Amitriptylin-SLOVAKOFARMA tbl flm 25 mg 1x50 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 2,17 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,17 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 2,00 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
07/24 0,17 € (0,0 %) 2,00 € (0,0 %)
06/24 0,17 € (0,0 %) 2,00 € (0,0 %)
05/24 0,17 € (0,0 %) 2,00 € (0,0 %)
04/24 0,17 € 2,00 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
30/0117/95-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
49447
Názov produktu podľa ŠÚKL
Amitriptylin-Slovakofarma tbl flm 50x25 mg (blis.Al/PVC)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek patrí do skupiny liekov známych ako tricyklické antidepresíva.

Tento liek sa používa na liečbu:

  • depresie u dospelých (veľké depresívne epizódy),
  • neuropatickej bolesti u dospelých,
  • profylaxiu chronickej bolesti hlavy tenzného typu u dospelých,
  • profylaxiu migrény u dospelých,
  • nočného pomočovania u detí vo veku 6 rokov a starších, len ak sú vylúčené organické dôvody, ako sú rázštep chrbtice a s tým súvisiace poruchy a keď sa nedosiahla odpoved na všetky ostatné neliekové a liekové liečby, vrátane liekov na uvoľnenie svalstva a dezmopresínu.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva vcelku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).
Podávanie deťom mladším ako 6 rokov je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Nie so všetkými farmaceutickými formami/silami sa dá dosiahnuť každá dávkovacia schéma. Na začiatok liečby a pre každé prípadné následné dávky sa má vybrať zodpovedajúca lieková forma a sila.

Veľká depresívna porucha
Spočiatku 1 tableta 2x denne.
Dávku možno zvyšovať každý druhý deň o jednu tabletu. 
Maximálna denná dávka je 150 mg (6 tabliet), rozdelená na 2 dávky.
Udržiavacia dávka je najnižšia účinná dávka.

Starší pacienti vo veku 65 rokov a pacienti s kardiovaskuklárnym ochorením:
Spočiatku 10 mg – 25 mg denne.
V závislosti od individuálnej odpovede a znášanlivosti pacienta sa denná dávka môže zvýšiť až na 100 mg–150 mg, rozdelená na 2 dávky.
Udržiavacia dávka je najnižšia účinná dávka.

Nástup účinku je po 2 - 4 týždňoch užívania, ale dĺžka liečby zvyčajne trvá ešte 6 mesiacov po nastúpe účinkov.

Neuropatická bolesť, prevencia chronickej bolesti hlavy tenzného typu a profylaxia migrény

Vo všeobecnosti sa má čo najkratší čas potrebný na liečbu príznakov používať najnižšia účinná dávka.

Odporúčaná dávka: 25 - 75 mg denne večer.
Počiatočná dávka: 10 - 25 mg denne užívaná večer.
Podľa znášanlivosti sa môžu dávky každých 3 – 7 dní zvýšiť o 10 - 25 mg.
Dávka sa môže užívať 1x denne alebo rozdeliť na 2 dávky. Jedna dávka nad 75 mg sa neodporúča.
Analgetický účinok nastupuje zvyčajne po 2–4 týždňoch dávkovania.

Starší pacienti vo veku viac ako 65 rokov a pacienti s kardiovaskulárnym ochorením:
Odporúčaná počiatočná dávka: 10 - 25 mg večer.
Dávky vyššie ako 75 mg sa majú používať s opatrnosťou.
Vo všeobecnosti sa odporúča začať liečbu s dávkou v nižšom rozsahu ako sa odporúča u dospelých. V závislosti od individuálnej odpovede a znášanlivosti pacienta sa denná dávka môže zvýšiť.

Dĺžka liečby:
Odporúča sa pravidelné prehodnocovanie, aby sa potvrdilo, či pokračovanie v liečbe zostáva pre pacienta vhodné.
Neuropatická bolesť: Liečba je symptomatická, a preto musí pokračovať primerane dlhú dobu. U mnohých pacientov môže byť liečba potrebná niekoľko rokov.
Profylaktická liečba chronickej bolesti hlavy tenzného typu a profylaktická liečba migrény u dospelých: Liečba musí pokračovať primerane dlhú dobu.

Nočné pomočovanie
Deti vo veku 6 až 10 rokov: 10 - 20 mg: Pre túto vekovú skupinu sa má použiť vhodnejšia lieková forma.
Deti vo veku 11 rokov a staršie: 
25 - 50 mg denne. Dávka sa má postupne zvyšovať. 
Liečba nemá presiahnuť 3 mesiace. 
V prípade potreby opakovania liečby amitriptylínom sa má každé 3 mesiace vykonať zdravotná kontrola.

Ukončenie liečby:
Pri ukončovaní liečby sa má liek vysadzovať postupne v priebehu niekoľkých týždňov.

Pomalí metabolizátori CYP2D6 alebo CYP2C19
Odporúča sa zvážiť 50% zníženie odporúčanej úvodnej dávky.

Spôsob použitia

Liek sa užíva nezávisle od jedla a zapíja dostatočným množtvom vody. Tablety sa nesmú žuť. 

Pri nočnom pomočovaní sa tablety majú užívať 1 - 1,5 hodiny pred spaním. 

Upozornenia

Liek sa môže užívať počas tehotenstva iba v nevyhnutných prípadoch.
Rozhodnutie, či ukončiť dojčenie alebo ukončiť/prerušiť liečbu týmto liekom sa má urobiť po zvážení prínosu dojčenia pre dieťa a prínosu liečby pre ženu.
Liek je kontraindikovaný u detí do 6 rokov.
Liek sa nemá používať u detí a dospievajúcich vo veku menej ako 18 rokov, pretože bezpečnosť a účinnosť neboli stanovené.
Liek sa nesmie používať u pacientov so závažným ochorením pečene.
Súbežná liečba inhibítormi monoaminooxidázy (MAOI) je kontraindikovaná.
Liečba amitriptylínom môže začať 14 dní po vysadení ireverzibilných neselektívnych MAOI a minimálne jeden deň po vysadení reverzibilného moklobemidu. Liečbu MAOI možno zaviesť 14 dní po vysadení amitriptylínu.
Liek môže predĺžiť QT interval.
Zriedkavo (> 1/10 000, < 1/1 000 pacientov) sa môže počas liečby objaviť fotosenzitívna reakcia. 
Liek môže ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Nepiť alkohol.
​Liek obsahuje laktózu.
Ďaľšie osobité upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Okamžite navštívte lekára, ak sa u vás vyskytne niektorý z nasledujúcich príznakov:
- Príhody prerušovane rozmazaného videnia, dúhové videnie a bolesť očí.
Predtým, ako bude možné pokračovať v ... viac >

Účinné látky

amitriptylín

Indikačná skupina

30 - Antidepresíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36