Egiramlon 10 mg/5 mg cps dur (blis.OPA/Al/PVC/Al) 1x30 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 6,61 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 2,92 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 3,69 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
07/22 2,92 € (0,0 %) 3,69 € (0,0 %)
06/22 2,92 € (0,0 %) 3,69 € (0,0 %)
05/22 2,92 € (0,0 %) 3,69 € (0,0 %)
04/22 2,92 € 3,69 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Egiramlon 10 mg/5 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0745/11-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
13865
Názov produktu podľa ŠÚKL
Egiramlon 10 mg/5 mg cps dur 30x10 mg/5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
Aplikačná forma
CPS DUR - Tvrdá kapsula
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje dve účinné látky, ktoré sa nazývajú ramipril a amlodipín. Ramipril patrí do skupiny liekov, ktoré sa nazývajú ACE inhibítory a amlodipín patrí do skupiny liekov, ktoré sa nazývajú kalciové antagonisty.

Liek sa môže použiť na liečbu vysokého krvného tlaku (hypertenzia) u pacientov, ktorí sú dostatočne kontrolovaní jednotlivými liekmi podávanými súčasne v rovnakej dávke, ako sú v kombinovanom lieku, ale v samostatných tabletách.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v II. a III. trimestri tehotenstva.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí:
Odporúčaná dávka je 1 kapsula 1x denne.
Fixná kombinácia nie je vhodná na začatie liečby. Ak je potrebné prispôsobiť dávkovanie, tak len s použitím monokomponentného lieku a po nastavení na vhodnú dávku je možné prejsť na fixnú kombináciu.

Starší pacienti:
Začiatočné dávky majú byť nižšie a následné titrácie dávok majú byť pozvoľnejšie a pri zvyšovaní dávky je potrebná opatrnosť.

Pacienti s poruchou funkcie pečene:
Liečba sa má začať len pod dohľadom lekára. Pri miernej až stredne ťažkej poruche funkcie pečene sa má zvolenie dávky vykonávať s opatrnosťou a má začať na dolnej hranici dávkovacieho rozsahu. Pri ťažkej poruche funkcie pečene má podávanie amlodipínu začať najnižšou dávkou a pomaly ju zvyšovať. Maximálna denná dávka ramiprilu je 2,5 mg.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek:
Dávka sa má stanoviť individuálne oddelenou titráciou dávok ramiprilu a amlodipínu. Denná dávka ramiprilu sa stanoví na základe klírensu kreatinínu (viac v SPC, časť 4.2).

Liečba týmto liekom nesmie začať skôr ako 36 hodín od ukončenia liečby sakubitrilom/valsartanom.

Spôsob použitia

Kapsuly sa užívajú v pravidelných časových odstupoch, každý deň v rovnakom čase a nezávisle od jedla. Kapsuly sa prehĺtajú celé, nesmú sa žuvať ani drviť. Zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny (napr. čistej vody). Nemajú sa zapíjať grapefruitovou šťavou.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný počas 2. a 3. trimestra tehotenstva, použitie lieku počas 1. trimestra sa neodporúča.
Použitie lieku počas dojčenia sa neodporúča.
Liek sa neodporúča používať u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov.
Podávanie lieku sa neodporúča u veľmi starých a fyzicky slabých pacientov.
Počas liečby sa môže vyskytovať suchý, neproduktívny kašeľ, ktorý vymizne po ukončení liečby.
Počas liečby sa môžu vyskytnúť nežiaduce účinky (závraty, bolesť hlavy, únava, nutkanie na zvracanie), ktoré môžu ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Opatrnosť je potrebná najmä na začiatku liečby.
Veľmi zriedkavo sa počas liečby môže vyskytnúť fotosenzitivita (<1/10 000).
Počas liečby je potrebné vyhýbať sa konzumácii grapefruitového džúsu.
Počas liečby vysokého krvného tlaku sa neodporúča konzumácia alkoholu.
Pacient musí dodržiavať aj neliekové opatrenia a mal by si pravidelne kontrolovať a zapisovať krvný tlak a tepovú frekvenciu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Prestaňte užívať Egiramlon a vyhľadajte ihneď svojho lekára, ak spozorujete akýkoľvek z nasledujúcich závažných vedľajších účinkov – môžete naliehavo potrebovať pomoc lekára:
Opuch tváre, pier aleb ... viac >

Účinné látky

amlodipín, ramipril

Indikačná skupina

58 - Hypotenzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 30