Kategorizačné údaje
Maximálna cena 11,05 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 2,20 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 8,85 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
06/22 2,20 € (0,0 %) 8,85 € (0,0 %)
05/22 2,20 € (0,0 %) 8,85 € (0,0 %)
04/22 2,20 € (0,0 %) 8,85 € (0,0 %)
03/22 2,20 € 8,85 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. GER, ENP, DIA, KLF, INT
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

GLUCOTROL XL 10 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
18/0291/15-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
27293
Názov produktu podľa ŠÚKL
GLUCOTROL XL 10 mg tbl mod 30x10 mg (fľ.HDPE)
Aplikačná forma
TBL MOD - Tableta s riadeným uvoľňovaním
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek patrí do skupiny liekov nazývaných deriváty sulfonylmočoviny. Liek sa používa na liečbu diabetes mellitus 2. typu (nezávislý od inzulínu). Pomáha tým, že znižuje hladinu cukru (glukóza) v krvi, keď diéta a fyzická aktivita nie sú dostatočné, aby kontrolovali hladinu cukru v krvi.

Použitie

Držiteľ oznámil na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR od 26. 1. 2022.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva spolu s jedlom (v priebehu jedla).
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Začiatočná dávka:
Odporúčaná začiatočná dávka je 5 mg/deň.

Úprava dávkovania:
Úprava dávkovania má obyčajne prebiehať postupne so zvyšovaním dávky o 2,5 mg alebo 5 mg podľa zmeny hladiny glukózy v krvi. Medzi jednotlivými úpravami dávky má uplynúť aspoň niekoľko dní. Rovnovážny stav plazmatických koncentrácií sa dosiahol na 5. deň podávania. U pacientov starších ako 65 rokov boli potrebné 1 – 2 dni navyše.

Udržiavacia dávka:
Pacienti sú účinne liečení pri dávkovaní 1x denne. Maximálna odporúčaná dávka je 20 mg.
Pacienti, ktorí dostávajú glipizid s okamžitým uvoľňovaním v dávke 5 – 20 mg denne, môžu spoľahlivo prejsť na užívanie tohto lieku 1x denne v najbližšej ekvivalentnej dávke alebo v nižšej celkovej dennej dávke.

Použitie u starších a vysokorizikových pacientov
Začiatočná a udržiavacia dávka má byť nižšia, aby sa predišlo hypoglykemickým reakciám. 

Pacienti používajúci inzulín
Stabilní pacienti s diabetes mellitus 2. typu používajúci inzulín môžu byť bezpečne prestavení na tento liek, pričom sa majú vziať do úvahy nasledovné všeobecné zásady: 
U pacientov, ktorí denne potrebujú 20 jednotiek inzulínu alebo menej, sa môže liečba inzulínom prerušiť a môže sa začať liečba týmto liekom v obvyklých dávkach. Pri titrácii má medzi jednotlivými úpravami dávky uplynúť niekoľko dní.
U pacientov, ktorí denne potrebujú viac ako 20 jednotiek inzulínu, sa má dávka inzulínu znížiť o 50 % a liečba týmto liekom sa môže začať v obvyklých dávkach. Následné zníženie dávky inzulínu má závisieť od individuálnej odpovede pacienta. Pri titrácii má medzi jednotlivými krokmi uplynúť niekoľko dní.


Pacienti užívajúci iné perorálne antidiabetiká
Pacienti predtým liečení inými derivátmi sulfonylmočoviny pri prestavovaní na tento liek majú byť aspoň počas 2 týždňov starostlivo sledovaní z hľadiska výskytu hypoglykémie. Keď pacienti prechádzajú na liečbu, odporúča sa nižšia dávka.

Použitie v kombinácii s inými perorálnymi antidiabetikami
Pri pridávaní ďalších liekov na zníženie hladiny glukózy v krvi do kombinovanej terapie k tomuto lieku sa má liečba začať s najnižšou odporúčanou dávkou.
Pri pridávaní tohto lieku k iným liekom znižujúcim hladinu glukózy v krvi sa môže liečba začať s dávkou 5 mg. Tí pacienti, ktorí môžu byť citlivejší na lieky znižujúce hladinu glykémie, môžu začať s nižšou dávkou. Titrácia má vychádzať z klinického posúdenia stavu.

KolesevelamAk je podávaný spolu s týmto liekom, zníži sa maximálna plazmatická koncentrácia a celková expozícia glipizidu. Má sa preto podávať najmenej 4 hodiny pred kolesevelamom (pozri časť 4.5 SPC).

Dĺžku a ukončenie liečby určuje lekár.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú každý deň s raňajkami. Tablety sa užívajú v celku (tablety sa nemajú deliť, hrýzť ani drviť) a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny.

Upozornenie

Počas tehotenstva sa môže liek použiť len vtedy, ak potenciálny prínos liečby prevyšuje potenciálne riziko. 
Ak je liečba nutná, je potrebné ukončiť dojčenie. 
Bezpečnosť a účinnosť lieku u detí nebola stanovená.
Poškodenie funkcie obličiek alebo pečene môže mať vplyv na farmakokinetiku a/alebo farmakodynamiku glipizidu.

Všetky deriváty sulfonylmočoviny vrátane glipizidu sú schopné vyvolať závažnú hypoglykémiu. Pravidelný a včasný príjem cukrov je dôležitý pri predchádzaní epizódam hypoglykémie.
Pravidelne sa má sledovať hladina glukózy v krvi.
Počas liečby sa môže vyskytnúť hypoglykémia a následne znížená koncentrácia a schopnosť reagovať, čo je nutné vziať do úvahy pred vedením vozidla alebo pri obsluhe strojov.
Počas liečby je potrebné vyhnúť sa konzumácii alkoholických nápojov a užívaniu liekov obsahujúcich alkohol.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Pri užívaní Glucotrolu XL sa môžu vyskytnúť nasledovné vedľajšie účinky:
Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb)
príliš nízka hladina cukru v krvi (hypoglykémia; môže byť závažná, dlhotrvajúc ... viac >

Účinné látky

glipizid

Indikačná skupina

18 - Antidiabetiká (vrátane inzulínu)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36