Kategorizačné údaje
Maximálna cena 3,82 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 1,12 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 2,70 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
04/24 1,12 € (0,0 %) 2,70 € (0,0 %)
03/24 1,12 € (0,0 %) 2,70 € (0,0 %)
02/24 1,12 € (0,0 %) 2,70 € (0,0 %)
01/24 1,12 € 2,70 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

IRUMED 20
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0374/08-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
52306
Názov produktu podľa ŠÚKL
IRUMED 20 mg tbl 30x20 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Irumed patrí do skupiny liekov nazývaných ACE inhibítory (inhibítory angiotenzín konvertujúceho enzýmu). Pôsobí tak, že rozširuje krvné cievy, ktoré pomáhajú znižovať krvný tlak a uľahčuje srdcu prečerpávať krv do všetkých častí tela.

Irumed sa používa na liečbu:
- vysokého krvného tlaku (hypertenzie)
- symptomatického srdcového zlyhania, stav pri ktorom srdce nie je schopné prečerpávať krv do tela tak, ako by malo
- srdcového záchvatu (akútneho srdcového infarktu), ktorý môže viesť k oslabeniu Vášho srdca.
- problémov s obličkami v súvislosti s cukrovkou a vysokým krvným tlakom. 

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok sa užíva vcelku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v II. a III. trimestri tehotenstva.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Hypertenzia

Úvodná dávka
U pacientov s hypertenziou sa zvyčajne odporúča úvodná dávka 10 mg.
U pacientov s výrazne aktivovaným systémom renín-angiotenzín-aldosterón (najmä pri renovaskulárnej hypertenzii, deplécii solí a/alebo tekutín, dekompenzácii srdca alebo závažnej hypertenzii) môže nastať po úvodnej dávke prílišný pokles krvného tlaku. U týchto pacientov sa preto odporúčajú úvodné dávky 2,5 - 5 mg, pričom liečba by sa mala začať pod lekárskym dohľadom.

Udržiavacia dávka
Obvyklá účinná udržiavacia dávka je 20 mg 1x denne. Všeobecne platí, že ak sa žiadaný terapeutický účinok nedosiahne v priebehu 2 až 4 týždňov s určitou dávkou, dávka sa môže zvýšiť.
Najvyššia maximálna dávka bola 80 mg denne.

Pacienti liečení diuretikami
 U týchto pacientov sa odporúča opatrnosť, nakoľko môžu mať depléciu solí a/alebo tekutín. Liečbu diuretikami treba prerušiť 2-3 dni pred začatím podávania liečby. U hypertenzných pacientov, u ktorých nie je možné prerušiť podávanie diuretika treba začať terapiu týmto liekom dávkou 5 mg. Je potrebné monitorovanie renálnych funkcií a hladiny sérového draslíka. Nasledujúce dávkovanie liekutreba upraviť podľa reakcie krvného tlaku. Ak je to potrebné, môže sa pokračovať v podávaní diuretík.

Úprava dávkovania pri renálnej insuficiencii
Dávkovanie u pacientov s renálnou insuficienciou by malo byť založené na klírense kreatinínu.
Pacientom s klírensom kreatinínu < 10 ml/min (vrátane dialyzovaných pacientov) má byť podávaná úvodná denná dávka 2,5 mg.
Pacientom s klírensom kreatinínu 10 - 30 ml/min má byť podávaná úvodná denná dávka 2,5 - 5 mg.
Pacientom s klírensom kreatinínu 31 - 80 ml/min má byť podávaná úvodná denná dávka 5 - 10 mg.
Dávkovanie sa môže titrovať smerom nahor, až kým nie je krvný tlak kontrolovaný alebo na maximálnu dávku 40 mg denne.

Použitie u detí a dospievajúcich s hypertenziou vo veku od 6 do 16 rokov
Odporúčaná počiatočná dávka je 2,5 mg 1x denne u pacientov s hmotnosťou od 20 kg do 50 kg a 5 mg 1x denne u pacientov s hmotnosťou ≥50 kg.
Dávkovanie je potrebné individuálne upraviť do maximálnej dennej dávky 20 mg u pacientov s telesnou hmotnosťou od 20 kg do 50 kg a 40 mg u pacientov s telesnou hmotnosťou ≥50 kg.
ávky vyššie ako 0,61 mg/kg (alebo prevyšujúce 40 mg) neboli u pediatrických pacientov skúmané.
U detí so zníženou funkciou obličiek sa má zvážiť nižšia počiatočná dávka alebo predĺžený interval dávkovania.

