GIONA EASYHALER 200 plv inh (inhal.plast.) 1x200 dávok

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 21,69 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 8,34 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 13,35 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
01/24 8,34 € (0,0 %) 13,35 € (0,0 %)
12/23 8,34 € (0,0 %) 13,35 € (0,0 %)
11/23 8,34 € (0,0 %) 13,35 € (0,0 %)
10/23 8,34 € 13,35 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. ALG, TRN
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

GIONA EASYHALER 200
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
14/0302/05-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
93516
Názov produktu podľa ŠÚKL
Giona Easyhaler 200 plv inh 1x200 dávok (inhal.plast.)
Aplikačná forma
PLV INH - Inhalačný prášok
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje budezonid. Patrí do skupiny liekov, ktoré sa nazývajú kortikosteroidy.

Používa sa na prevenciu príznakov astmy.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Nádobu, v ktorej sa prípravok uchováva, treba pred použitím potriasť.
Prípravok je určený na inhaláciu do pľúc (techniku inhalácie vám vysvetlí váš lekárnik).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Liek sa nemá používať na liečbu akútnych záchvatov bronchospazmu.
Liek sa musí používať každý deň, dokonca aj počas asymptomatického obdobia.
Pri ukončovaní liečby treba liek vysadzovať postupne a liečba sa nesmie ukončiť náhle.

Pre dospelých a dospievajúcich vo veku 12-17 rokov s ľahkou formou astmy (2. stupeň) a pre deti od 6 do 11 rokov je začiatočná dávka 200-400 mikrogramov denne. Podľa potreby sa dávka môže zvýšiť až na 800 mikrogramov denne. 
U dospelých pacientov so strednou (3. stupeň) alebo ťažkou (4. stupeň) astmou môže byť začiatočná dávka 1600 μg denne. 
Udržiavacia dávka sa má potom upraviť podľa individuálnej potreby pacienta s prihliadnutím na závažnosť ochorenia a klinickú odpoveď pacienta.

SCHÉMA DÁVKOVANIA 2x DENNE
Dospelí a dospievajúci vo veku 12-17 rokov
Odporúčanou dennou dávkou je 100-400 mikrogramov 2x denne. 
V závažnejších prípadoch sa dávka môže zvýšiť na 1600 mikrogramov denne rozdelených do 2 dávok s následným znížením po stabilizácii astmy.

Deti vo veku od 6 do 11 rokov
Zvyčajná udržiavacia dávka je 100-200 mikrogramov 2x denne.
V závažnejších prípadoch sa dávka môže zvýšiť na 800 mikrogramov denne rozdelených do 2 dávok s následným znížením po stabilizácii astmy.

SCHÉMA DÁVKOVANIA 1x DENNE - VEČER
Dospelí a dospievajúci vo veku 12-17 rokov s ľahkou až stredne ťažkou formou astmy
U pacientov, ktorým neboli podávané inhalačné kortikosteroidy, je zvyčajná udržiavacia dávka 200-400 mikrogramov 1x denne.
U pacientov, ktorým boli podávané inhalačné kortikosteroidy podávané 2x denne, sa môže 1x denne podať dávka až do 800 mikrogramov.


Deti vo veku od 6 do 11 rokov s ľahkou až stredne ťažkou formou astmy
U pacientov, ktorí ešte neužívali kortikosteroidy, alebo u pacientov liečených inhalačnými kortikosteroidmi, podávanými 2x denne, je zvyčajná udržiavacia dávka 200-400 mikrogramov 1x denne.

V prípade zhoršenia prejavov astmy sa môže dávka kortikosteroidov zdvojnásobiť podávaním 2x denne. Je potrebné vyhľadať lekára.


Prechod z perorálne užívaných glukokortikoidov na inhalačné
Pacienti musia byť v primeranom stabilizovanom stave. Po asi 10 dňoch sa začne s vysadzovaním systémového kortikosteroidu postupným znižovaním dennej dávky (napríklad o 2,5 miligramu prednisolónu alebo jeho ekvivalentu každý mesiac) na najnižšiu možnú úroveň.
Perorálny kortikosteroid je možné úplne nahradiť inhalačným kortikosteroidom.


Terapeutický účinok nastúpi v priebehu niekoľkých dní po začatí liečby.
Maximálny účinok sa dosiahne v priebehu 2-3 týždňov.

Spôsob použitia

Liek je určený na inhalačné použitie.
Pred použitím potriasť.
Presný návod na použitie lieku je popísaný v PIL časť NÁVOD NA POUŽITIE VÁŠHO EASYHALERA.
Po aplikácii lieku je vhodné vypláchnuť ústa čistou vodou.

Upozornenie

Počas tehotenstva sa liek môže použiť len po dôkladnom zvážení pomeru prínosu a rizika liečby. Má sa použiť najnižšia možná dávka.
Liek sa môže užívať počas dojčenia iba po zvážení prínosu liečby matky a potenciálneho rizika pre dieťa.
U detí sa odporúča počas liečby pravidelne merať ich výšku.
Pre uvoľnenie akútnych príznakov astmy majú mať pacienti vždy k dispozícii rýchlo pôsobiaci inhalačný bronchodilatátor.
Ak sa po alikácii lieku objaví dlhodobé rozmazané videnie, je potrebné navštíviť lekára.

Po 1. otvorení sa má liek spotrebovať do 6 mesiacov.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia ukaždého.
Časté vedľajšie účinky(môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb)
Dráždenie v hrdle, problémy s prehĺtaním, kašeľ a plesňová infekcia (kandidóza) v ústach alebo hrdle. Ak sa u vás prejaví ktorýkoľvek z t ... viac >

Účinné látky

budesonid (budezonid)

Indikačná skupina

14 - Bronchodilatanciá, antiastmatiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 36