AMIRAP 10 mg/5 mg tvrdé kapsuly cps dur 3x10 ks (30 ks)

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 4,67 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,98 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 3,69 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
06/22 0,98 € (0,0 %) 3,69 € (0,0 %)
05/22 0,98 € (0,0 %) 3,69 € (0,0 %)
04/22 0,98 € (0,0 %) 3,69 € (0,0 %)
03/22 0,98 € 3,69 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

AMIRAP 10 mg/5 mg tvrdé kapsuly
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0183/12-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
0213A
Názov produktu podľa ŠÚKL
AMIRAP 10 mg/5 mg tvrdé kapsuly cps dur 30x10 mg/5 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC)
Aplikačná forma
CPS DUR - Tvrdá kapsula

Popis a určenie

Liek obsahuje dve liečivá nazývané ramipril a amlodipín. Ramipril patrí do skupiny liekov, ktorá sa nazýva inhibítory ACE (inhibítory enzýmu konvertujúceho angiotenzín), kým amlodipín patrí do skupiny liekov, ktorá sa nazýva blokátory vápnikového kanála.

Liek sa môže používať na liečbu vysokého krvného tlaku (hypertenzie) u pacientov, ktorí sú dostatočne kontrolovaní jednotlivými liekmi podávanými súbežne, v rovnakých dávkach ako v tejto kombinácii, ale v dvoch samostatných tabletách.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v II. a III. trimestri tehotenstva.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Odporúčaná dávka je 1 kapsula 1x denne. Kombinácia fixnej fixnej dávky nie je vhodná na úvodnú liečbu. Ak je potrebné prispôsobiť dávkovanie, dávka lieku sa môže zmeniť alebo sa môže zvážiť individuálna titrácia zložiek voľnej kombinácie.

Pacienti s poruchou funkcie pečene:
Liečba ramiprilom sa musí začať len pod starostlivým lekárskym dohľadom a maximálna denná dávka je 2,5 mg ramiprilu. Užívanie lieku sa odporúča len u pacientov, ktorí boli nastavení na dávku 2,5 mg ramiprilu ako optimálnu udržiavaciu dávku počas titrácie ramiprilu.
V prípade poruchy funkcie pečene môže byť čas eliminácie amlodipínu predĺžený.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek:
Aby sa zistila optimálna úvodná a udržiavacia dávka, má sa dávka individuálne prispôsobiť pacientovi oddelenou titráciou dávok zložiek ramiprilu a amlodipínu.
Denná dávka ramiprilu u pacientov s poruchou funkcie obličiek má byť založená na klírense kreatinínu 

  • ak je klírens kreatinínu ≥ 60 ml/min, nie je potrebné upraviť úvodnú dávku (2,5 mg/deň); maximálna denná dávka je 10 mg;
  • ak je klírens kreatinínu medzi 30-60 ml/min, nie je potrebné upraviť úvodnú dávku (2,5 mg/deň); maximálna denná dávka je 5 mg;
  • ak je klírens kreatinínu medzi 10-30 ml/min, úvodná dávka je 1,25 mg/deň a maximálna denná dávka je 5 mg;

Starší pacienti:
Úvodné dávky majú byť nižšie a nasledujúca titrácia dávky sa má vykonať vo viacerých stupňoch z dôvodu vyššej možnosti nežiaducich účinkov.

Ak pacient zabudne užiť dávku, ďalšiu dávku užije vo zvyčajnom čase. Pacient nesmie užiť dvojnásobnú dávku, aby nahradil vynechanú.
Liečba je dlhodobá a nesmie sa ukončiť náhle. O jej dĺžke rozhoduje lekár.

Spôsob použitia

Kapsuly sa užívajú v pravidelných časových odstupoch, každý deň približne v rovnakom čase, nezávisle od jedla a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny (napr. čistej vody). Kapsuly sa prehĺtajú celé, nesmú sa žuvať ani drviť. Nemá sa podávať s grapefruitovým džúsom

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný počas druhého a tretieho trimestra tehotenstva, použitie lieku počas prvého trimestra sa neodporúča. Po potvrdení tehotenstva sa má liečba okamžite zastaviť a pokiaľ je to vhodné, začať s alternatívnou liečbou. Pacientkam plánujúcim tehotenstvo sa má liečba zmeniť na alternatívnu liečbu, ktorá má potvrdený bezpečnostný profil pre použitie v tehotenstve.
Užívanie lieku počas dojčenia sa neodporúča.
Liek sa neodporúča u detí mladších ako 18 rokov z dôvodu chýbajúcich údajov o bezpečnosti a účinnosti.
Podávanie lieku sa neodporúča u veľmi starých a telesne slabých pacientov.
U pacientov liečených diuretikami sa odporúča opatrnosť, pretože u týchto pacientov sa môže vyskytnúť úbytok tekutín a/alebo solí. Má sa sledovať funkcia obličiek a hladina draslíka v sére.
Je potrebné, aby pacient informoval lekára o užívaní lieku pred anestéziou alebo chirurgickým zákrokom. Odporúča sa, aby sa liečba ukončila v prípadoch, kedy je to možné, jeden deň pred operáciou. 
Pred desenzibilizáciou sa má zvážiť dočasné pozastavenie liečby. Pravdepodobnosť a závažnosť anafylaktických a anafylaktoidných reakcií na jed hmyzu a ďalšie alergény sa následkom ACE inhibície zvyšuje.
Počas liečby sa môže vyskytovať suchý, neproduktívny kašeľ, ktorý vymizne po ukončení liečby.
Liek môže v dôsledku niektorých nežiaducich účinkov (napríklad závraty) zhoršiť schopnosť pacienta sústrediť sa a reagovať, preto sa odporúča opatrnosť pri vedení vozidiel alebo obsluhe strojov. Po užití prvej dávky alebo po prvom užití zvýšenej dávky sa odporúča niekoľko hodín neviesť vozidlo ani neobsluhovať stroje.
Veľmi zriedkavo sa počas liečby môže vyskytnúť fotosenzitivita (<1/10 000).
Počas liečby vysokého krvného tlaku sa neodporúča konzumácia alkoholu.
Pacient musí dodržiavať aj neliekové opatrenia a mal by si pravidelne kontrolovať a zapisovať krvný tlak a tepovú frekvenciu.
Kapsuly obsahujú azorubín (E122), ktorý môže vyvolať alergické reakcie.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Prestaňte užívať AMIRAP a ihneď vyhľadajte svojho lekára, ak spozorujete akýkoľvek z nasledujúcich závažných vedľajších účinkov - môžete naliehavo potrebovať pomoc lekára:
opuch tváre, pier alebo h ... viac >

Účinné látky

amlodipín, ramipril

Indikačná skupina

58 - Hypotenzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36