ALUTARD SQ JEDY HMYZU 801 VCELI JED sus inj (Apis mellifera) (liek.inj.skl.) 4x5 ml

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 597,79 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 194,09 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 403,70 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
08/24 194,09 € (0,0 %) 403,70 € (0,0 %)
07/24 194,09 € (0,0 %) 403,70 € (0,0 %)
06/24 194,09 € (0,0 %) 403,70 € (+36,3 %)
05/24 0,00 € 296,24 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. ALG
Spôsob úhrady AS - ambulantná, čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
POZOR: Úhrada poisťovne sa na liek nevzťahuje, pokiaľ je vydávaný v lekárni, ale len pri poskytovaní ambulatnej starostlivosti lekárom.
Mohlo by vás zaujímať

ADC Interakcie

Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
59/0111/16-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
8530B
Názov produktu podľa ŠÚKL
Alutard SQ jedy hmyzu sus inj 4x5 ml (liek.inj.skl.)
Aplikačná forma
SUS INJ - Injekčná suspenzia
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek sa používa na liečbu špecifických alergických ochorení, ako je senná nádcha alebo astma, zapríčinených príslušnými alergénmi. Je to injekčná suspenzia, ktorá obsahuje extrakt špecifických alergénov.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
POZOR: Úhrada poisťovne sa nevzťahuje na výdaj lieku v lekárni.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Nádobu, v ktorej sa prípravok uchováva, treba pred použitím potriasť.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.
Prípravok je potrebné uchovávať v chlade pri teplote +2 až +8°C (prípravok nesmie zamrznúť). Podrobnejšie informácie v časti Upozornenie.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Biologická aktivita lieku je daná koncentráciou alergénov a vyjadruje sa v SQ jednotkách (standard quality) na mililiter suspenzie (SQ-U/ml). Každý štandardizovaný alergén je dostupný v štyroch koncentráciách. Liekovky sa pri úvodnej liečbe rozlišujú uzávermi rozličných farieb a číslami.
Dávkovanie sa musí stanoviť individuálne. Liečba má začať tak, aby sa udržiavacia dávka dosiahla pred začatím peľovej sezóny.
Liečba sa uskutočňuje v dvoch fázach: v úvodnej a udržiavacej fáze.

Úvodná fáza:
Cieľom je postupné zvyšovanie dávky, až kým sa nedosiahne najvyššia tolerovaná dávka, avšak neprekročí 100 000 SQ-U, čo zodpovedá 1 ml z liekovky 4.
Dávkovacie schémy v úvodnej fáze sú uvedené v SPC (tabuľka 2 a 3), časť 4.2.
Každá dávka sa musí prispôsobiť individuálne a môže sa zvýšiť, len ak predchádzajúcu injekciu pacient dobre toleroval. Vo všetkých ostatných prípadoch, vrátane prerušenia liečby (infekcia, vakcinácia, dovolenka, atď.) sa dávka primerane zníži.

Udržiavacia fáza:
Udržiavacia dávka má byť najvyššia tolerovaná dávka a maximálne 100 000 SQ-U, t.j. najvyššia dávka, ktorá nevyvolá závažné nežiaduce účinky.
Optimálna udržiavacia dávka je individuálna a závisí od citlivosti na alergén.
Po dosiahnutí udržiavacej dávky sa interval medzi injekciami postupne predlžuje. Interval medzi injekciami sa má najskôr predĺžiť z 1-týždňového na 2-týždňový, potom na 4-týždňový a napokon na 6-týždňový. Udržiavacia dávka sa potom opakovane podáva každý 6. ± 2. týždeň po dobu najmenej 3 rokov. Ak sa počas prvých dvoch rokov liečby v peľovej sezóne nedosiahne žiadny efekt, v liečbe sa nemá pokračovať.
Ak sa u pacienta prejavia príznaky závažnej alergickej reakcie počas udržiavacej fázy, dávka sa musí upraviť.

Predĺženie časového intervalu medzi dvoma návštevami:
Ak sa predĺži odporúčaný časový interval medzi dvoma návštevami, dávkovanie nasledujúcich injekcií sa upraví podľa odporúčaní v SPC (tabuľka 4 a 5), časť 4.2.

