Citalec 20 Zentiva tbl flm 20 mg 1x60 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 4,04 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 2,06 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 1,98 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
03/23 2,06 € (0,0 %) 1,98 € (0,0 %)
02/23 2,06 € (0,0 %) 1,98 € (0,0 %)
01/23 2,06 € (0,0 %) 1,98 € (0,0 %)
12/22 2,06 € 1,98 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Citalec 20 Zentiva
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
30/0358/06-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
36138
Názov produktu podľa ŠÚKL
Citalec 20 Zentiva tbl flm 60x20 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje citalopram, je to antidepresívum zo skupiny nazývanej selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu (SSRI). Je určený:

  • na liečbu depresie a je vhodný aj na udržiavaciu liečbu, keď príznaky, ako depresia, skleslosť, strata schopnosti prežívať radosť, ďalej strach, úzkosť a bolesti sú už na ústupe alebo pominuli. V tejto fáze pôsobí preventívne a zabraňuje návratu choroby.
  • na liečbu panickej poruchy bez ohľadu na jej príčinu, formu a závažnosť a liečbu obsedantno-kompulzívnej poruchy (OKP).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Liečba depresie
Odporúčaná začiatočná denná dávka je 1 tableta 1x denne.
Dávku možno v prípade potreby zvýšiť na maximálne 2 tablety.

Liečba panickej poruchy
Počas 1. týždňa liečby sa odporúča jednorazová perorálna dávka 0,5 tablety 1x denne a následne zvýšenie dávky na 1 tabletu 1x denne.
V závislosti od individuálnej odpovede pacienta sa dávka môže zvýšiť na maximálne 2 tablety denne.
Maximálny účinok sa dosahuje po 3 mesiacoch liečby. Účinok pretrváva počas celého obdobia udržiavacej liečby.

Obsedantno kompulzívna porucha
Odporúča sa začať dávkou 1 tableta 1x denne.
V závislosti od individuálnej odpovede pacienta sa dávka môže zvýšiť na maximálne 2 tablety denne.
Nástup účinku sa prejaví po 2-4 týždňoch.

Starší pacienti (nad 65 rokov)
Dávku je potrebné znížiť na polovicu odporúčanej dávky pre dospelých, t.j. 0,5 - 1 tabletu denne.
Maximálna odporúčaná denná dávka je 1 tableta.

Pacienti s poruchou funkcie pečene
U pacientov s miernym až stredne ťažkým poškodením pečene sa odporúča úvodná dávka 0,5 tablety 1x denne počas prvých 2  týždňov liečby.
V závislosti od individuálnej odpovede pacienta sa dávka môže zvýšiť na maximálne 1 tabletu denne.
U pacientov so závažne poškodenou funkciou pečene je potrebná opatrnosť a zvlášť starostlivá titrácia dávky.


Pacienti so známym pomalým metabolizmom CYP2C19
Počas prvých 2 týždňov liečby sa odporúča úvodná dávka 0,5 tablety denne.
Dávka sa môže zvýšiť na maximálne 1 tabletu denne.

Dĺžka liečby:
Antidepresívny účinok sa zvyčajne začína prejavovať po 2-4 týždňoch liečby. Liečba antidepresívami je symptomatická a musí trvať dlhší čas. Zvyčajne býva potrebná 6-mesačná, prípadne ešte dlhodobejšia liečba, aby sa zabezpečila prevencia relapsu.
U pacientov s periodickou (rekurentnou) depresiou býva potrebná udržiavacia niekoľkoročná liečba, aby sa zabránilo vzniku ďalších fáz ochorenia.

Mala by sa udržiavať najnižšia účinná dávka. Pacienti by mali byť liečení dostatočne dlhý čas, zvyčajne niekoľko mesiacov a viac. Plný účinok lieku sa prejaví až po niekoľkých týždňoch užívania. Liečba sa má pravidelne individuálne prehodnocovať.
Je potrebné vyhnúť sa náhlemu prerušeniu liečby. Ak sa ukončuje liečba, dávka má byť postupne redukovaná počas obdobia najmenej 1 alebo 2 týždňov.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v pravidelných časových odstupoch, nezávisle od jedla a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny. Liek sa má užívať v celku každý deň v približne rovnakom čase.
Tablety majú deliacu ryhu a môžu sa rozdeliť na 2 rovnaké dávky.

Upozornenie

Liek sa môže užívať počas tehotenstva iba v nevyhnutnom prípade.
V období dojčenia o použití lieku rozhodne lekár, ktorý posúdi pomer prospechu a rizika liečby (ak sa liečba považuje za nevyhnutnú, má sa zvážiť prerušenie dojčenia).
Liek sa nemá používať u detí a dospievajúcich do 18 rokov.
Nie sú k dispozcií údaje o liečbe pacientov s ťažkým renálnym poškodením (klírens kreatinínu menej ako 20 ml/min).
U pacientov s kontrolovanou epilepsiou sa vyžaduje opatrnosť. Liek sa nemá užívať u pacientov s nekontrolovanou epilepsiou.
Ak sa pacient dostáva do manickej fázy, SSRI sa majú prestať podávať.
U pacientov s diabetom môže liečba SSRI ovplyvniť kontrolu glykémie.
Liek môže predĺžiť QT interval.
Menej často bola hlásená fotosenzitívna reakcia.
Nepiť alkohol.
Liek môže ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.
Liek obsahuje laktózu.
Ďaľšie osobité upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4)

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Citalec Zentiva sa zvyčajne dobre znáša. Vedľajšie účinky, ktoré sa môžu vyskytnúť počas liečby Citalecom Zentiva sú mierne a iba prechodné. Výraznejšie bývajú v prvých 2 týždňoch liečby a zvyčajne u ... viac >

Účinné látky

citalopram

Indikačná skupina

30 - Antidepresíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 24