Srdcové zlyhanie

U pacientov so symptomatickým srdcovým zlyhaním sa má liek užívať ako prídavná liečba k diuretikám a ak je to vhodné, aj k digoxínu alebo betablokátorom.
Úvodná dávka IRUMEDU je 2,5 mg 1x denne, pod lekárskym dohľadom, aby sa zistil účinok na krvný tlak.
Dávkovanie by sa malo zvyšovať:
• o prírastky nie väčšie ako 10 mg,
• v intervaloch nie kratších ako 2 týždne,
• do najvyššej pacientom tolerovanej dávky, maximálne však do dávky 35 mg 1x denne.
Úpravu dávkovania je potrebné prevádzať podľa klinickej odpovede každého jednotlivého pacienta.

Akútny infarkt myokardu

Úvodná dávka (prvé tri dni po infarkte)
Liečba sa môže začať v priebehu 24 hodín od objavenia sa príznakov. Liečba sa nemá začať, ak systolický tlak krvi je nižší ako 100 mm Hg.
Prvá dávka  je 5 mg podaná perorálne, po 24 hodinách nasleduje dávka 5 mg, po 48 hodinách 10 mg a ďalej 10 mg 1x denne.
U pacientov s nízkym systolickým tlakom (120 mmHg alebo menej) na začiatku liečby alebo počas prvých troch dní po infarkte by mala byť podaná nižšia dávka - 2,5 mg perorálne.
V prípadoch poruchy funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 80 ml/min ) je potrebné úvodnú dávku lieku prispôsobiť klírensu kreatinínu pacienta.

Udržiavacia dávka
Udržiavacia dávka je 10 mg 1x denne.
Ak sa objaví hypotenzia (systolický tlak krvi nižší alebo rovný 100 mm Hg), denná udržiavacia dávka má byť znížená na 5 mg, alebo prechodne až na 2,5 mg.
Ak hypotenzia pretrváva (systolický tlak krvi menej ako 90 mm Hg pretrvávajúci viac ako 1 hodinu), liečba týmto liekom sa má ukončiť.
Liečba má pokračovať 6 týždňov, potom sa má zdravotný stav pacienta znova vyhodnotiť.
Pacienti, u ktorých sa vyvinuli symptómy srdcového zlyhania, majú v liečbe pokračovať.

Renálne komplikácie diabetes mellitus

U hypertenzných pacientov s diabetes mellitus typu 2 a začínajúcou nefropatiou je dávka 10 mg lieku 1x denne, pričom sa v prípade potreby môže zvýšiť na 20 mg 1x denne, aby sa dosiahol diastolický krvný tlak v sede nižší ako 90 mm Hg.
V prípadoch poruchy funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 80 ml/min) je potrebné úvodnú dávku lieku prispôsobiť klírensu kreatinínu pacienta.

Spôsob použitia

Liek sa má podávať perorálne v jednej dennej dávke. Liek  sa má užívať každý deň približne v tom istom čase.Tablety sa užívajú nezávisle od jedla. Dávkovanie má byť individuálne, podľa typu pacienta a odpovede krvného tlaku.

Upozornenie

Užívanie tohoto lieku sa neodporúča počas prvého trimestra tehotenstva. Užívanie liekov je kontraindikované počas druhého a tretieho trimestra gravidity.
Neodporúča sa užívanie lieku počas dojčenia. 
Liečba týmto liekom sa neodporúča u pacientov po transplantácii obličiek.
Ak liek individuálne ovplyvňuje pozornosť pacienta, neodporúča sa viesť vozidlá ani obsluhovať stroje.
Ďalšie osobité upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak začnete pociťovať niektorý z nasledujúcich vedľajších účinkov, prestaňte užívať IRUMED a ihneď informujte o tom vášho lekára:
-  Závažné alergické reakcie (menej časté, postihuje 1 až 10 pa ... viac >

Účinné látky

lizinopril

Indikačná skupina

58 - Hypotenzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 36