Kategorizačné údaje
Maximálna cena 2,01 € 0,00 € (0,0 %)
Doplatok pacienta 0,52 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 1,49 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Doplatok pacienta Úhrada poisťovne
10/17 0,52 € (0,0 %) 1,49 € (0,0 %)
09/17 0,52 € (0,0 %) 1,49 € (0,0 %)
08/17 0,52 € (0,0 %) 1,49 € (0,0 %)
07/17 0,52 € 1,49 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

ATARAX
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
70/0891/92-CS
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
85060
Názov produktu podľa ŠÚKL
ATARAX tbl flm 25x25 mg (blis. PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia
Dodávatelia

Popis a určenie

Liek patrí do skupiny anxiolytík (lieky proti úzkosti). Liek sa používa na liečbu príznakov anxiety (úzkosti) u dospelých a na liečbu pruritu (svrbenia). Liek sa podáva aj pred chirurgickým výkonom.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva. Nemá sa používať u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú chránené účinnou antikoncepciou.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Liek sa má užívať v najnižšej účinnej dávke a najkratšiu možnú dobu.

Dospelí

Symptomatická liečba anxiety: podáva sa 50 mg denne rozdelených do 3 jednotlivých dávok, a to 12,5 mg ráno, 12,5 mg na obed a 25 mg večer. V závažnejších prípadoch možno použiť dávky do 100 mg denne.

Symptomatická liečba pruritu: začiatočná dávka je 25 mg pred spaním, po ktorej môžu v prípade potreby nasledovať dávky do 25 mg 3-4x denne.

Premedikácia pred chirurgickým výkonom: podáva sa 50 mg v dvoch dávkach alebo 100 mg v jednej dávke. Celková dávka podaná v priebehu 24 hodín nemá presiahnuť 100 mg.

U dospelých s telesnou hmotnosťou nad 40 kg je maximálna denná dávka 100 mg.

Deti

Symptomatická liečba pruritu: u detí od 12 mesiacov sa podáva 1 mg/kg/deň až 2 mg/kg/deň v rozdelených dávkach.

Premedikácia pred chirurgickým výkonom: podáva sa v jednorazovej dávke 1 mg/kg telesnej hmotnosti 1 hodinu pred chirurgickým výkonom, pred ktorým je možné podať 1 mg/kg telesnej hmotnosti večer pred anestéziou.

Celková dávka podaná v priebehu 24 hodín nemá presiahnuť 2 mg/kg/deň.
U detí s telesnou hmotnosťou do 40 kg je maximálna denná dávka 2 mg/kg/deň.

Osobitné skupiny pacientov

Liek sa u starších pacientov neodporúča, no ak je užívanie nevyhnutné, odporúča sa začať polovičnou odporúčanou dávkou. U starších pacientov je maximálna denná dávka 50 mg.
U pacientov s dysfunkciou pečene sa odporúča znížiť dennú dávku o 33 %.
U pacientov so stredne závažným alebo závažným poškodením funkcie obličiek sa dávkovanie má znížiť.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v pravidelných časových odstupoch a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny. Vplyv potravy na rýchlosť a intenzitu účinku sa neudáva. Tablety majú deliacu ryhu.

Upozornenie

Počas tehotenstva je liek kontraindikovaný.
V období dojčenia je liek kontraindikovaný.
Ženy v plodnom veku majú počas liečby používať vhodnú antikoncepciu na zabránenie tehotenstva.
Liek môže spôsobiť únavu, závrat, sedáciu, poruchy videnia a preto môže mať mierny až veľký vplyv na schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.
Počas liečby nekonzumovať alkohol.
Liek obsahuje laktózu.

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Veľmi častým (> 10 %) vedľajším účinkom je ospalosť. Častými vedľajšími účinkami sú bolesť hlavy, sedácia (útlm), únava a sucho v ústach.
Pri užívaní Ataraxu sa tiež hlásili ďalšie vedľajšie účinky: ... viac >

Účinné látky

hydroxyzín

Indikačná skupina

70 - Anxiolytiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 60