Binocrit 30 000 IU/0,75 ml sol iru (striek.inj.skl.napln.+ochr.kryt ihly) 6x0,75 ml

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 774,00 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 774,00 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
03/21 0,00 € (0,0 %) 773,13 € (-0,1 %)
02/21 0,00 € (0,0 %) 774,00 € (0,0 %)
01/21 0,00 € (0,0 %) 774,00 € (0,0 %)
12/20 0,00 € 774,00 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. PED, ONK, NEF, HEM
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku ?
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Binocrit 30 000 IU/0,75 ml
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/07/410/050
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
05752
Názov produktu podľa ŠÚKL
Binocrit 30 000 IU/0,75 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke sol iru 6x0,75 ml/30000 IU (striek.inj.skl.napln.+ochr.kryt ihly)
Aplikačná forma
SOL IRU - Injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo epoetín alfa.

Používa sa: 

 • na liečbu symptomatickej anémie spôsobenej ochorením obličiek:
  • u detí podstupujúcich hemodialýzu,
  • u dospelých podstupujúcich hemodialýzu alebo peritoneálnu dialýzu,
  • u dospelých s ťažkou anémiou, ktorí zatiaľ nepodstúpili dialýzu.
 • na liečbu anémie u dospelých dostávajúcich chemoterapiu na liečbu pevných nádorov, zhubného lymfómu alebo mnohopočetného myelómu (rakovina kostnej drene), ktorí môžu potrebovať transfúziu krvi.
 • u stredne anemických dospelých, ktorí pred operáciou darujú určité množstvo svojej krvi, aby ju mohli dostať späť počas operácie alebo po nej. 
 • u stredne anemických dospelých, ktorí podstupujú rozsiahlu ortopedickú operáciu (napr. operáciu pri náhrade bedier alebo kolena) na zníženie prípadnej potreby krvných transfúzií.
 • na liečbu anémie u dospelých s poruchou kostnej drene, ktorá spôsobuje vážnu poruchu tvorby krviniek (myelodysplastický syndróm).
   

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.
Prípravok je potrebné uchovávať v chlade pri teplote +2 až +8°C (prípravok nesmie zamrznúť). Podrobnejšie informácie v časti Upozornenie.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Kompletné dávkovanie pre jednotlivé indikácie je uvedené v SPC, časť 4.2. 

Spôsob použitia

Injekčný rozotok sa podáva sunkutánne alebo intravenózne v závislosti od indikácie (pozri SPC, časť 4.2). Nepodávať formou intravenóznej infúzie.
Pred použitím sa nechá injekčná striekačka dosiahnuť izbovú teplotu (zvyčajne 15-30 minút). Skontroluje sa, či nie sú v roztoku žiadne častice alebo či nedošlo k zmene farby. Len na jednorazové použitie - podáva sa len potrebné množstvo.

Intravenózne podanie: Podáva sa počas minimálne 1-5 minút v závislosti od celkovej dávky. Hemodialyzovaným
pacientom sa môže podať bolusová injekcia počas dialýzy priamo do príslušného venózneho portu v dialyzačnom systéme alebo sa môže podať injekcia na konci dialýzy cez ihlu fistuly s následným podaním 10 ml izotonického fyziologického roztoku na prepláchnutie hadičky a zabezpečenie dostatočného prieniku lieku do krvného obehu.
U pacientov, ktorí reagujú na liečbu príznakmi podobnými chrípke, je vhodnejšie pomalšie intravenózne podávanie.

Subkutánne podanie: Všeobecne sa nesmie presiahnuť maximálny objem 1 ml podaný do 1 miesta. V prípade väčších objemov sa majú injekcie aplikovať do viacerých miest. Injekcie sa majú podávať do končatín alebo prednej brušnej steny.

Upozornenie

Ak si môže podať liek subkutánne sám pacient alebo mu ho podá ošetrovateľ, majú mu byť poskytnuté pokyny o správnom dávkovaní a podaní.
Liek sa smie používať počas tehotenstva len ak potenciálny prínos liečby preváži možné riziká pre plod.
Po zvážení prínosu dojčenia pre dieťa a prínosu liečby pre ženu sa musí vykonať rozhodnutie, či prerušiť dojčenie alebo prerušiť/nevykonávať liečbu.
Liek je kontraindikovaný u pacientov podstupujúcich chirurgický zákrok, ktorí nemôžu dostávať adekvátnu antitrombotickú profylaxiu.
Použitie u pacientov pred plánovanou rozsiahlou ortopedickou operáciou, ktorí nie sú zaradení do programu autológneho darcovstva, je kontraindikované pri niekotrých závažných ochoreniach (pozri SPC, časť 4.3).
Liek sa má používať s opatrnosťou u pacientov s chronickým zlyhaním pečene.
Aby sa dosiahla optimálna odpoveď na liečbu, majú sa zabezpečiť adekvátne zásoby železa a v prípade potreby sa má podávať železo ako doplnok stravy.
Ak sa objavia prejavy a príznaky naznačujúce závažné kožné reakcie, liek sa musí okamžite vysadiť.
Nevykonali sa štúdie kompatibility, preto sa tento liek nesmie miešať s inými liekmi.
Uchovávať a prepravovať v chlade (2-8°C). Neuchovávať v mrazničke a nepretrepávať.
Liek sa môže vybrať z chladničky na dobu maximálne 3 dni pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak spozorujete akékoľvek z účinkov v tomto zozname, povedzte to ihneď svojmu lekárovi alebo zdravotnej sestre.
Veľmi časté vedľajšie účinky
Tieto vedľajšie účinky môžu ovplyvniť viac než 1 z 10 ľud ... viac >

Účinné látky

epoetín alfa

Indikačná skupina

12 - Antianemiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 24