Citalec 20 Zentiva tbl flm 20 mg 1x60 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 4,04 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 2,06 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 1,98 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
08/24 2,06 € (0,0 %) 1,98 € (0,0 %)
07/24 2,06 € (0,0 %) 1,98 € (0,0 %)
06/24 2,06 € (0,0 %) 1,98 € (0,0 %)
05/24 2,06 € 1,98 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

ADC Interakcie

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Citalec 20 Zentiva
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
30/0358/06-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
36138
Názov produktu podľa ŠÚKL
Citalec 20 Zentiva tbl flm 60x20 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje citalopram. Jedná sa o antidepresívum zo skupiny nazývanej selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu (SSRI). Liek pôsobí na centrálnu nervovú sústavu (nemá vplyv na pohyblivosť, nenarúša rozumové funkcie).

Liek je určený na liečbu:

  • depresie a je vhodný aj na udržiavaciu liečbu, keď príznaky, ako depresia, skleslosť, strata schopnosti prežívať radosť, ďalej strach, úzkosť a bolesti sú už na ústupe alebo pominuli. V tejto fáze pôsobí preventívne a zabraňuje návratu choroby.
  • panickej poruchy bez ohľadu na jej príčinu, formu a závažnosť a liečbu obsedantno-kompulzívnej poruchy (OKP).

Liek je určený pre dospelých pacientov.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva vcelku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Liečba depresie
Odporúčaná začiatočná denná dávka je 1 tableta (20 mg) 1x denne.
Dávku možno v prípade potreby zvýšiť na maximálne 2 tablety (40 mg) denne.
Antidepresívny účinok sa zvyčajne začína prejavovať po 2-4 týždňoch liečby.

Liečba panickej poruchy
Počas 1. týždňa liečby sa odporúča jednorazová perorálna dávka 1/2 tablety (10 mg) 1x denne a následne zvýšenie dávky na 1 tabletu (20 mg) 1x denne. V závislosti od individuálnej odpovede pacienta sa dávka môže zvýšiť na maximálne 2 tablety (40 mg) denne.
Maximálny účinok sa dosahuje po 3 mesiacoch liečby. Účinok pretrváva počas celého obdobia udržiavacej liečby.

Obsedantno kompulzívna porucha
Odporúča sa začať dávkou 1 tableta (20 mg) 1x denne.
V závislosti od individuálnej odpovede pacienta sa dávka môže zvýšiť na maximálne 2 tablety (40 mg) denne.
Nástup účinku sa prejaví po 2-4 týždňoch.

Starší pacienti (nad 65 rokov)
Odporúčaná dávka je polovica odporúčanej dennej dávky pre dospelých, t.j. 1/2-1 tableta (10–20 mg) denne.
Maximálna odporúčaná denná dávka je 1 tableta (20 mg) 

Pacienti s poruchou funkcie pečene
U pacientov s miernym až stredne ťažkým poškodením pečene sa odporúča úvodná dávka 1/2 tablety (10 mg) denne počas prvých 2 týždňov liečby. Dávka sa môže zvýšiť na maximálne 1 tabletu (20 mg) denne (od individuálnej odpovede pacienta).
U pacientov so závažne poškodenou funkciou pečene je potrebná opatrnosť a zvlášť starostlivá titrácia dávky (pozri SPC časť 5.2).

Pacienti so známym pomalým metabolizmom CYP2C19
Počas prvých 2 týždňov liečby sa odporúča úvodná dávka 1/2 tablety (10 mg) denne.
Dávka sa môže zvýšiť na maximálne 1 tabletu (20 mg) denne.

Dĺžka liečby
Liečba antidepresívami je symptomatická a musí trvať dlhší čas. Zvyčajne býva potrebná 6-mesačná, prípadne ešte dlhodobejšia liečba, aby sa zabezpečila prevencia relapsu. U pacientov s periodickou (rekurentnou) depresiou býva potrebná udržiavacia niekoľkoročná liečba, aby sa zabránilo vzniku ďalších fáz ochorenia. 
Liečba sa má pravidelne individuálne prehodnocovať.

