Lantus sol inj (skl. náplň v pere pre SoloStar) 5x3 ml (15 ml)

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 43,06 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 9,91 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 33,15 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
07/24 9,91 € (0,0 %) 33,15 € (0,0 %)
06/24 9,91 € (0,0 %) 33,15 € (0,0 %)
05/24 9,91 € (0,0 %) 33,15 € (0,0 %)
04/24 9,91 € 33,15 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. DIA, ENP
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

ADC Interakcie

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Lantus
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/00/134/033
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
36566
Názov produktu podľa ŠÚKL
LANTUS sol inj 5x3 ml (skl. náplň v pere pre SoloStar)
Aplikačná forma
SOL INJ - Injekčný roztok

Popis a určenie

Liek obsahuje inzulín glargín. Je to modifikovaný inzulín, veľmi podobný ľudskému inzulínu. Liek sa používa na liečbu cukrovky (diabetes mellitus). Inzulín glargín má dlhodobý a stabilný účinok na zníženie hladiny cukru v krvi.

Lekár môže nariadiť kombinovať ho s inzulínom s krátkotrvajúcim účinkom alebo s tabletami, ktoré sa používajú na liečenie vysokej hladiny cukru v krvi.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.
Prípravok je potrebné uchovávať v chlade pri teplote +2 až +8°C (prípravok nesmie zamrznúť). Podrobnejšie informácie v časti Upozornenie.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí a deti od 2 rokov:
Liek sa podáva 1x denne, kedykoľvek počas dňa, ale každý deň v tom istom čase. Dávkovacia schéma (dávka a čas podania) sa musí prispôsobiť individuálne.
Účinnosť uvedeného lieku je daná v jednotkách. Tieto jednotky sú špecifické len pre inzulín glargín a nie sú rovnaké ako IU alebo jednotky, ktoré sa používajú na vyjadrenie účinnosti iných inzulínových analógov.

Pacientom s diabetes mellitus 2. typu sa liek môže podávať spolu s perorálnymi antidiabetikami.

Prechod z iných inzulínov na uvedený liek:
Zmena liečebného režimu zo strednodobo alebo dlhodobo pôsobiaceho inzulínu si môže vyžiadať zmenu dávky bazálneho inzulínu a úpravu sprievodnej antidiabetickej liečby.
Pacienti, ktorí menia režim bazálneho inzulínu z NPH 2x denne na režim s inzulín glargínom 1x denne, musia v prvých týždňoch liečby znížiť dennú dávku bazálneho inzulínu o 20-30 %, aby sa znížilo riziko nočnej alebo skorej rannej hypoglykémie.
Na zníženie rizika hypoglykémie majú pacienti meniaci režim bazálneho inzulínu z inzulínu glargínu 300 jednotiek/ml 1x denne na uvedený liek 1x denne znížiť svoju dávku o približne 20 %. Toto zníženie dávky počas prvých týždňov sa má aspoň čiastočne kompenzovať zvýšením prandiálneho inzulínu, po uplynutí tohto času sa režim má individuálne upraviť.

So zlepšením metabolickej kontroly a následným zvýšením citlivosti na inzulín môže byť potrebná ďalšia úprava dávky.
U pacientov so zhoršenou funkciou pečene a/alebo obličiek môžu byť nároky na inzulín znížené.

Spôsob použitia

Injekčný roztok sa podáva subkutánne (pod kožu). Nesmie sa podávať intravenózne (do žily). 
Miesto podania injekcie sa má striedať po každom podaní, aby sa zabránilo kožným zmenám, napríklad hrčkám pod kožou. Po podaní do brušnej steny, deltového svalu alebo do stehna nie sú klinicky významné rozdiely v hladinách glukózy alebo inzulínu v sére. 

Pred použitím je potrebné náplň skontrolovať. Injekčný roztok sa môže sa použiť len ak je roztok číry, bezfarebný, bez viditeľných tuhých častí a len ak má konzistenciu podobnú vode. Je potrebné zabrániť kontaminácii inzulínu alkoholom alebo dezinfekčným prostriedkom. S týmto typom pera sa majú používať len ihly, ktoré sú preň schválené.  Viac informácii o spôsobe použitia a zaobchádzaní s liekom je uvedených v SPC, časť 6.6 a za Písomnou informáciou pre používateľa „Návod na používanie pre SoloStar“.

Upozornenie

Ak je to klinicky potrebné, môže sa zvážiť použitie lieku počas tehotenstva. Pre pacientky s predtým existujúcou alebo tehotenskou cukrovkou je dôležité udržiavanie dobrej metabolickej kontroly počas tehotenstva.
Dojčiace matky môžu vyžadovať úpravu dávky inzulínu a diétu.
S používaním lieku u detí vo veku do 2 rokov nie sú žiadne skúsenosti (bezpečnosť a účinnosť lieku nebola stanovená).
Prestavenie pacienta na iný typ alebo druh inzulínu sa musí robiť pod prísnym lekárskym dohľadom. 
Počas liečby sa môže vyskytnúť hypoglykémia. Vyžaduje sa mimoriadna opatrnosť a intenzívne monitorovanie hladiny glukózy v krvi.
Počas liečby je potrebné dodržiavať diétne a režimové opatrenia.
Je potrebné vyhnúť sa konzumácii alkoholu a užívaniu liekov obsahujúcich alkohol.
Následkom hypoglykémie alebo hyperglykémie, alebo ako dôsledok zhoršenia zraku, môže byť zhoršená schopnosť sústrediť sa a reagovať, čo môže predstavovať riziko pri vedení vozidiel alebo obsluhe strojov.
Liek sa nesmie miešať so žiadnym iným inzulínom a nesmie sa ani riediť. Miešanie alebo riedenie môže zmeniť jeho čas/profil účinku a miešanie môže spôsobiť precipitáciu.
Pred použitím sa liek uchováva v chladničke pri teplote 2-8 °C. Neuchovávať v mrazničke ani v blízkosti mraziaceho boxu či zmrazených chladiacich vložiek). Pero sa uchováva vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.
Po prvom otvorení sa liek môže uchovávať maximálne 4 týždne pri teplote neprevyšujúcej 30 °C tak, aby nebol vystavený priamemu teplu ani priamemu svetlu. Používané perá sa už nesmú uchovávať v chladničke. Po každej injekcii sa musí opäť nasadiť kryt na ochranu pred svetlom.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak spozorujete príznaky príliš nízkej hladiny cukru v krvi (hypoglykémia), ihneď urobte opatrenia, aby sa vám hladina cukru v krvi zvýšila (pozri text v rámčeku na konci tejto písomnej informácie ... viac >

Účinné látky

inzulín glargín

Indikačná skupina

18 - Antidiabetiká (vrátane inzulínu)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 36