdca).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dávka vždy závisí od miesta podania a charakteristík pacienta. Odporúča sa podávať najnižšiu účinnú koncentráciu a dávku.

Dospelí:
Dávkovanie uvedené v Tabuľke 1 v SPC, časť 4.2 sa má považovať za odporučenú schému na použitie u priemerného dospelého jedinca. K anestézii prstov rúk a nôh (ako aj penisu, uší a nosa) sa má používať výlučne lidokaín bez adrenalínu: 2 – 3 ml 20 mg/ml (2 %) injekčného roztoku tohto lieku.
Bolus: 1. dávka v pomalej intravenóznej injekcii: 1 - 2 mg/kg telesnej hmotnosti (maximálne 100 mg). Opakovaná dávka 0,5 - 0,75 mg/kg telesnej hmotnosti sa môže podať o 5 - 10 minút neskôr až do maximálnej celkovej dávky 300 mg.
Infúzia: Odporúča sa pridať 1 ampulku tohto injekčného roztoku do 500 ml roztoku Isodexu alebo Ringerovho roztoku a podať dávku lidokaínu 20 - 55 mikrogramov/kg telesnej hmotnosti/min (maximálne 4 mg/min). Na udržiavaciu liečbu sa môže podávať 1 mg/min v infúzii tak dlho, kým to vyžaduje stav pacienta. Odporúča sa, aby infúziu vždy predchádzala bolusová injekcia intravenózne.
Maximálna dávka: 

  • maximálna jednorazová dávka je 4,5 mg/kg telesnej hmotnosti,
  • maximálna celková dávka je 300 mg.

Pri kontinuálnej epidurálnej alebo kaudálnej anestézii sa nesmie maximálna celková dávka zopakovať počas 90 minút. Pri paracervikálnej blokáde (či už v pôrodníctve alebo mimo pôrodníctva) je maximálna dávka podaná počas 90 minút 200 mg. Liek sa má podávať ako pomalé injekcie v 5 minútových intervaloch na obe strany.
Pri intravenóznej regionálnej anestézii je maximálna dávka pre dospelého 4 mg/kg telesnej hmotnosti.

Pediatrická populácia
Deťom sa majú podávať nižšie celkové dávky v závislosti od telesnej hmotnosti a v zriedenejších roztokoch (0,5 % alebo 1 %). Podľa odporúčania Americkej kardiologickej spoločnosti (American Heart Association) sa môže podať počiatočná dávka 1 mg/kg telesnej hmotnosti a potom infúzia s 20 - 50 mikrogramami/kg telesnej hmotnosti/minútu. Pri nedostatočnom účinku sa môže podať druhá injekcia s dávkou 1 mg/kg telesnej hmotnosti.
Maximálna jednorazová dávka lidokaínu je 4,5 mg/kg telesnej hmotnosti. Maximálna dávka sa nesmie zopakovať v rámci 24 hodín.
V kardiológii sa má injekčný roztok lieku zriediť a podať najskôr ako bolusová injekcia intravenózne a následne ako infúzia.

Pri zlyhávaní srdca, renálnej nedostatočnosti a poruche funkcie pečene: odporúča sa znížiť dávku o 40 %.

U starších pacientov so zlyhávaním srdca sa znižuje plazmatický klírens, preto sa odporúčajú nižšie dávky.

Spôsob použitia

Na intravenózne použitie, na infiltráciu, na perineurálne použitie, na použitie v zubnom lekárstve, na endocervikálne použitie, na epidurálne použitie atď.
Injekčný roztok sa môže riediť 0,9 % roztokom NaCl pre zníženie toxicity.
Pri používaní tohto lieku u kardiologických pacientov je nevyhnutné kontinuálne lekárske sledovanie a monitorovanie EKG.

Upozornenie

Liek sa nemá používať v tehotenstve, najmä v prvom trimestri, pokiaľ sa nepredpokladá, že prínosy prevýšia možné riziká.
Podávanie tohto lieku dojčiacim matkám vyžaduje opatrnosť.
Liek môže účinkovať na centrálny nervový systém, ktoré môžu ovplyvniť schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Preto má lekár po lokálnej anestézii individuálne stanoviť rozsah obmedzení.
Liek je kontraindikovaný pri závažnej poruche funkcie pečene.
Uchovávať pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Po podaní Lidocainu EGIS sa môžu objaviť tieto vedľajšie účinky:
Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):
nevoľnosť, vracanie necitlivosť jazyka a pier
Zriedkavé (môžu postihovať menej ako ... viac >

Účinné látky

lidokaíniumchlorid monohydrát

Indikačná skupina

01 - Anestetiká (lokálne)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 60