Ukončenie liečby
Je potrebné vyhnúť sa náhlemu ukončeniu liečby. Dávka sa má postupne znižovať v priebehu minimálne 1-2 týždňov, aby sa znížilo riziko vzniku príznakov z vysadenia. Ak sa po znížení dávky alebo po ukončení liečby objavia neprijateľné príznaky, je možné zvážiť obnovenie liečby s pôvodne predpísanou dávkou a ukončovať liečbu v pozvoľnejšom tempe.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú perorálne 1x denne, kedykoľvek v priebehu dňa, spolu s jedlom alebo nalačno. Tablety treba zapíjať dostatočným množstvom tekutiny. Tablety majú deliacu ryhu a môžu sa rozdeliť na 2 rovnaké dávky.

Prípravky obsahujúce ľubovník bodkovaný (Hypericum perforatum) sa nemajú používať súbežne s liečbou.

Upozornenie

Liek sa nemá používať počas tehotenstva, pokiaľ to nie je jednoznačne nevyhnutné, a len po dôslednom zvážení rizika a prospechu.
V období dojčenia o použití lieku rozhodne lekár, ktorý posúdi pomer prospechu a rizika liečby (ak sa liečba považuje za nevyhnutnú, má sa zvážiť prerušenie dojčenia).
Liek sa nemá používať u detí a dospievajúcich do 18 rokov (bezpečnosť a účinnosť u detí a dospievajúcich neboli doteraz stanovené).
Nie sú k dispozícií údaje o liečbe pacientov s ťažkým renálnym poškodením (klírens kreatinínu menej ako 20 ml/min).
Na začiatku možno pozorovať zvýšenie symptómov úzkosti. Táto paradoxná reakcia zvyčajne odznieva v priebehu 2 týždňov od začiatku liečby. Počas prvých týždňov liečby sa môže vyskytnúť akatízia s neschopnosťou zostať pokojne sedieť alebo stáť, zvýšenie dávky sa pri výskyte neodporúča.
Odporúča sa opatrnosť, najmä ak sa užívajú súbežne liečivá, o ktorých je známe, že ovplyvňujú funkciu krvných doštičiek, alebo iné liečivá, ktoré môžu zvýšiť riziko krvácavosti, ako aj u pacientov s anamnézou porúch krvácania. 
U pacientov s glaukómom s uzavretým uhlom alebo s glaukómom v anamnéze je potrebná opatrnosť.
U pacientov s kontrolovanou epilepsiou sa vyžaduje opatrnosť. Liek sa nemá užívať u pacientov s nekontrolovanou epilepsiou.
Liek sa musí vysadiť, ak pacient prejde do manickej fázy.
U pacientov s diabetom môže byť potrebná úprava dávkovania inzulínu a/alebo perorálnych antidiabetík.
Liek sa nesmie podávať pacientom liečeným inhibítormi monoaminooxidázy (IMAO), nemá sa podávať po dobu 14 dní od vysadenia ireverzibilného IMAO, alebo po stanovenú dobu po vysadení reverzibilného IMAO (RIMA). 
U pacientov s nestabilnou epilepsiou sa má vyhnúť liečbe citalopramom a pacientov s kontrolovanou epilepsiou treba dôkladne sledovať. 
Liek môže predĺžiť QT interval. Je kontraindikovaný u pacientov, u ktorých je známe predĺženie QT intervalu alebo vrodený syndróm predĺženia QT intervalu.
Menej často bola hlásená fotosenzitívna reakcia (≥ 1/1 000 až ≤ 1/100).
Nepiť alkohol.
Liek môže ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje (často sa vyskytuje únava, somnolencia, insomnia, bolesť hlavy).
Liek obsahuje laktózu. V prípade neznášanlivosti niektorého cukru, treba kontaktovať lekára pred užitím tohto lieku.
Ďaľšie osobité upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4)

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Citalec Zentiva sa zvyčajne dobre znáša. Vedľajšie účinky, ktoré sa môžu vyskytnúť počas liečby Citalecom Zentiva sú mierne a iba prechodné. Výraznejšie bývajú v prvých 2 týždňoch liečby a zvyčaj ... viac >

Účinné látky

citalopram

Indikačná skupina

30 - Antidepresíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 24