Horime 10 mg/10 mg tbl flm (blis.OPA/Al/PVC/Al) 1x90 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 19,81 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 1,72 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 18,09 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
05/24 1,72 € (0,0 %) 18,09 € (0,0 %)
04/24 1,72 € (0,0 %) 18,09 € (0,0 %)
03/24 1,72 € (0,0 %) 18,09 € (0,0 %)
02/24 1,72 € 18,09 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Horime 10 mg/10 mg
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
31/0144/22-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
0949E
Názov produktu podľa ŠÚKL
Horime 10 mg/10 mg tbl flm 90x10 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Dodávatelia

Popis a určenie

Liek obsahuje dve liečivá v jednej tablete. Jedno liečivo je rosuvastatín, patriaci do skupiny nazývaných statíny, druhé liečivo je ezetimib. Spolu znižujú hladiny celkového cholesterolu, „zlého“ cholesterolu (LDL cholesterol) a tukových látok nazývaných triglyceridy v krvi. Okrem toho zvyšuje aj hladiny „dobrého“ cholesterolu (HDL cholesterol). 

Používa sa na prídavnú liečbu primárnej hypercholesterolémieu dospelých pacientov, u ktorých nie je možné kontrolovať ich hladiny cholesterolu pomocou samotnej diéty.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva vcelku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Odporúčaná denná dávka je 1 tableta 1x denne.
Začatie liečby (alebo úprava dávkovania) má byť urobená s jednozložkovými liekmi a až po nastavení vhodných dávok možno prejsť, ak je to možné, na fixnú kombináciu zodpovedajúcich síl.

Súbežné podávanie so sekvestrantmi žlčových kyselín
Liek sa má podať buď ≥ 2 hodiny pred alebo ≥ 4 hodiny po podaní sekvestrantu žlčovej kyseliny. 

Osobitné populácie
U pacientov vo veku nad 70 rokov sa odporúča začiatočná dávka 5 mg rosuvastatínu.
U pacientov so stredne závažnou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 60 ml/min) je odporúčaná počiatočná dávka je 5 mg rosuvastatínu.
U pacientov ázijského pôvodu je odporúčaná začiatočná dávka rosuvastatínu 5 mg.
U pacientov, ktorí majú polymorfizmus vedúci k zvýšenej expozícii rosuvastatínu, sa odporúča nižšia denná dávka. 
U pacientov s predispozičnými faktormi vzniku myopatie je odporúčaná začiatočná dávka rosuvastatínu 5 mg.

Súbežná liečba 
Ak nie je možné sa vyhnúť súbežnému podávaniu s liekmi ktoré môžu zvýšiť koncentrácie rosuvastatínu kvôli interakcii s transportnými proteínmi, je treba dôkladne zvážiť prínosy a riziká súbežnej liečby a úpravu dávkovania rosuvastatínu (pozri SPC, časť 4.5).

Dĺžku liečby určuje lekár.

Spôsob použitia

Liek sa má užívať každý deň v rovnakom čase s jedlom alebo bez jedla. Tableta sa má prehltnúť celá a zapiť vodou.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný počas tehotenstva a dojčenia.
Ženy v reprodukčnom veku majú používať vhodnú metódu antikoncepcie.
Bezpečnosť a účinnosť lieku u detí vo veku do 18 rokov neboli doteraz stanovené.
Použitie lieku u pacientov so závažnou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 30 ml/min) je kontraindikované.
Liečba liekom sa neodporúča u pacientov so stredne ťažkou (Child-Pughovo skóre 7 až 9) alebo závažnou (Child-Pughovo skóre >9) dysfunkciou pečene.
Liek je kontraindikovaný u pacientov s aktívnym ochorením pečene, vrátane nevysvetliteľného, pretrvávajúceho zvýšenia sérových transamináz a akéhokoľvek zvýšenia sérových transamináz, ktoré trojnásobne prekračuje hornú hranicu referenčných hodnôt (upper limit of normal, ULN).
Liek sa má používať s opatrnosťou u pacientov, ktorí konzumujú nadmerné množstvo alkoholu a/alebo majú v anamnéze ochorenie pečene.
Ak sa počas liečby vyskytne nevysvetliteľná svalová bolesť, citlivosť alebo slabosť, treba to ihneď nahlásiť.
Pri vedení vozidiel alebo obsluhe strojov je potrebné vziať do úvahy, že počas liečby sa môžu vyskytnúť závraty.
Pacient má byť na vhodnej diéte znižujúcej lipidy a počas liečby má v tejto diéte pokračovať.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Je dôležité, aby ste tieto vedľajšie účinky poznali.
Prestaňte užívať Horime a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc, ak sa u vás objavia akékoľvek z nasledovných príznakov:
- Alergické reakcie a ... viac >

Účinné látky

ezetimib, rosuvastatín

Indikačná skupina

31 - Hypolipidemiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36