Kategorizačné údaje
Maximálna cena 3,30 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 3,30 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
06/22 0,00 € (0,0 %) 3,30 € (0,0 %)
05/22 0,00 € (0,0 %) 3,30 € (0,0 %)
04/22 0,00 € (0,0 %) 3,30 € (0,0 %)
03/22 0,00 € 3,30 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Citalopram-Teva 20 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
30/0180/06-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
98958
Názov produktu podľa ŠÚKL
Citalopram-Teva 20 mg tbl flm 100x20 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obashuje liečivo citalopram, ktoré patrí do skupiny antidepresív (liekov na liečbu depresie) nazývaných selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu (SSRI). Používa sa na liečbu depresie (veľké depresívne epizódy).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.

Dávkovanie a dávkovacie schémy:
Odporúčaná začiatočná denná dávka je 1 tableta 1x denne.
Dávku možno v prípade potreby zvýšiť na maximálne 2 tablety.

Starší pacienti (nad 65 rokov)
Dávku je potrebné znížiť na polovicu odporúčanej dávky pre dospelých, t.j. 0,5 - 1 tabletu denne.
Maximálna odporúčaná denná dávka je 1 tableta.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek
U pacientov s miernou alebo stredne závažnou poruchou funkcie obličiek sa počas prvých 2 týždňov liečby odporúča úvodná dávka 1/2 tablety denne.
V závislosti od individuálnej odpovede pacienta sa dávka môže zvýšiť na maximum 1 tabletu denne.

Pacienti s poruchou funkcie pečene
U pacientov so závažne zníženou hepatálnou funkciou sa odporúča opatrnosť a starostlivá titrácia dávky.
V prípadoch poškodenia funkcie pečene sa odporúča zníženie dávky a funkcia pečene musí byť starostlivo sledovaná.

Pacienti so známym pomalým metabolizmom CYP2C19
Počas prvých 2 týždňov liečby sa odporúča úvodná dávka 0,5 tablety denne.
Dávka sa môže zvýšiť na maximálne 1 tabletu denne.

Dĺžka liečby:
Mala by sa udržiavať najnižšia účinná dávka. Pacienti by mali byť liečení dostatočne dlhý čas, zvyčajne niekoľko mesiacov a viac. Plný účinok lieku sa prejaví až po niekoľkých týždňoch užívania. Liečba sa má pravidelne individuálne prehodnocovať.
Je potrebné vyhnúť sa náhlemu prerušeniu liečby. Ak sa ukončuje liečba, dávka má byť postupne redukovaná počas obdobia najmenej 1 alebo 2 týždňov.
Po začatí liečby antidepresívny účinok nemožno očakávať skôr ako za 2 týždne. Liečba musí pokračovať, až kým je pacient počas 4-6 mesiacov bez príznakov.

Spôsob použitia:
Tablety sa užívajú v pravidelných časových odstupoch, nezávisle od jedla a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny. Liek sa má užívať v celku každý deň v približne rovnakom čase, buď ráno alebo večer.
Tablety majú deliacu ryhu a môžu sa rozdeliť na 2 rovnaké dávky.

Upozornenie:
Liek sa môže užívať počas tehotenstva iba v nevyhnutnom prípade.
V období dojčenia o použití lieku rozhodne lekár, ktorý posúdi pomer prospechu a rizika liečby (ak sa liečba považuje za nevyhnutnú, má sa zvážiť prerušenie dojčenia).
Liek sa nemá používať u detí a dospievajúcich do 18 rokov.
Nie sú k dispozcií údaje o liečbe pacientov s ťažkým renálnym poškodením (klírens kreatinínu menej ako 30 ml/min).
U pacientov s kontrolovanou epilepsiou sa vyžaduje opatrnosť. Liek sa nemá užívať u pacientov s nekontrolovanou epilepsiou.
Ak sa pacient dostáva do manickej fázy, SSRI sa majú prestať podávať.
U pacientov s diabetom môže liečba SSRI ovplyvniť kontrolu glykémie.
Liek môže predĺžiť QT interval.
Menej často bola hlásená fotosenzitívna reakcia.
Nepiť alkohol.
Liek môže ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.
Liek obsahuje laktózu.
Ďaľšie osobité upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4)

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. U niektorých ľudí sa môže rozvinúť závažná alergická reakcia. Toto je veľmi zriedkavý, ale závažný vedľajší účinok.
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek z nasledujúcich nežiaducich účinkov, prerušte užívan ... viac >

Účinné látky

citalopram

Indikačná skupina

30 - Antidepresíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 36