Gabapentin-Teva 400 mg cps dur (blis.PVC/PVDC/Al) 1x200 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 36,36 € -0,03 € (-0,1 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 36,36 € -0,03 € (-0,1 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
08/20 0,00 € (0,0 %) 36,36 € (0,0 %)
07/20 0,00 € (0,0 %) 36,36 € (-0,1 %)
06/20 0,00 € (0,0 %) 36,39 € (0,0 %)
05/20 0,00 € 36,39 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. AGG, DIA, PLM, NEU
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Gabapentin-Teva 400 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
21/0158/05-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
91386
Názov produktu podľa ŠÚKL
Gabapentin-Teva 400 mg cps dur 200(2x100)x400 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Aplikačná forma
CPS DUR - Tvrdá kapsula
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liečivo v lieku je gabapentín. Liek patrí do skupiny liekov, ktoré sa používajú na liečbu epilepsie a periférnej neuropatickej bolesti (dlhodobá bolesť spôsobená poškodením nervov). Liek sa používa na liečbu:

  • rôznych foriem epilepsie. Tento liek sa užíva samostatne alebo spolu s doterajšou liečbou.
  • periférnej neuropatickej bolesti (ktorá sa vyskytuje najmä v rukách a nohách) a môže ju spôsobiť množstvo rôznych ochorení, ako je diabetes alebo pásový opar. 

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Iniciálna titrácia dávky pre všetky indikácie
Dospelí a dospievajúci od 12 rokov:

  • 1. deň: 300 mg gabapentínu 1x denne
  • 2. deň: 300 mg 2x denne 
  • 3. deň: 300 mg 3x denne.

Epilepsia:
Dospelí a deti od 12 rokov
Liečba sa môže začať postupnou titráciou (uvedené vyššie) alebo je úvodná dávka 300 mg 3x denne. Dávka sa môže ďalej zvyšovať každý 2.-3. deň o prídavok 300 mg/deň, až po maximálnu dávku 3 600 mg/deň. Môže byť vhodná pomalšia titrácia dávky. Najkratší čas na dosiahnutie dávky 1 800 mg/deň je 1 týždeň, na dosiahnutie 2 400 mg/deň sú to celkovo 2 týždne a na dosiahnutie 3 600 mg/deň sú to celkovo 3 týždne.
Celková denná dávka má byť rozdelená do 3 samostatných dávok, pričom maximálny časový interval medzi jednotlivými dávkami nesmie byť dlhší než 12 hodín.

Deti od 6 do 12 rokov:
Úvodná dávka je 10-15 mg/kg/deň, pričom účinná dávka (25-35 mg/kg/deň) sa dosiahne postupnou titráciou počas približne 3 dní. Celková denná dávka má byť rozdelená do 3 samostatných dávok, pričom maximálny časový interval medzi jednotlivými dávkami nesmie prekročiť 12 hodín.

Periférna neuropatická bolesť:
Dospelí: dávkovanie je rovnaké ako je uvedené pri epilepsii 

Pacienti s poruchou funkcie obličiek 
Odporúča sa úprava dávky na základe hodnôt klírensu kreatinínu (viď SPC časť 4.2).

Hemodialyzovaní pacienti
U anurických hemodialyzovaných pacientov, ktorí nikdy neužívali gabapentín, sa odporúča nasycovacia dávka 300 - 400 mg a ďalej 200 - 300 mg gabapentínu nasledujúce každé 4 hodiny počas hemodialýzy. V dňoch, keď pacient nie je dialyzovaný, sa nemá gabapentín užívať.

Starší (vo veku nad 65 rokov)
U starších pacientov sa môže vyžadovať úprava dávkovania (viď SPC časť 4.2).

Pre všetky terapeutické indikácie:
U pacientov v zlom zdravotnom stave, t.j. s nízkou telesnou hmotnosťou, po transplantácii orgánov, a podobne, sa má dávka titrovať oveľa pomalšie, buď užívaním nižších dávok alebo dlhšími intervalmi medzi jednotlivými zvýšeniami dávok.

Dĺžka liečby: Epilepsia si zvyčajne vyžaduje dlhodobú liečbu. Ak liečba periférnej neuropatickej bolesti vyžaduje u pacienta podávanie lieku dlhšie ako 5 mesiacov, ošetrujúci lekár musí posúdiť klinický stav pacienta a rozhodnúť o potrebe ďalšej liečby.
Ukončenie liečby: Postupným znižovaním dávky počas minimálne 1 týždňa, nezávisle od indikácie.

Spôsob použitia

Kapsuly sa užívajú v pravidelných časových odstupoch, vcelku, nezávisle od jedla a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny (napríklad pohárom vody).

Upozornenie

Gabapentín sa môže užívať počas tehotenstva a dojčenia po zvážení prínosu liečby a potenciálneho rizika pre dieťa. 
Liek sa neodporúča používať u detí mladších ako 6 rokov.
Účinok dlhodobej (dlhšej ako 36 mesiacov) liečby gabapentínom na schopnosť učiť sa, inteligenciu a vývoj detí a adolescentov nebol dostatočne študovaný.
Liek sa odporúča používať so zvýšenou opatrnosťou u starších pacientov a u pacientov s poruchou funkcie obličiek.
Ak sa u vás vyskytne vyrážka, horúčka alebo anafylaxia ihneď kontaktujte lekára.
Liek môže ovplyvniť schopnosť viesť vozidlo a obsluhovať stroje (môže spôsobiť únavu, závraty a iné príznaky ovplyvňujúce pozornosť, najmä u starších ľudí).
Pri semikvantitatívnom stanovení celkového obsahu bielkovín v moči indikátorovým papierikom sa môžu získať falošne pozitívne nálezy.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Kontaktujte okamžite svojho lekára ak sa u vás objavia akékoľvek z nasledovných príznakov po užití tohto lieku, pretože môžu byť závažné:
- anafylaxia (závažná, potenciálne život ohrozujúca alergick ... viac >

Účinné látky

gabapentín

Indikačná skupina

21 - Antiepileptiká, antikonvulzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 24