Aripiprazol STADA 15 mg tablety tbl (blis.OPA/Al/PVC/Al) 1x28 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 8,89 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 8,89 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
06/24 0,00 € (0,0 %) 8,89 € (0,0 %)
05/24 0,00 € (0,0 %) 8,89 € (0,0 %)
04/24 0,00 € (0,0 %) 8,89 € (0,0 %)
03/24 0,00 € 8,89 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. PSY
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
68/0432/15-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
6453B
Názov produktu podľa ŠÚKL
Aripiprazol STADA 15 mg tablety tbl 28x15 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje aripiprazol a patrí so skupiny liekov nazývaných antipsychotiká. Používa sa:

  • na liečbu dospelých a dospievajúcich vo veku od 15 rokov a starších, ktorých ochorenie je charakterizované príznakmi, ako sú počutie, videnie alebo cítenie vecí, ktoré neexistujú, podozrievavosť, chybný úsudok, nesúvislá reč a správanie a citová sploštenosť. Ľudia s týmto stavom sa môžu tiež cítiť skľúčení, vinní, úzkostliví alebo napätí.
  • na liečbu dospelých a dospievajúcich vo veku 13 rokov a starších, ktorí majú stav s príznakmi, ako sú pocity povznesenej nálady, nadmerné množstvo energie, omnoho menšiu potrebu spánku ako zvyčajne, rýchly tok reči a myšlienok a niekedy silnú podráždenosť. U dospelých sa používa aj na predchádzanie tohto opakujúceho sa stavu.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva vcelku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí

Schizofrénia:
Odporúčaná počiatočná dávka je 10mg/deň alebo 15 mg/deň s udržiavacou dávkou 15 mg/deň, podávaná 1x denne. Liek je účinný v rozsahu dávky od 10 do 30 mg/deň. Maximálna denná dávka nesmie presiahnuť 30 mg.

Manické epizódy pri bipolárnej poruche typu I:
Odporúčaná počiatočná dávka je 15 mg podávaná 1x denne v monoterapii alebo kombinovanej liečbe. Maximálna denná dávka nesmie presiahnuť 30 mg.

Prevencia rekurencie manických epizód pri bipolárnej poruche typu I:
U pacientov užívajúcich aripiprazol v monoterapii alebo kombinovanej liečbe sa má pokračovať v liečbe v rovnakej dávke. Úprava dennej dávky vrátane zníženia dávky sa má zvážiť na základe klinického stavu.

Pediatrická populácia

Schizofrénia u dospievajúcich vo veku od 15 rokov a starších:
Odporúčaná dávka je 10 mg/deň podávaná 1x denne. Liečba má začať dávkou 2 mg (použitím perorálneho roztoku 1 mg/ml) prvé 2 dni, titrovanou na 5 mg ďalšie 2 dni, až do dosiahnutia odporúčanej dennej dávky 10 mg. Ak je potrebné, ďalšie zvyšovanie dávky sa má uskutočňovať postupne, v 5 mg prírastkoch, bez prekročenia maximálnej dennej dávky 30 mg. Liek je účinný v rozsahu od 10 do 30 mg/deň.
Liek nie je odporúčaný na použitie u pacientov so schizofréniou mladších ako 15 rokov, kvôli chýbajúcim údajom o bezpečnosti a účinnosti.

Manické epizódy pri bipolárnej poruche typu I u dospievajúcich vo veku 13 rokov a starších:
Odporúčaná dávka je 10 mg/deň podávaná 1x denne. Liečba sa má začať dávkou 2 mg (použitím perorálneho roztoku 1 mg/ml) prvé 2 dni, titrovanou na 5 mg ďalšie 2 dni, aby sa dosiahla odporúčaná denná dávka 10 mg.
Dĺžka liečby má byť na minimálnu potrebnú kontrolu symptómov a nesmie prekročiť 12 týždňov. Dávky vyššie než 10 mg/deň sa majú preto používať len vo výnimočných prípadoch. U pacientov mladších ako 13 rokov sa liek neodporúča.

Pacienti s poruchou funkcie pečene:
U pacientov s miernou až stredne ťažkou poruchou funkcie pečene nie je potrebná žiadna úprava dávkovania. Maximálna denná dávka 30 mg sa však musí podávať s opatrnosťou u pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene.

Dĺžku liečby určuje lekár.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú každý deň v rovnakom čase, vždy vcelku, nezávisle od jedla a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny.

Upozornenie

Liek sa nemá podávať počas tehotenstva, pokiaľ očakávaný prínos liečby zreteľne neprevýši potenciálne riziko pre plod. U novorodencov, ktorí boli vystavení počas tretieho trimestra aripiprazolu, existuje riziko vzniku nežiaducich reakcií, preto majú byť novorodenci starostlivo sledovaní.
Aripiprazol sa vylučuje do materského mlieka. Rozhodnutie, či ukončiť dojčenie alebo ukončiť/prerušiť liečbu aripiprazolom je potrebné urobiť po zvážení prínosu dojčenia pre dieťa a prínosu liečby pre ženu.
Môže sa vyskytnúť závrat a problémy s videním. Je potrebné to zohľadniť najmä pri vedení vozidla alebo pri obsluhe strojov.
Počas liečby sa môže zlepšenie klinického stavu pacienta prejaviť po niekoľkých dňoch až niekoľkých týždňoch. Dĺžku liečby určuje lekár.
Je potrebné vyhnúť sa požívaniu alkoholu.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):
- cukrovka,
- poruchy spánku,
- pocit úzkosti,
- pocit nepokoja a neschopnosť zotrvať v pokoji, ťažkosti so sedením v pokoji, ... viac >

Účinné látky

aripiprazol

Indikačná skupina

68 - Antipsychotiká (neuroleptiká)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36