DIAPHAN na samovyšetrenie diagnostické prúžky na moč 1x50 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 3,75 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,14 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 3,61 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
04/22 0,14 € (0,0 %) 3,61 € (0,0 %)
01/22 0,14 € (0,0 %) 3,61 € (0,0 %)
10/21 0,14 € (0,0 %) 3,61 € (0,0 %)
07/21 0,14 € 3,61 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. DIA, ENP
Spôsob úhrady S - čiastočná
Mohlo by vás zaujímať

DIAPHAN na samovyšetrenie
Výdaj
Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Zdravotnícke pomôcky
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
D28129
Názov produktu podľa ŠÚKL
Prúžky diagnostické DIAPHAN na samovyšetrenie na vyšetrenie moču
Aplikačná forma
Forma sa neudáva
Cena: od 3,69 €
Kde kúpiť

Popis a určenie

Diagnostické prúžky DIAPHAN NA SAMOVYŠETRENIE slúžia k semikvantitatívnemu stanoveniu obsahu glukózy a ketolátok v moči. Sú určené predovšetkým pre pacientov s diabetom, ktorí nie sú liečení inzulínom. Frekvencia merania je individuálna na základe konzultácie s lekárom. Všeobecne je možno odporučiť kontrolu 1-2x týždenne nalačno. Pri zácviku alebo v prípade dekompenzácie denne nalačno a po 1-2 h po jedle.

Diabetikom na inzulíne, ktorí majú glukometer, je možné DIAPHAN NA SAMOVYŠETRENIE odporučiť ako doplnok selfmonitoringu alebo v dňoch, kedy si nemerajú glykémiu, tj. na vyšetrenie moču ráno nalačno pred aplikáciou inzulínu.
 

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.

Jeden diagnostický prúžok je určený k jedinému vyšetreniu. Opakované použitie prúžku je vylúčené. Pre správnu funkciu výrobku je nutné presne dodržovať podmienky skladovania, postup pri odbere vzoriek moču i postup testu, nepoužívať výrobok po dátume uvedenom na obale a nedotýkať sa prúžku v mieste testovacej zóny. Výrobca nepredpokladá používanie diagnostických prúžkov deťmi a osobami s duševným hendikepom. Treba vziať do úvahy možnosť zlej interpretácie výsledkov v prípade individuálneho farebného vnímania, poruchy farbocitu alebo farbosleposti.

Pomôcky: Čistá a suchá odberová nádobka (sklo, plast), bez stôp detergentov a dezinfekčných prostriedkov. Stopky alebo hodinky so sekundovou ručičkou.

Postup pri odbere vzorky moču: Umyte si ruky mydlom a vodou. Vezmite nádobku na odber moču na toaletu, nedotýkajte sa vnútra odberovej nádobky prstami.

Vykonanie testu:
Bezprostredne pred použitím vyberte prúžok z tuby. Tubu ihneď starostlivo zatvorte pôvodným uzáverom obsahujúcim sušidlo. Nedotýkajte sa rukou reagenčnej zóny prúžkov. Položte prúžok zvisle do vyšetrovaného moču na 1-2 sekundy, aby zóna bola omočená močom. Prúžok otrite hranou o okraj odberovej nádobky, aby bol odstránený prebytočný moč. Položte prúžok na vodorovnú, čistú, suchú a nesavú podložku. Po 60 sekundách vyhodnoťte zafarbenie reagenčnej zóny porovnaním s farebnou stupnicou na štítku, pokiaľ je to možné, pri dennom svetle.

Výsledok a objasnenie jeho významu:

  • Glukóza - Negatívny nález predstavuje políčko na počiatku farebnej porovnávacej stupnice s označením „neg“. Moč bez obsahu glukózy poskytne farebnú odozvu odpovedajúcu odtieňu, ktorý je na štítku označený ako „neg“; Pozitívny nález predstavujú ďalšie 4 políčka farebnej porovnávacej stupnice s označením 2,8 až 55 mmol/l (resp. 50 až 1000 mg/dl). V prípade nálezu glukózy dôjde k zreteľnej zmene sfarbenia testovacieho políčka do výrazne zeleného odtieňa, ktorého intenzita závisí od obsahu glukózy v testovanom moči. Farebná odozva sa porovná s farebnou porovnávacou stupnicou.
  • Ketolátky - Negatívny nález predstavuje 1 políčko na počiatku farebnej porovnávacej stupnice s označením „neg“. Moč bez obsahu ketolátok poskytuje veľmi slabé šedobéžové sfarbenie diagnostickej zóny, ktoré je na štítku označené ako „neg“; Pozitívny nález predstavujú ďalšie 3 políčka farebnej porovnávacej stupnice s označením 1,5 až 15 mmol/l (resp. 16 až 156 mg/dl). V prípade nálezu ketolátok v moči dôjde k výraznej zmene sfarbenia testovacieho políčka do ružovej až ružovočervenej. Intenzita sfarbenia závisí na obsahu ketolátok v testovanom moči.

O pozitívnom náleze glukózy či ketolátok v moči informujte svojho lekára. Rozhodne nie je možné upravovať dávky inzulínu len podľa výsledkov testovania moču!

Obmedzenia a možné chyby: Ak je moč priveľmi zriedený, vzorka moču nemusí obsahovať dostatočné množstvo glukózy. Z tohto dôvodu je žiaduce odobrať a otestovať prvý ranný moč, kde koncentrácia jednotlivých komponent býva spravidla najvyššia a ustálená. Vplyv liečiv alebo ich metabolitov na test glukózy nie je dosiaľ v plnej miere objasnený. Sporné prípady vždy konzultujte so svojim lekárom. Ten v prípade potreby môže odporučiť opakovať vyšetrenie moču po vysadení medikamentov. Citlivosť testu je ovplyvnená variabilitou zloženia moču. Ako u všetkých diagnostických testov by definitívna diagnóza nemala byť stanovená na základe jediného testu, ale mala by byť stanovená výhradne lekárom potom, čo boli vyhodnotené všetky klinické a laboratórne nálezy.

Skladovanie a stabilita: Výrobok sa uchováva v originálnom ochrannom obale pri teplotách +2°C až +30°C. Chráňte pred mrazom, zvýšenou vlhkosťou (viď. upozornenie na starostlivé uzavretie tuby ihneď po vybratí prúžku) a teplem. Výrobok neskladujte v chladničke ani v blízkosti vykurovacích telies. Chráňte rovnako pred priamym slnečným svetlom, aby nedošlo k vyblednutiu farebnej porovnávacej stupnice na štítku. Výrobok je použiteľný až do posledného dňa uvedeného mesiaca uvedeného roku spotreby, ktorý je vyznačený na štítku i krabičke.

Ochrana zdravia: Výrobok neobsahuje toxické látky. Pri hodnotení testu je treba dbať zásad osobnej hygieny. 

Likvidácia: Vyšetrený moč vylejte do misy a spláchnite. Prázdne obaly a použitý prúžok vhoďte do komunálneho odpadu.