Diroton plus H 10 mg/12,5 mg tablety tbl 1x30 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 4,29 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 1,29 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 3,00 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
07/24 1,29 € (0,0 %) 3,00 € (0,0 %)
06/24 1,29 € (0,0 %) 3,00 € (0,0 %)
05/24 1,29 € (0,0 %) 3,00 € (0,0 %)
04/24 1,29 € 3,00 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

ADC Interakcie

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Diroton plus H 10 mg/12,5 mg tablety
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0618/08-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
57134
Názov produktu podľa ŠÚKL
Diroton plus H 10 mg/12,5 mg tablety tbl 30(3x10)x10 mg/12,5 mg (blis.PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje dve liečivá nazývané lizinopril a hydrochlorotiazid. Lizinopril patrí do skupiny liekov nazývaných inhibítory angiotenzín konvertujúceho enzýmu (ACE). Hydrochlorotiazid patrí do skupiny liekov nazývaných diuretiká ('močopudné tablety').
Liek sa používa na liečbu vysokého krvného tlaku (hypertenzia).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok sa užíva vcelku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v II. a III. trimestri tehotenstva.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Esenciálna hypertenzia
Zvyčajná dávka je 1 tableta 1x denne. Ak sa terapeutický účinok nedosiahne počas 2-4 týždňov, môže sa dávka zvýšiť na 2 tablety 1x denne.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek
U pacientov s klírensom kreatinínu  30-80 ml/min je potrebná titrácia jednotlivých zložiek až na dávku obsiahnutú v kombinovaných tabletách. Odporúčaná dávka lizinoprilu, keď sa látka používa samotná, je pri miernej renálnej insuficiencii 5-10 mg.

Predchádzajúca diuretická liečba
Diuretická liečba sa má ukončiť 2-3 dni pred začatím liečby liekom. Ak toto nie je možné, má sa liečba začať samotným lizinoprilom v dávke 5 mg.

Liečba je dlhodobá. O dĺžke liečby rozhoduje lekár.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú 1x každý deň približne v rovnakom čase. Tablety sa užívajú vcelku (nesmú sa hrýzť ani drviť), nezávislé od jedla a zapíjajú sa vodou.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný počas 2. a 3. trimestra tehotenstva, použitie lieku počas 1. trimestra sa neodporúča. Po potvrdení tehotenstva sa má liečba okamžite zastaviť a pokiaľ je to vhodné, začať s alternatívnou liečbou.
Liek sa neodporúča užívať počas dojčenia.
Použitie lieku u detí sa neodporúča.
Liek je kontraindikovaný pri ťažkej poruche funkcie pečene. U pacientov s poškodením funkcie pečene sa vyžaduje opatrnosť.
Použitie lieku u pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu <30 ml/min) je kontraindikované. U žiadneho pacienta s renálnou nedostatočnosťou sa liek nemá použiť ako úvodná liečba.
Liek sa nesmie použiť u pacientov po transplantácii obličky.
U pacientov s cukrovkou liečených ústami podávanými antidiabetikami alebo inzulínom je potrebné dôkladné sledovanie regulácie hladiny glukózy v krvi počas prvého mesiaca liečby. Počas liečby sa môže prejaviť latentný diabetes mellitus.
Liek môže ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Opatrnosť sa odporúča najmä na začiatku liečby, pri zmene dávky alebo pri použití v kombinácii s alkoholom.
Pacient musí pred akýmkoľvek chirurgickým zákrokom informovať lekára o užívaní lieku.
Bol hlásený komplex symptómov, ktorý môže zahrňovať aj fotosenzitivitu.
Liek môže spôsobiť pozitívne výsledky v antidopingovom teste, liečba sa tiež môže spájať so zvýšením hladín cholesterolu a triglyceridov.
Počas liečby sa môže vyskytovať suchý, neproduktívny kašeľ, ktorý vymizne po ukončení liečby.
Pacient musí dodržiavať aj neliekové opatrenia a mal by si pravidelne kontrolovať a zapisovať krvný tlak a tepovú frekvenciu.
Liek sa nemá podávať pacientom, u ktorých sa v minulosti vyskytla akútna respiračná toxicita po užití hydrochórotiazidu.
Alkohol môže zhoršiť vedľajšie účinky.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Diroton plus H obsahuje dve účinné látky: lizinopril a hydrochlorotiazid. Nasledovné vedľajšie účinky boli pozorované pri používaní týchto látok. To znamená, že by sa mohli vyskytnúť aj pri použí ... viac >

Účinné látky

hydrochlorotiazid, lizinopril

Indikačná skupina

58 - Hypotenzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 24