ANORO ELLIPTA 55 mikrogramov/22 mikrogramov plv ido (blis.Al) 1 inhalátor, 1x30 dávok

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 46,07 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,68 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 45,39 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
06/21 0,68 € (0,0 %) 45,39 € (0,0 %)
05/21 0,68 € (0,0 %) 45,39 € (0,0 %)
04/21 0,68 € (0,0 %) 45,39 € (0,0 %)
03/21 0,68 € 45,39 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. TRN
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

ANORO ELLIPTA 55 mikrogramov/22 mikrogramov
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/14/898/002
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
0320B
Názov produktu podľa ŠÚKL
ANORO ELLIPTA 55 mikrogramov/22 mikrogramov dávkovaný inhalačný prášok plv ido 1 inhalátor (30 dávok) (blis.Al)
Aplikačná forma
PLV IDO - Upravený inhalačný prášok

Popis a určenie

Liek obsahuje dve liečivá nazývané umeklidínium a vilanterol. Patria do skupiny liekov nazývaných bronchodilatanciá. Liek sa používa na liečbu chronickej obštrukčnej choroby pľúc (CHOCHP) u dospelých. CHOCHP je dlhotrvajúce ochorenie charakterizované dýchacími ťažkosťami, ktoré sa pomaly zhoršujú. Pri CHOCHP dochádza k stiahnutiu svalov obklopujúcich dýchacie cesty. Tento liek bráni stiahnutiu týchto svalov v pľúcach, a tým uľahčuje prúdenie vzduchu do pľúc a z pľúc. Ak sa tento liek používa pravidelne, môže pomôcť udržať dýchacie ťažkosti pod kontrolou a zmenšiť vplyv CHOCHP na každodenný život.

Liek sa nemá používať na zmiernenie náhleho záchvatu dýchavice alebo piskotov (pískavého dýchania).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok je určený na inhaláciu do pľúc (techniku inhalácie vám vysvetlí váš lekárnik).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Odporúčaná dávka je 1 inhalácia 1x denne, čo je zároveň aj maximálna denná dávka.

Spôsob použitia

Liek je určený len na inhalačné použitie. Liek sa má podávať každý deň v rovnakom čase, na udržanie bronchodilatácie.

Inhalátor obsahuje jednotlivé dávky a je pripravený na použitie. Inhalátor bude v polohe „zatvorený“, keď sa po prvýkrát vyberie z uzatvorenej vaničky. Je potrebné dopísať dátum na vyhradené miesto na štítku inhalátora. Vanička sa po prvom otvorení môže zlikvidovať. Keď je pacient pripravený inhalovať dávku, otvorí kryt. Inhalátorom sa nemá triasť. Kryt sa má posúvať smerom nadol, až kým nie je počuť „kliknutie“. Liek je pripravený na inhaláciu, počítadlo dávok odpočíta 1 dávku. Ak počítadlo dávok neodpočíta dávku, keď je počuť „kliknutie“, inhalátor neuvoľní dávku. Inhalátor sa má držať mimo úst a treba vydýchnuť čo najviac, ako je to možné bez námahy (ale nesmie sa vydýchnuť do inhalátora). Náustok treba vložiť medzi pery a pevne ho obomknúť perami. Vetracie otvory sa počas používania nesmú zakrývať prstami. Inhaluje sa jedným dlhým, plynulým a hlbokým vdýchnutím. Potom treba zadržať dych tak dlho, ako je to možné (aspoň 3-4 sekundy). Inhalátor sa vyberie z úst a pomaly a jemne sa vydýchne. Pred zatvorením krytu sa môže náustok inhalátora očistiť pomocou suchej papierovej vreckovky. Kryt sa má posunúť smerom nahor až na doraz, aby sa zakryl náustok.
Viac informácií o spôsobe použitia v PIL a SPC.

Upozornenie

Liek nie je určený na akútne použitie.
Liek sa má používať počas tehotenstva, len ak je očakávaný prínos pre matku podstatný v porovnaní s možným rizikom pre plod (rozhodne lekár).
V období dojčenia o použití lieku rozhodne lekár. Rozhodnutie, či ukončiť dojčenie alebo či ukončiť liečbu, sa má urobiť po zvážení prínosu dojčenia pre dieťa a prínosu liečby pre ženu.
U pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene je potrebná opatrnosť.
U pacientov so závažným kardiovaskulárnym ochorením je potrebná opatrnosť.
U pacientov s diabetom sa má po začatí liečby starostlivejšie sledovať hladina glukózy v plazme, nakoľko liek môže u niektorých pacientov spôsobiť prechodnú hyperglykémiu.
Liek obsahuje laktózu.
Uchovávať pri teplote do 30 °C. Ak sa inhalátor uchováva v chladničke, treba ho z nej vybrať aspoň 1 hodinu pred použitím, aby dosiahol izbovú teplotu. Čas použiteľnosti od prvého otvorenia vaničky je 6 týždňov.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Alergické reakcie
Ak sa u vás vyskytne ktorýkoľvek z nasledujúcich príznakov po použití ANORA ELLIPTA, prestaňte tento liek používať a ihneď to povedzte svojmu lekárovi.
Menej časté vedľajšie účink ... viac >

Účinné látky

umeklidín bromid , vilanterol

Indikačná skupina

14 - Bronchodilatanciá, antiastmatiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 24