Zníženie dávky v prípade lokálnych reakcií:
Ak reakcia v mieste podania injekcie pretrváva viac ako 6 hodín po injekcii, v závislosti od veľkosti opuchu sa odporúča zníženie dávky – viď SPC, časť 4.2.
Zníženie dávky v prípade celkových reakcií:
Ak sa po injekcii prejavia závažné celkové reakcie, v liečbe sa môže pokračovať len po starostlivom zvážení. Ak sa v liečbe pokračuje, nasledujúca dávka sa musí znížiť na 10 % dávky, ktorá vyvolala reakciu. Zvolené zníženie dávky sa má rozdeliť do 2 dávok podaných v časovom intervale 30 minút. Pacient má byť pod dohľadom a dávky sa majú podávať podľa odporúčaní v SPC (tabuľka 2 alebo 3), až kým sa nedosiahne maximálna tolerovaná udržiavacia dávka.

Súčasná liečba viac ako jedným alergénom:
Injekcie treba podávať do obidvoch ramien. Aby bolo možné hodnotiť možné alergické reakcie vyvolané špecifickým alergénom, injekcie treba podávať v 30 minútových intervaloch.

Stavy vyžadujúce si úpravu dávky alebo oneskorenie podania injekcie:
- ak sa predĺžil interval medzi injekciami
- ak má pacient horúčku alebo iné klinické príznaky akútnej alebo chronickej infekcie
- ak mal pacient alergické príznaky za posledné 3-4 dni pred injekciou
- ak má pacient významne zníženú funkciu pľúc
- ak sa prejavia celkové reakcie
- ak sa prejavia reakcie v mieste aplikácie
- ak sa zhorší atopická dermatitída
Treba vziať do úvahy, ak boli podané iné vakcíny najmenej 1 týždeň pred aplikáciou injekcie.

Spôsob použitia

Liek sa aplikuje subkutánne. Intravenóznej aplikácii sa treba vyvarovať. Miesto podania injekcie je buď laterálne v distálnej tretine ramena, alebo dorzálne v strednej tretine predlaktia. Odporúča sa striedať aplikáciu injekcie medzi pravou a ľavou rukou.
Pred použitím sa injekčná suspenzia premieša jemným prevrátením liekovky desať až dvadsaťkrát. Pred aplikáciou sa má jemne aspirovať, počas aplikácie treba opakovane aspirovať po každých 0,2 ml a injekciu treba aplikovať pomaly. Po každej injekcii musí pacient zostať pod lekárskym dohľadom najmenej 30 minút.

Upozornenie

Liečba sa má uskutočniť pod dohľadom lekára, ktorý má skúsenosti so špecifickou imunoterapiou. Pre možné riziko anafylaktickej reakcie, liečba môže prebiehať len v zdravotníckych zariadeniach, kde sú ihneď dostupné resuscitačné prístroje a lieky vrátane adrenalínovej injekcie a vyškolený personál.
Pacient sa má v deň podania injekcie vyhýbať telesnému cvičeniu, horúcej sprche a pitiu alkoholu.
Počas tehotenstva sa liečba nemá začať, pretože nie sú dostupné klinické údaje o užívaní lieku počas tehotenstva. Ak pacientka otehotnie počas liečby, liečba môže pokračovať po starostlivom zhodnotení celkového stavu pacientky a reakcií na predchádzajúcu injekciu.
U detí mladších ako 5 rokov sa liek neodporúča. Klinické údaje o účinnosti u detí starších ako 5 rokov sú nedostatočné, aj keď údaje o bezpečnosti nepreukázali vyššie riziko ako u dospelých.
Uchovávať v chladničke pri teplote 2-8 °C (nesmie zmrznúť).
Od prvého otvorenia sklenenej liekovky je čas použiteľnosti 6 mesiacov, pričom sa nesmie prekročiť dátum exspirácie uvedený na obale.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek  môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
K vedľajším účinkom môže patriť alergická reakcia na alergén, ktorým ste liečený. Na mieste vpichu sa môžu po každej injekcii vyskytnúť lokálne reakcie, ako je svrbenie, sčervenanie a opuch.
... viac >

Účinné látky

extrakt alergénov z Apis mellifera (včela medonosná)

Indikačná skupina

59 - Imunopreparáty

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36