Arusol 10 mg tbl flm (blis.PVC/PVDC/Al) 1x100 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 36,15 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 11,95 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 24,20 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
12/22 11,95 € (0,0 %) 24,20 € (0,0 %)
11/22 11,95 € (0,0 %) 24,20 € (0,0 %)
10/22 11,95 € (0,0 %) 24,20 € (0,0 %)
09/22 11,95 € 24,20 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. GYN, URO, GYU
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Arusol 10 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
73/0230/20-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
5722D
Názov produktu podľa ŠÚKL
Arusol 10 mg tbl flm 100x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo solifenacín, ktoré patrí do skupiny anticholínergík. Používa na liečbu urgentnej inkontinencie a/alebo zvýšenej frekvencie močenia a urgencie, ktorá sa môže vyskytnúť u pacientov so syndrómom hyperaktívneho močového mechúra.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Pre dávky menšie ako 10 mg je potrebné použiť tablety z nižšou silou.

Dospelí, vrátane starších pacientov:
Odporúčaná dávka je 5 mg 1x denne. V prípade potreby sa dávka môže zvýšiť na 1 tabletu (10 mg) 1x denne.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek:
Pacienti so závažnou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu ≤ 30 ml/min) majú užívať maximálne 5 mg 1x denne.

Pacienti s poruchou funkcie pečene:
Pacienti so stredne závažnou poruchou funkcie pečene (Childovo-Pughovo skóre 7 až 9) majú užívať maximálne 1 tabletu 5 mg 1x denne.

Silné inhibítory cytochrómu P450 3A4:
Maximálna dávka solifenacínu sa má obmedziť na 5 mg v prípade, ak je pacient súčasne liečený ketokonazolom alebo terapeutickými dávkami iných silných inhibítorov CYP3A4, akými sú ritonavir, nelfinavir, itrakonazol.

O dĺžke liečby vždy rozhoduje lekár.
Maximálny účinok lieku je možné stanoviť najskôr po uplynutí 4 týždňov od začiatku jeho užívania.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú nezávisle od jedla, v celku (tablety nedrviť) a zapíjajú sa vodou.

Upozornenie

Pri predpisovaní lieku tehotným ženám je potrebná opatrnosť.
Počas dojčenia je potrebné vyhnúť sa užívaniu lieku.
Bezpečnosť a účinnosť u detí a dospievajúcich vo veku menej ako 18 rokov neboli doteraz stanovené.
Liek je kontraindikovaný u pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu ≤ 30 ml/min), pečene (Childovo-Pughovo skóre 7 až 9) alebo stredne ťažkou poruchou funkcie pečene, ktorí sa zároveň liečia silnými inhibítormi CYP3A4, napr. ketokonazolom.
Liek je kontraindikovaný u pacientov podrobujúcich sa hemodialýze. 
U pacientov s rizikovými faktormi sa pozorovalo predĺženie QT intervalu a Torsade de pointes.
U pacientov, u ktorých sa vyskytnú anafylaktické reakcie, sa má ukončiť užívanie lieku a má byť podaná vhodná liečba a/alebo prijaté vhodné opatrenia.
Liek môže spôsobovať rozmazané videnie a menej často ospalosť a únavu a môže mať negatívny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak sa u vás vyskytne alergický záchvat alebo závažná kožná reakcia (napr. tvorba pľuzgierov alebo olupovanie kože), musíte okamžite informovať svojho lekára alebo lekárnika.
Angioedém (alergická kož ... viac >

Účinné látky

solifenacíniumsukcinát

Indikačná skupina

73 - Spazmolytiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36