ADAPTIL difuzér + náplň na upokojenie psov (1 ks + 48 ml) 1x1 set

Mohlo by vás zaujímať

ADAPTIL difuzér + náplň
Výdaj
-
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Schválené veterinárne prípravky
Registračné číslo produktu
005/R/16-S
Aplikačná forma
SOL - Roztok
Cena: od 38,09 €

Popis a určenie

Veterinárny prípravok.
1 difúzer (elektrický odparovač) + 1 fľaštička náplň s obsahom 48 ml.
Obsahuje syntetický psí ukľudňujúci feromón. Je druhovo špecifický.Vnímajú ho iba psy a nemá sedatívny účinok na človeka ani na iné druhy zvierat v domácnosti. Určený je na upokojenie psov, ktorí sú vystavení novým podnetom a stresovým situáciám vo svojom prostredí. Poskytujú šteňatám a psom všetkých vekových kategórií istotu a pocit bezpečia v nových, náročných situáciách (napríklad vo fáze socializácie u šteniat), v neznámom prostredí a v ďalších stresových situáciách, najmä pri búrke a hlasných zvukoch (ako ohňostroj), pri adopcii alebo sťahovaní do nového domova, pobyte v koterci, príchode nového člena rodiny alebo cestovaní autom. Pes vníma feromóny z prostredia čuchom. Psí ukľudňujúci feromón sa prirodzene uvoľňuje z okolia mliečnej žľazy dojčiacej sučky po narodení šteniat. ADAPTIL® je syntetická kópia tohto feromónu, ktorý sa uvoľňuje prostredníctvom tepla, telesného tepla, otieraním alebo sprejovaním, v závislosti od použitej formy. 

Použitie

Adaptil náplň môže byť použitá len s Adaptil difuzérom. Náplň sa vymení po 30 dňoch nepretržitého používania. Na použitie len v rozmedzí s 220 V - 230 V.

Upozorenie:
NEPRIPÁJAJTE: Pod elektrické zariadenie, pod nábytok alebo pod akýkoľvek objekt vyčnievajúce zo steny, k rozdvojkám / adaptérom alebo predlžovacím káblom. Vymieňajte elektrické zariadenie každých 6 mesiacov alebo po použití šiestich náplní. Používajte IBA náplne ADAPTIL®. Ceva nenesie zodpovednosť za škody, zranenia alebo slabú účinnosť spôsobené použitím akýchkoľvek iných náplní do prípravku Ceva difuzér.
NEBEZPEČENSTVO. Obsahuje: Uhľovodíky, C14 – C19, izoalkány, cyklické, < 2 % aromatické látky.
Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest. Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.
Po požití: okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM alebo lekára.Nevyvolávajte vracanie.
Prázdny elektrický odparovač odovzdajte na zberné miesto elektronického odpadu v súlade s miestnymi požiadavkami.
Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa nebudú s prístrojom hrať. Prístroj je možné použiť len s odporučeným odparovačom. Použitie iných látok môže viesť k toxickým účinkom alebo nebezpečenstvu požiaru. Tento prístroj nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými telesnými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ im nebol poskytnutý dohľad alebo inštrukcie týkajúce sa použitia prístroja osobou zodpovednou za ich
bezpečnosť. Tento prístroj môžu používať deti vo veku od 8 rokov a staršie a osoby so zníženými telesnými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ im bol poskytnutý dohľad alebo inštruktáž o používaní prístroja bezpečným spôsobom tak, že rozumejú možnému nebezpečenstvu zapojenia. Deti sa nesmú s prístrojom hrať.
Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru. Prístroj má horúci povrch z dôvodu odparovania účinnej látky, a preto sa týchto plôch počas používania nedotýkajte. Nezakrývajte alebo neumiestňujte prístroj pod nábytok. Môže to narušiť alebo blokovať odparovanie prípravku a zanechať zvyškové stopy. Zapojte mimo prievan, aby sa zabezpečilo optimálne prúdenie vzduchu a šírenie feromónu. NIKDY neponárajte do vody. NEPRIPÁJAJTE do zásuvky otočené hore dnom.

Informácia od dodávateľa *

ADAPTIL® poskytujú šteňatám a psom všetkých vekových kategórií istotu a pocit bezpečia v nových, náročných situáciách (napríklad vo fáze socializácie u šteniat), v neznámom prostredí a v ďalších stresových situáciách, najmä pri búrke a hlasných zvukoch (ako ohňostroj), pri adopcii alebo sťahovaní do nového domova, pobyte v koterci, príchode nového člena rodiny alebo cestovaní autom. Pes vníma feromóny z prostredia čuchom. Psí ukľudňujúci feromón sa prirodzene uvoľňuje z okolia mliečnej žľazy dojčiacej sučky po narodení šteniat. ADAPTIL® je syntetická kópia tohto feromónu, ktorý sa uvoľňuje prostredníctvom tepla, telesného tepla, otieraním alebo sprejovaním, v závislosti od použitej formy. ADAPTIL® je druhovo špecifický. Vnímajú ho iba psy a nemá sedatívny účinok na človeka ani na iné druhy zvierat v domácnosti

* Pod označením „dodávateľ“ sa rozumie spoločnosť dodávajúca produkt na trh v SR. Údaje o produkte uvedené v informačnom bloku „Informácia od dodávateľa“ uviedla do databázy ADC Číselník osoba zastupujúca dodávateľa ako správca portfólia jeho produktov v ADC Číselníku. Zodpovednosť za údaje v tomto bloku a ich súlad s aktuálne platnou legislatívou nesie dodávateľ.