Clozapine Accord 25 mg tablety tbl (blis.Al/PVC/PVDC) 1x50 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 3,27 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 3,27 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
06/23 0,00 € (0,0 %) 3,27 € (0,0 %)
05/23 0,00 € (0,0 %) 3,27 € (0,0 %)
04/23 0,00 € (0,0 %) 3,27 € (0,0 %)
03/23 0,00 € 3,27 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. PSY
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
68/0179/17-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
4510C
Názov produktu podľa ŠÚKL
Clozapine Accord 25 mg tablety tablety 50x25 mg (blis.Al/PVC/PVDC)
Aplikačná forma
TBL - Tablety

Popis a určenie

Účinná látka lieku je klozapín, ktorý patrí do skupiny liekov nazývanej antipsychotiká.

Používa sa na:

  • liečbu osôb so schizofréniou, u ktorých liečba inými liekmi bola neúčinná.
  • liečbu závažných porúch myslenia, citových reakcií a správania u osôb s Parkinsonovou chorobou, u ktorých liečba inými liekmi nebola účinná.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dávkovanie sa musí upraviť individuálne. Mala by sa použiť najnižšia účinná dávka. Potrebná je opatrná titrácia ako aj plán deleného dávkovania, aby sa minimalizovalo riziko hypotenzie, kŕčových záchvatov a sedácie.
Začiatok liečby musí byť obmedzený na pacientov, u ktorých je hladina WBC ≥ 3500/mm3 (3,5x109/L) a ANC ≥ 2000/mm3 (2,0x109/L) v rámci štandardizovaných normálnych limitov.

Pacienti rezistentní na liečbu schizofrénie:
12,5 mg 1 alebo 2x v 1. deň. Nasleduje 25 mg 1 alebo 2x na druhý deň. Ak sa dobre znáša, denná dávka sa môže zvyšovať v prírastkoch 25 až 50 mg, aby sa dosiahla úroveň dávky až do 300 mg/deň v priebehu 2 až 3 týždňov. Potom, ak je to potrebné, sa môže denná dávka ďalej zvyšovať v prírastkoch 50 až 100 mg v intervaloch po pol týždni alebo najlepšie v týždňových intervaloch.
U väčšiny pacientov sa antipsychotický účinok očakáva po podaní 200 až 450 mg/deň v rozdelených dávkach. Celková denná dávka môže byť rozdelená nerovnomerne, pričom väčšia časť sa má podať pred spaním.
Maximálna dávka je až do 900 mg/deň. Ale nesmie sa zabúdať na možnosť zvýšeného výskytu nežiaducich účinkov (najmä kŕčových záchvatov), ktoré sa vyskytujú pri dávkach nad 450 mg/deň.
Udržiavacia dávka: Po dosiahnutí maximálneho terapeutického účinku je možné pacientov účinne udržiavať pri nižších dávkach. Preto sa odporúča opatrná titrácia smerom dole. V liečbe by sa malo pokračovať po dobu najmenej 6 mesiacov. V prípade, že denná dávka neprekročí 200 mg, podávanie 1x denne večer môže byť postačujúce.
V prípade plánovaného ukončenia liečby klozapínom sa odporúča postupné znižovanie dávky po dobu 1-2 týždňov. Ak je potrebné náhle prerušenie liečby, pacient by mal byť starostlivo sledovaný, či sa u neho nevyskytnú abstinenčné príznaky .

Psychotické poruchy vyskytujúce sa v priebehu Parkinsonovej choroby, v prípadoch, keď zlyhala štandardná liečba:
Počiatočná dávka nesmie prekročiť 12,5 mg/deň podávaných večer. Následné zvyšovanie dávky sa musí uskutočňovať v prírastkoch 12,5 mg, s maximálne 2 prírastkami týždenne, maximálne 50 mg; dávka, ktorá sa nemôže dosiahnuť do konca druhého týždňa. Celková denná dávka by sa mala podávať v 1 dávke večer.
Stredná účinná dávka sa zvyčajne pohybuje v rozmedzí 25-37,5 mg/deň. V prípade, že liečba po dobu aspoň 1 týždňa s dávkou 50 mg nezabezpečila uspokojivú liečebnú reakciu, môže sa dávka opatrne zvyšovať o 12,5 mg/týždeň.
Dávka 50 mg/deň by sa mala prekročiť len vo výnimočných prípadoch a nikdy sa nesmie prekročiť maximálna dávka 100 mg/deň.
Zvyšovanie dávky by sa malo obmedziť alebo odložiť, ak sa objaví ortostatická hypotenzia, nadmerný útlm alebo zmätenosť.
Odporúča sa postupné znižovanie dávky v prírastkoch 12,5 mg počas najmenej jedného týždňa, najlepšie dvoch).

U pacientov vo veku 60 rokov a viac sa na začiatku liečby sa odporúča mimoriadne nízka dávka (12,5 mg raz v prvý deň), s následnými prírastkami dávky obmedzenými na 25 mg/deň.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v pravidelných časových odstupoch, nezávisle od jedla, vcelku a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny. Tablety sa môžu rozdeliť na dve rovnaké dávky.

Upozornenie
Je potrebné venovať zvýšenú pozornosť pri predpisovaní lieku tehotným ženám.
Počas liečby sa nemá dojčiť.
Liek sa neodporúča používať u detí mladších ako 16 rokov kvôli nedostatočným údajom o bezpečnosti a účinnosti.
U pacientov s poškodením pečene sa liek podáva opatrne, s pravidelným monitorovaním pečeňových testov.
Počas prvých týždňov liečby je potrebné sledovať krvný tlak.
Pacienti, u ktorých sa vyvinula myokarditída alebo kardiomyopatia, nesmú liek znovu používať.
Liečba sa musí okamžite prerušiť v prípade neutropénie alebo agranulocytózy.
Ak sa počas liečby vyskytne horúčka, je potrebné okamžite vyhľadať lekára (riziko neuroleptického malígneho syndrómu).
Liek ovplyvňuje pozornosť, počas liečby (najmä v prvých týždňoch) sa nemá viesť motorové vozidlo ani obsluhovať stroje.
Fajčenie a kofeín ovplyvňujú koncentráciu liečiva.
Nepiť alkohol.
Liek obsahuje laktózu.
Ďaľšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4)

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Niektoré vedľajšie účinky môžu byť závažné a vyžadujú si okamžitú liečbu:
Ihneď informujte svojho lekára predtým, ako užijete ďalšiu tabletu Clozapine Accord, ak sa u vás vyskytne ktorýkoľvek z nasl ... viac >

Účinné látky

klozapín

Indikačná skupina

68 - Antipsychotiká (neuroleptiká)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: P - Povolené, neregistrované
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36