FRAGMIN 2500 IU (anti-Xa)/0,2 ml sol inj (striek.inj.napl.jednor.) 10x0,2 ml

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 19,89 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 19,89 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
07/24 0,00 € (0,0 %) 19,89 € (0,0 %)
06/24 0,00 € (0,0 %) 19,89 € (0,0 %)
05/24 0,00 € (0,0 %) 19,89 € (0,0 %)
04/24 0,00 € 19,89 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

FRAGMIN 2500 IU (anti-Xa)/0,2 ml
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
16/0271/18-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
14814
Názov produktu podľa ŠÚKL
FRAGMIN 2500 IU (anti-Xa)/0,2 ml sol inj 10x0,2 ml (striek.inj.napl.jednor.)
Aplikačná forma
SOL INJ - Injekčný roztok
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo dalteparín, ktoré zabraňuje vzniku trombov (krvných zrazenín).

Používa sa u dospelých na:

  • liečbu akútnej hĺbkovej žilovej trombózy a pľúcnej embólie, keď nie je vhodná trombolytická liečba alebo operácia;
  • prevenciu zrážania krvi pri mimotelovom obehu počas hemodialýzy a hemofiltrácie pri akútnom obličkovom zlyhaní alebo chronickej obličkovej nedostatočnosti;
  • predchádzanie vzniku krvných zrazenín (tromboprofylaxiu) pri chirurgických výkonoch;
  • profylaxiu u pacientov s významne zvýšeným rizikom žilového tromboembolizmu, ktorí sú dočasne pripútaní na lôžko v dôsledku náhle vzniknutého ochorenia, ako napríklad srdcovej nedostatočnosti, dychovej nedostatočnosti, závažných infekcií.
  • nestabilné formy ischemickej choroby srdca;
  • liečbu náhle vzniknutej hĺbkovej žilovej trombózy a pľúcnej embólie a predĺženú profylaxiu vzniku žilových trombov u pacientov s nádorovým ochorením.

U detí a dospievajúcich vo veku od 1 mesiaca sa používa na liečbu krvných zrazenín v žilách (žilového tromboembolizmu alebo VTE).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.
Pri aplikácii prípravku je vhodné ležať.
Pri aplikácii prípravku je vhodné sedieť.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy:

Informácie súvisiace s dávkovaním tohto lieku majú komplexný charakter a závisia od viacerých faktorov. Tieto informácie je preto vhodné čerpať v neskrátenej forme priamo zo zdrojového dokumentu.

Pre používateľa je zdrojovým dokumentom Príbalový leták (Písomná informácia pre používateľa), kde sú informácie o dávkovaní uvedené v časti 3 Ako užívať liek.

Pre zdravotníckeho pracovníka je zdrojovým dokumentom SPC (Súhrn charakteristických vlastností lieku), kde sú informácie o dávkovaní uvedené v SPC v časti 4.2 Dávkovanie a spôsob podávania.

Spôsob použitia:

Injekčný roztok podáva lekár alebo zdravotná sestra subkutánnou injekciou (pod kožu) pre všetky indikácie, okrem prevencie vzniku krvných zrazenín pri mimotelovom obehu počas hemodialýzy a hemofiltrácie, keď sa podáva intravenózne alebo do artériovej časti dialyzačného prístroja.

Pediatrická populácia:
Injekčný roztok sa podáva subkutánnym podaním, prednostne do abdominálneho subkutánneho tkaniva anterolaterálne alebo posterolaterálne alebo do laterálnej časti stehna pod uhlom 45° až 90°.

Nesmie sa podávať intramuskulárne.

Znenie návodu na použitie aj s obrázkami nájdete v oficiálnom zdrojovom dokumente.

Upozornenie:

Liek sa môže používať počas tehotenstva, ak si to klinický stav vyžaduje.
Má sa používať injekčný roztok bez konzervačnej látky (benzylalkoholu).
Liek sa môže používať počas dojčenia po zvážení rizika/prínosu liečby pre matku. Ak je nevyhnutné použiť liek počas dojčenia, odporúča sa používať injekčný roztok bez konzervačnej látky (benzylalkoholu).
Monitorovanie sa musí zvážiť v prípade napr. detí, starších pacientov, pacientov s obličkovým zlyhávaním, veľmi chudých/chorobne obéznych, tehotných žien, pacientov so zvýšeným rizikom krvácania, respektíve opakujúcej sa trombózy.
Liek sa má podávať mimoriadne opatrne s
úbežne s NSAIDs alebo vysokými dávkami ASA u pacientov so zlyhávaním obličiek. 
Liek 
sa nesmie miešať s inými liekmi okrem tých, ktoré sú uvedené v SPC (časť 6.6).
Ochranný kryt ihly môže obsahovať latex.
Liek obsahuje benzylalkohol a sodík.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb)
- mierne zníženie počtu krvných doštičiek (typ I), ktoré je počas liečby obvykle reverzibilné
- krvácanie
- prechodný vzostup p ... viac >

Účinné látky

dalteparín sodná soľ

Indikačná skupina

16 - Antikoagulanciá (fibrinolytiká, antifibrinolytiká)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36