Kategorizačné údaje
Maximálna cena 8,27 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 5,30 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 2,97 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
05/20 5,30 € (0,0 %) 2,97 € (0,0 %)
04/20 5,30 € (0,0 %) 2,97 € (0,0 %)
03/20 5,30 € (0,0 %) 2,97 € (0,0 %)
02/20 5,30 € 2,97 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Atacand 16 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0153/99-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
53389
Názov produktu podľa ŠÚKL
Atacand 16 mg tbl 28x16 mg (blis.PVC/PVDC)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liečivom lieku je kandesartan cilexetil. Patrí do skupiny liekov, ktoré sa nazývajú antagonisty receptorov angiotenzínu II. Liek sa môže používať na:

  • liečbu vysokého krvného tlaku (hypertenzie) u pacientov starších ako 6 rokov,
  • liečbu dospelých pacientov so zlyhaním srdca so zníženou funkciou srdcového svalu, keď nie je možné použiť inhibítory angiotenzín konvertujúceho enzýmu (ACE) alebo ako prídavná liečba k inhibítorom ACE, keď príznaky pretrvávajú napriek liečbe a nemožno použiť antagonisty receptorov mineralokortikoidov (MRA).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v II. a III. trimestri tehotenstva.
Podávanie deťom mladším ako 1 rok je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Na správne nastavenie počiatočnej a udržiavacej liečby môže byť potrebné zvoliť liek s inou silou účinnej látky.

Dávkovanie pri hypertenzii

Dospelí
Odporúčaná začiatočná a zvyčajná udržiavacia dávka je 8 mg 1x denne. Účinok lieku sa dosiahne v priebehu 4 týždňov.
U niektorých pacientov, u ktorých krvný tlak nie je dostatočne kontrolovaný, sa dávka môže zvýšiť na 16 mg 1x denne a maximálne 32 mg 1x denne.
Liečba sa má upraviť podľa odpovede krvného tlaku.

Pacienti s depléciou intravaskulárneho objemu
U pacientov s rizikom vzniku hypotenzie, sa odporúča zvážiť iniciálnu dávku 4 mg.

Porucha funkcie obličiek
Odporúčaná začiatočná dávka pacientom s poruchou funkcie obličiek, vrátane hemodialyzovaných pacientov, je 4 mg 1x denne.
Dávka sa má upraviť v závislosti od reakcie pacienta na liečbu. 

Porucha funkcie pečene
Odporúčaná začiatočná dávka pacientom s ľahkou až stredne ťažkou poruchou funkcie pečene je 4 mg 1x denne.
Dávka sa má upraviť v závislosti od reakcie pacienta na liečbu. 

Pacienti čiernej pleti
Na dosiahnutie antihypertenzívneho účinku môže byť potrebné podávať vyššie dávky liečiva v porovnaní s pacientmi inej pleti.

Deti a dospievajúci vo veku 6 až < 18 rokov
Odporúčaná začiatočná dávka je 4 mg 1x denne.
U pacientov s telesnou hmotnosťou < 50 kg, u ktorých krvný tlak nie je dostatočne kontrolovaný - dávka sa môže zvýšiť na maximálne 8 mg 1x denne.
U pacientov s telesnou hmotnosťou ≥ 50 kg, u ktorých krvný tlak nie je dostatočne kontrolovaný - dávka sa môže zvýšiť na 8 mg 1x denne a potom v prípade potreby na 16 mg 1x denne.
Účinok lieku sa dosiahne v priebehu 4 týždňov.

Pacienti s depléciou intravaskulárneho objemu
Liečba sa má začať pod prísnym lekárskym dohľadom a je potrebné zvážiť nižšiu začiatočnú dávku, ako je zvyčajná začiatočná dávka.

Pacienti čiernej pleti
Na dosiahnutie antihypertenzívneho účinku môže byť potrebné podávať vyššie dávky liečiva v porovnaní s pacientmi inej pleti.

Dávkovanie pri srdcovom zlyhaní

Dospelí
Odporúčaná začiatočná dávka je 4 mg 1x denne.
Postupné zvyšovanie na cieľovú dávku 32 mg 1x denne alebo na najvyššiu tolerovanú dávku sa vykonáva 2-násobovaním dávok v najmenej 2-týždňových intervaloch.

Osobitné skupiny pacientov
U starších pacientov alebo u pacientov s depléciou intravaskulárneho objemu, s poškodením funkcie obličiek alebo ľahkým až stredne ťažkým poškodením funkcie pečene nie je potrebná žiadna úprava začiatočnej dávky.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú nezávisle od jedla, 1x denne v tom istom čase.
Tableta má deliacu ryhu a je možné ju rozdeliť na rovnaké dávky. 

Upozornenie

Liek sa neodporúča počas 1. trimestra tehotenstva.
Liek je kontraindikovaný počas 2. a 3. trimestra tehotenstva.
Liek sa neodporúča počas dojčenia.
Bezpečnosť a účinnosť lieku u detí s hypertenziou vo veku 1 až < 6 rokov neboli stanovené. Liek je kontraindikovaný u detí mladších ako 1 rok.
Bezpečnosť a účinnosť lieku u detí so srdcovým zlyhávaním do 18 rokov neboli stanovené. 

U pacientov s veľmi ťažkou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 15 ml/min) sú klinické skúsenosti s týmto liekom obmedzené.
Liek je kontraindikovaný u pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene a/alebo cholestázou.
Počas titrácie dávky sa odporúča monitorovať hladiny kreatinínu a draslíka v sére. 

Počas liečby sa odporúča pravidelné monitorovanie krvného tlaku.
U detí sa zaznamenal veľmi častý výskyt kašľu a bolesť hrdla v súvislosti s touto liečbou.
Počas liečby sa neodporúča konzumovať alkoholické nápoje.
Tablety obsahujú laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Je dôležité, aby ste vedeli, aké vedľajšie účinky sa môžu vyskytnúť.
Prestaňte Atacand užívať a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc v prípade, ak sa u vás vyskytnú niektoré z nasledujúcich príznakov a ... viac >

Účinné látky

kandesartan cilexetil

Indikačná skupina

58 - Hypotenzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 36