HEPARIN LÉČIVA sol inj 50 K (liek. inj. skl.) 1x10 ml

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 19,00 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 19,00 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
10/20 0,00 € (0,0 %) 19,00 € (0,0 %)
09/20 0,00 € (0,0 %) 19,00 € (0,0 %)
08/20 0,00 € (0,0 %) 19,00 € (0,0 %)
07/20 0,00 € 19,00 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady A - ambulantná, plná
Pôvod lieku Originálny liek
POZOR: Úhrada poisťovne sa na liek nevzťahuje, pokiaľ je vydávaný v lekárni, ale len pri poskytovaní ambulatnej starostlivosti lekárom.
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

HEPARIN LÉČIVA
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
16/0171/69-CS
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
93746
Názov produktu podľa ŠÚKL
HEPARIN LÉČIVA sol inj 1x10 ml/50 K (liek.inj.skl.)
Aplikačná forma
SOL INJ - Injekčný roztok
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje heparín. Heparín je prirodzená látka znižujúca krvnú zrážavosť, patrí do skupiny liekov nazývaných antikoagulanciá. Liek sa používa:

 • na prevenciu a liečbu všetkých foriem trombóz a tromboembólií, akejkoľvek lokalizácie v žilovom a tepnovom systéme, predovšetkým hlbokej trombózy žíl a embolizácie pľúc,
 • začatie antikoagulačnej liečby pred aplikáciou perorálnych antikoagulancií,
 • pri niektorých formách diseminovanej intravaskulárnej koagulopatie, kde riziko krvácania je relatívne menšie v porovnaní s priaznivým vplyvom na tvorbu mikrotrombov,
 • niektoré formy infarktu myokardu (napríklad prevencia systémovej embolizácie pri veľkých predných transmurálnych infarktoch s poruchou rytmu),
 • prevencia nestabilnej anginy pectoris,
 • iktu (opakované trombózy) a tranzientného ischemického ataku,
 • prevencia zrážania krvi počas dialýzy a iných zákrokov s extrakorporálnym obehom,
 • bypass koronárnych artérií,
 • perkutánna transluminálna koronárna angioplastika,
 • doplnok k trombolytickej terapii na zabránenie reoklúzie otvorených ciev,
 • m. Kawasaki,
 • príprava vzoriek nezrážavej krvi na laboratórne a transfúzne účely.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
POZOR: Úhrada poisťovne sa nevzťahuje na výdaj lieku v lekárni.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

S.c. aplikácia

Prevencia tromboembolických chorôb
Podáva sa s.c. v dávke 2-3x denne 5000 IU, bez laboratórnych kontrol. U pacientov s vyšším rizikom trombózy sa však aj pri preventívnom podávaní odporúčajú kontroly aPTT s prípadnou úpravou dávky tak, aby sa jeho hodnota pohybovala v rozmedzí 1,2-1,3 kontrol.
Pri liečbe akútnej trombózy sa pri s.c. podaní heparínu riadi dávkovanie v závislosti od veľkosti aPTT tak, aby sa pohyboval v rozmedzí 1,5-2,5 kontrol.

I.v. aplikácia

Liečba tromboembolických chorôb
Pri začatí liečby sa podáva bolus 5 000-10 000 IU heparínu i.v. a v nasledovnej kontinuálnej infúzii cca 1 000 IU/hodinu.
Úvodné dávkovanie u dospelých a detí má byť v závislosti od telesnej hmotnosti: 18-20 IU/kg za hodinu. Dávka sa potom upravuje podľa kontrol aPTT tak, aby sa ich hodnota pohybovala medzi 1,5-2,5 kontrol.

Cievna chirurgia
Odporúča sa i.v. kvapôčková infúzia 20 000 IU heparínu na 1 000 ml infúzneho roztoku rýchlosťou 15-25 kvapiek za minútu.

Hemodialýza
Pri celkovej heparinizácii sa aplikuje na začiatku 10 000 IU i.v. a 3 000-5 000 IU i.v. podľa kontroly zrážavosti. Môže sa podávať aj kontinuálna infúzia 20 000 IU/100 ml infúzneho roztoku. U starších osôb je vhodné dávky heparínu redukovať.

Spôsob použitia

Liek sa riedi len fyziologickým roztokom alebo 5 % glukózou. Roztoky heparínu vo fyziologickom roztoku a v 5 % glukóze sú stabilné počas 24 hodín. Injekčný roztok sa aplikuje subkutánne (podkožne) a intravenózne (do žily). Intramuskulárne podanie (do svalu) sa neodporúča kvôli možnosti vzniku hematómu. S.c. aplikácia sa používa najmä v prevencii.

Upozornenie

Liek smie aplikovať len kvalifikovaný zdravotnícky pracovník.
Počas tehotenstva sa liek môže podávať iba v jasne indikovaných prípadoch a pri mimoriadne starostlivom monitorovaní pacientky.
Dojčenie je počas liečby možné. Heparín sa nevylučuje do materského mlieka.
Liek sa môže používať po dobu 28 dní po odbere prvej dávky.
Uchovávať pri teplote do 25 °C, chrániť pred svetlom.

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Pri používaní Heparinu Léčiva sa môžu vyskytnúť nasledujúce vedľajšie účinky zoradené podľa frekvencie výskytu.
Velmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb):
Hemoragické (vystúpenie krvi z ci ... viac >

Účinné látky

heparín sodná soľ

Indikačná skupina

16 - Antikoagulanciá (fibrinolytiká, antifibrinolytiká)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36